Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:366 · Visa register
Förordning (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från Försäkringskassan
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1982-06-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:839
1 § Med dagersättning avses i denna förordning följande förmåner enligt socialförsäkringsbalken: 1. graviditetspenning, 2. föräldrapenningsförmåner, 3. sjukpenning, 4. rehabiliteringspenning, 5. smittbärarpenning, och 6. närståendepenning. Med dagersättning avses även 1. dagpenning enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 2. aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, och 3. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön. Förordning (2017:839). 2 § Dagersättning enligt 1 § första stycket 4 och andra stycket 2 betalas ut högst en gång i månaden om inte rehabiliteringen eller det arbetsmarknadspolitiska programmet slutförs dessförinnan. Dagersättning enligt 1 § första stycket 1–3, 5 och 6 samt andra stycket 1 betalas ut högst var fjortonde dag om inte ersättningsperioden tar slut dessförinnan. Dagersättning enligt 1 § andra stycket 3 betalas ut när ersättningsperioden har tagit slut. Förordning (2010:1661). 3 § Har upphävts genom förordning (2008:868). Övergångsbestämmelser 1989:227 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om ersättning enligt lagen (1956:293) om ersättning åt smittbärare. 2017:839 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt den upphävda förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.