Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:24 · Visa register
Förordning (1982:24) om anstånd med att lämna deklaration för mervärdeskatt
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1982-01-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 1986:1375
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:330
Upphävd: 1991-01-01
1 § Den som är redovisningsskyldig för mervärdeskatt kan medges anstånd med att lämna deklaration för mervärdeskatt. 2 § Fråga om anstånd prövas av länsskattemyndigheten i det län där den redovisningsskyldige är registrerad enligt 19 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt. Förordning (1986:1375). 3 § Ansökan om anstånd för en viss redovisningsperiod skall ha kommit in till länsskattemyndigheten senast den dag då deklarationen för perioden enligt 22 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt senast skall lämnas. Förordning (1986:1375). 4 § Anstånd får medges den som på grund av sjukdom eller annan oförvållad omständighet är förhindrad att för en viss redovisningsperiod lämna deklaration i rätt tid. 5 § Anståndstiden får bestämmas till längst ett år från den dag då deklarationen för redovisningsperioden enligt 22 § lagen (1968:430) om mervärdeskatt senast skulle ha lämnats. 6 § Har förutsättningarna för ett medgivet anstånd ändrats innan an ståndstiden gått ut skall länsskattemyndigheten ompröva frågan om anståndet. Förordning (1986:1375). 7 § Länsskattemyndighetens beslut får överklagas hos riksskatteverket genom besvär. Riksskatteverkets beslut får ej överklagas. Förordning (1986:1375).