Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:798 · Visa register
Förordning (1982:798) om kompensation i vissa fall för kostnader på grund av kassettskatt
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1982-08-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 1985:1036
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:801
Upphävd: 1993-01-01 överg.best.
1 § För kostnader på grund av kassettskatt enligt lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband lämnar staten kompensation i de fall som anges i denna förordning. Kompensation lämnas inte för administrativa kostnader på grund av kassettskatten. 2 § Kompensation ges till Handikappförbundens centralkommitte', De handikappades riksförbund, Sveriges dövas riksförbund och Synskadades riksförbund (huvudorganisationer) samt rikscentralerna förpedagogiska hjälpmedel för handikappade, om kostnaderna avser kassettband 1. som har använts i den egna verksamheten, 2. som har överlåtits eller hyrts ut i inspelat skick för att användas bland handikappade eller 3. som har överlåtits oinspelade till en organisation som är ansluten till någon av huvudorganisationerna för att användas i den anslutna organisationens egen verksamhet eller på ett sådant sätt som avses i 2. 3 § Kompensation ges till De blindas förenings försäljningsaktiebolag, om kostnaderna avser kassettband 1. som har överlåtits oinspelade till en sådan huvudorganisation eller ansluten organisation som avses i 2 § för användning på det sätt som anges i 2 § eller 2. som har överlåtits oinspelade till enskilda handikappade för eget bruk. 4 § Kompensation ges till den som har haft kostnader för ljudkassettband som har använts 1. för framställning och utgivning av taltidningar, 2. för talutgåvor med samhällsinformation till handikappade eller 3. för framställning av sådana talböcker som avses i förordningen (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild. 5 § Kompensation ges dock inte till 1. den som endast har hyrt kassettband för kostnader som avser de förhyrda banden, 2. den som har sålt eller hyrt ut kassettband om vederlaget till någon del innefattar ersättning för kassettskatten, 3. den som har köpt kassettband för vilken någon annan är skattskyldig enligt 6 § lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, om inte vederlaget innefattar ersättning för kassettskatten. 6 § Kompensation utgår med det belopp som motsvarar den kassettskatt som har erlagts för banden, om den som har rätt till kompensationen enligt 2--4 §§ även är skattskyldig för banden enligt 6 § lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband. Är den som har rätt till kompensationen inte skattskyldig för banden enligt 6 § lagen om skatt på vissa kassettband, utgår kompensation med 1 krona 50 öre för varje ljudkassettband och 15 kronor för varje videokassettband, om vederbörande omsatt banden så att redovisningsskyldighet för mervärdeskatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt inträtt. I annat fall utgår kompensation med 1 krona 85 öre för varje ljudkassettband och 18 kronor 50 öre för varje videokassettband. Kompensation utgår inte för belopp som understiger 1 500 kronor för ett kalenderår. Förordning (1985:1036). 7 § Talboks- och punktskriftsbiblioteket beslutar i ärenden om kompensation. 8 § Den som begär kompensation skall ge in en rekvisition därom till talboks- och punktskriftsbiblioteket. Rekvisitionen skall omfatta en period om fyra, åtta eller tolv kalendermånader, räknat från kalenderårets början. Rekvisitionen skall innehålla de uppgifter om kassettbanden som talboks- och punktskriftsbiblioteket finner nödvändiga för att kunna besluta om kompensationen. Om den som begär kompensation inte är en myndighet skall uppgifterna vara styrkta av auktoriserad eller godkänd revisor. 9 § Om någon ger in flera rekvisitioner för kostnader under ett kalenderår, skall den första av dessa avse kompensation med lägst 1 500 kronor för att beloppet skall betalas ut. 10 § Har kompensation betalats ut med ett för högt belopp på grund av oriktiga uppgifter, som lämnats av den som begärt kompensationen, eller på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är mottagaren skyldig att till statsverket återbetala vad han på detta sätt oriktigt har erhållit. 11 § Talboks- och punktskriftsbibliotekets beslut om kompensation överklagas hos regeringen genom besvär. Andra beslut som talboks- och punktskriftsbiblioteket har meddelat enligt denna förordning får inte överklagas. 12 § Talboks- och punktskriftsbiblioteket får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 1985:1036 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kompensation för kostnader som uppkommit före den 1 januari 1986. 1990:801 Regeringen föreskriver att följande förordningar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992, nämligen 1. förordningen (1985:1026) om kassettskatt, 2. förordningen (1982:798) om kompensation i vissa fall för kostnader på grund av kassettskatt. Förordningarna skall fortfarande tillämpas på förhållande som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.