Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1283 · Visa register
Förordning (1982:1283) om avvecklingsersättning till vissa mjölkproducenter
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1982-12-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:224
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:756
Upphävd: 2002-01-01 överg.best.
1 § Enligt denna förordning kan ersättning lämnas till sådana mjölkproducenter som har fyllt 60 år och som under något av åren 1983-1996 upphör med mjölkproduktionen. Ersättning lämnas inte om mjölkproducenten eller medleverantör till denne har 1. beviljats bidrag enligt förordningen (1990:958) om omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter, eller 2. överlåtit mjölkkvot eller del av mjölkkvot till Statens jordbruksverk enligt förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter m.m. Förordning (1996:224). 2 § Ersättning lämnas endast om den som avvecklar sin mjölkproduktion inte ökar annan animalieproduktion, med undantag för självrekryterande köttproduktion, men ändå fortsätter att driva lantbruk. I fråga om den som fortsätter att driva lantbruk inom de i 3 § förordningen (1978:472) om prisstöd till vissa jordbruk angivna områdena 1, 2 och 3 krävs dock endast att han avvecklar sin mjölkproduktion. Den som arrenderar ut jordbruksmarken som sidoarrende är utan hinder av första stycket berättigad till ersättning, om han upphör helt med all slags animalieproduktion och inte heller upplåter byggnaderna för sådan produktion. Förordning (1990:959). 3 § Ersättning lämnas från och med den kalendermånad som infaller närmast efter det att mjölkproducenten har fyllt 60 år till och med den månad då han fyller 65 år. Ersättning lämnas dock inte längre än till utgången av år 1996. Förordning (1990:959). 4 § Ersättning lämnas årligen med ett belopp som motsvarar 75 öre per kilogram av den mängd mjölk som mjölkproducenten har levererat till mejerier under år 1989. Har han år 1990 eller något senare år, avvecklingsåret oräknat, levererat mindre än hälften av vad han levererade år 1989 skall i stället den minsta levererade mjölkmängden läggas till grund för ersättningen. Den som upphör med mjölkproduktionen under tiden den 1 november 1990 till och med den 31 december 1991 får, om han begär det, i stället för 1989 års leverans lägga den levererade mjölkmängden för år 1987 till grund för ersättningen. Förordning (1990:959). 5 § Ersättning lämnas för högst 100 000 kilogram levererad mjölk om året. För årsleveranser mindre än 2 500 kilogram lämnas ingen ersättning. Förordning (1984:229). 6 § Frågor om ersättning prövas av länsstyrelsen. Om det finns särskilda skäl, kan statens jordbruksverk medge att ersättning lämnas även om villkoren enligt denna förordning inte är uppfyllda. Förordning (1991:1450). 7 § I beslut om ersättning skall anges de villkor som gäller för att ersättningen skall lämnas. 8 § Beslut om ersättning får upphävas om 1. ersättningen har beviljats på grund av någon oriktig uppgift från mottagaren, 2. mottagaren bryter mot något villkor för ersättningen. Om ersättningen har betalats ut, får krävas att den helt eller delvis betalas tillbaka. 9 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos jordbruksverket genom besvär. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1450). 10 § Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1450). Övergångsbestämmelser 1988:636 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. För mjölkproducenter som har upphört med mjölkproduktionen före ikraftträdandet gäller 4 § i sin äldre lydelse, dock skall ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar 60 öre per kilogram ersättningsgrundande kvantitet. 1990:959 Denna förordning träder i kraft den 1 november 1990. För mjölkproducenter som har upphört med mjölkproduktionen före ikraftträdandet gäller 4 § i sin äldre lydelse. Föreskriften i 4 § om ersättning med 75 öre per kilogram ersättningsgrundande kvantitet skall tillämpas för alla producenter också för tiden från och med den 1 juli 1990. 2001:756 De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före utgången av december 2001.