Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:642 · Visa register
Förordning (1981:642) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1981-06-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 1992:879
Övrigt: Rättelseblad SFS1989:456 har iakttagits.
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:238
Upphävd: 1995-07-01
1 § Till sådan personal som anges i 4 § andra stycket lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. skall hänföras 1. läkare, tandläkare, apotekare, sjuksköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster och glasögonoptiker, 2. arbetsterapeuter, farmacie kandidater, kuratorer, legitimerade psykologer, logopeder, receptarier, sjukhusfysiker samt de som är anställda med tillsynsuppgifter hos en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet under en tid av högst tio år efter tjänstgöringens upphörande, 3. ambulanspersonal, apotekstekniker, bandagister, bandagearbetare, barnsköterskor, cytologassistenter, laboratorieassistenter, laboratoriebiträden, medicinsk-tekniska assistenter, ortoptister, röntgenbiträden, sjukvårdsbiträden, skötare inom psykiatrisk vård, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, terapibiträden och undersköterskor under en tid av högst fem år efter tjänstgöringens upphörande. Socialstyrelsen får efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen, statens räddningsverk och Försvarsmakten föreskriva att viss under punkterna 2 och 3 i första stycket nämnd yrkeskategori skall omfattas av tjänsteplikten kortare tid än vad som där angetts och i övrigt begränsa antalet personer som skall omfattas av tjänsteplikten. Förordning (1994:879). 2 § Socialstyrelsen skall i den utsträckning som det behövs registrera den tjänstepliktiga personalen. Om det råder tveksamhet om en viss person är tjänstepliktig, skall denna fråga avgöras av arbetsmarknadsstyrelsen efter samråd med socialstyrelsen och Försvarsmakten. Den tjänstepliktige skall lämna de uppgifter för registreringen som socialstyrelsen föreskriver. Förordning (1994:879). 3 § Socialstyrelsen skall efter samråd med Försvarsmakten, eller i förekommande fall med överbefälhavaren, besluta om fördelningen av den tjänstepliktiga personalen för krigsplacering samt i vilken omfattning respektive myndighet skall disponera den tjänstepliktiga personalen. Förordning (1994:879). 4 § Socialstyrelsen skall i den utsträckning som behövs krigsplacera den personal som disponeras för tjänstgöring inom den civila hälso- och sjukvården och hälsoskyddet. Förordning (1983:619). 5 § Socialstyrelsen får överlåta på någon annan statlig myndighet eller ett landsting eller en kommun att registrera och krigsplacera särskilda grupper av hälso- och sjukvårdspersonal som avses i 4 §. Detta får ske endast efter överenskommelse med den statliga myndigheten respektive landstinget eller kommunen. Förordning (1991:1539). 6 § Den tjänstepliktiga personal som disponeras för tjänstgöring inom försvarsmakten krigsplaceras och inkallas enligt de bestämmelser som fastställts för försvarsmakten. I fråga om förmåner, anstånd m. m. gäller bestämmelserna i förordningen (1989:447) om förmåner m. m. till viss hälso- och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten. Förordning (1989:456). 7 § Den som krigsplaceras enligt denna förordning skall underrättas om beslutet. Underrättelse om beslutet skall också lämnas den hos vilken den krigsplacerade avses tjänstgöra och, om krigsplaceringen avser försvarsmakten, truppregistreringsmyndigheten. 8 § I samband med krigsplacering av personal inom den civila hälso- och sjukvården eller hälsoskyddet skall krigstjänstgöringsorder färdigställas i den utsträckning som behövs. En kopia av krigstjänstgöringsordern skall i fråga om personal inom den civila hälso- och sjukvården tillställas det landsting eller den kommun hos vilket eller vilken den krigsplacerade skall tjänstgöra. I fråga om personal inom hälsoskyddet skall kopian tillställas länsstyrelsen i det län där den krigsplacerade skall tjänstgöra. Förordning (1991:1539). 9 § Personal som disponeras för tjänstgöring inom den civila hälso- och sjukvården inkallas till tjänstgöring av socialstyrelsen eller av den på vilken registreringen enligt 5 § överlåtits. Personal som disponeras för tjänstgöring inom hälsoskyddet inkallas till tjänstgöring av socialstyrelsen eller, efter beslut av styrelsen, av länsstyrelsen i det län där den krigsplacerade skall tjänstgöra. Kan inte inkallelse ske i den ordning som angetts i första och andra styckena får den, som enligt 8 § fått kopior av krigstjänstgöringsorder för viss personal, inkalla denna personal till tjänstgöring. Förordning (1983:619). 10 § Socialstyrelsen skall, i fråga om sådan personal som avses i 1 §, ha ett övergripande ansvar för den utbildning och övning som avses i 6 § lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. Frågor om anstånd med eller ledighet från utbildning och övning enligt 6 § lagen om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. prövas av socialstyrelsen. Socialstyrelsen får överlåta på någon annan statlig myndighet eller ett landsting eller en kommun att utbilda och öva personalen samt att pröva frågor om anstånd och ledighet. Detta får ske endast efter överenskommelse med den statliga myndigheten respektive landstinget eller kommunen. Förordning (1991:1539). 11 § Den som underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 2 § eller vid fullgörande av sådan uppgiftsskyldighet uppsåtligen lämnar oriktig uppgift av betydelse döms till böter om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast efter anmälan av socialstyrelsen eller den myndighet som registrerat den som åtalsanmälan skall avse. 12 § har upphävts genom förordning (1991:1539). 13 § Ett beslut av ett landsting eller en kommun i fråga om krigsplacering får överklagas hos socialstyrelsen. Ett beslut i fråga om krigsplacering, som fattas av socialstyrelsen eller en annan statlig myndighet enligt 7 § får överklagas hos regeringen. Ett beslut i fråga om krigsplacering enligt 7 § skall gälla även om beslutet har överklagats. Ett beslut i fråga om anstånd eller ledighet enligt 10 § får överklagas hos totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Skrivelsen med överklagandet skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet inom två veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tjänstepliktsnämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1539).