Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:519 · Visa register
Förordning (1981:519) om statsbidrag till kulturverksamhet i studieförbunden m.m.
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1981-06-04
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:977
Upphävd: 1991-07-01
1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till kulturverksamhet som anordnas av studieförbund, föreläsningsföreningar och andra ideella föreningar. Statsbidrag får utgå såväl till kostnader för anordnandet av en kulturverksamhet som till kostnader i samband med förberedandet av denna verksamhet. Kulturverksamheten skall anordnas i Sverige. Statsbidrag får dock inte utgå till sådan verksamhet till vilken statsbidrag utgår i annan ordning. Bidrag får inte heller utgå till verksamhet som har kommersiell anknytning. Vidare får bidrag inte utgå om verksamheten innefattar ändamål som inte har direkt samband med kulturverksamheten. 2 § Statsbidrag utgår för ett redovisningsår i sänder. Varje redovisningsår avser tiden den 1 juli - den 30 juni nästa år. 3 § Kulturverksamhet till vilken statsbidrag utgår skall stå under tillsyn av statens kulturråd. 4 § Ett studieförbund kan få statsbidrag till kulturverksamhet, om förbundet har rätt till statsbidrag enligt förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m. För att statsbidrag skall få utgå till ett studieförbund gäller dessutom följande. Kulturverksamheten skall bedrivas i en anda av tolerans och respekt för oliktänkande och på ett sådant sätt att självständigt tänkande och ställningstagande främjas. Verksamheten skall kunna ge deltagarna någon form av personlig utveckling utöver vad en gruppsamvaro ger och får inte enbart avse tillverkning av föremål. 5 § Kulturrådet skall fördela de medel, som är tillgängliga för bidrag till studieförbunden för ett redovisningsår, mellan studieförbunden med hänsyn till de kostnader som varje förbund har haft för kulturverksamhet under de tre närmast föregående redovisningsåren. 6 § Föreläsningsföreningar och andra ideella föreningar kan få statsbidrag till kulturverksamhet som avser föreläsning, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställningsverksamhet. Frågor om sådant statsbidrag skall prövas av länsbildningsförbundet för det område inom vilket kulturverksamheten anordnas. Folkbildningsförbundet skall fördela de medel som är tillgängliga för ett redovisningsår för sådana statsbidrag mellan länsbildningsförbunden. 7 § Statsbidrag kan utgå till kostnader för 1. ersättningar till föreläsare, kulturarbetare och teknisk personal, 2. resekostnadsersättningar och traktamenten samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst till andra medverkande, 3. material och transporter av material, 4. hyra av utställningar, instrument och film samt tekniska och audiovisuella hjälpmedel, 5. rätt att använda upphovsrättsligt skyddade verk, 6. utställningsersättningar. Till ett studieförbund kan bidrag också utgå till kostnader för ersättningar till ledare i kulturverksamhet. Kostnaderna skall ha ett direkt samband med kulturverksamheten. Fasta kostnader för organisation och administration eller för utbildning av anordnare och andra funktionärer får inte inräknas. 8 § Statsbidraget får motsvara högst 75 procent av kostnaderna. Om verksamheten genomförs inom någon av de kommuner, som ingår i stödområdena A, B och C enligt bestämmelserna om regionalpolitiskt stöd, får bidrag dock beräknas med det belopp som motsvarar hela kostnaden. Detsamma gäller om verksamheten riktar sig till handikappade eller invandrare. Förordning (1982:744). 8 a § Kulturrådet skall fördela de medel, som är tillgängliga för bidrag till studieförbunden för ett redovisningsår, mellan studieförbunden med hänsyn till de kostnader som varje förbund har hat för kulturverksamhet under de tre närmast föregående redovisningsåren. Vid fördelningen skall hänsyn tas till 100 procent av kostnaderna för verksamhet som avses i 8 § andra stycket. För annan verksamhet skall hänsyn tas till 75 procent av kostnaderna. Förordning (1983:410). 9 § Statsbidrag betalas ut av kulturrådet. 10 § Ett studieförbund har rätt att få förskott på de bidrag som utgår enligt denna förordning. Förskottet får inte överstiga det sammanlagda belopp som förbundet kan antas få i sådana bidrag för redovisningsåret. Av det belopp ett studieförbund kan få i förskott för ett redovisningsår får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 oktober, den 1 januari respektive den 1 april. Förordning (1984:570). 11 § Den som har uppburit statsbidrag är skyldig att lämna de redovisningshandlingar och den verksamhetsberättelse som kulturrådet bestämmer. 12 § Beslut enligt denna förordning av kulturrådet, Folkbildningsförbundet eller länsbildningsförbund får inte överklagas. 13 § Kulturrådet meddelar närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.