Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:403 · Visa register
Förordning (1981:403) om handel med begagnade varor
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1981-05-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1144
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:272
Upphävd: 1999-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att förebygga avsättning av stulet eller eljest olovligen åtkommet gods och att underlätta polisens efterspaning av sådant gods. 2 § Förordningen är tillämplig på yrkesmässig handel med begagnade varor av följande slag: 1. mopeder, cyklar, utombordsmotorer och motorsågar, 2. symaskiner, 3. kameror samt objektiv till kameror, videokameror, projektorer, ur och kikare, 4. skrivmaskiner, räknemaskiner och datorer, 5. radio- och televisionsapparater, bandspelare, videobandspelare, skivspelare, musikanläggningar och musikinstrument, 6. pälsverk, 7. naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar samt föremål som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina, 8. föremål som helt eller till väsentlig del består av koppar, mässing, tenn, brons eller nysilver, 9. vapen med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen (1996:67), 10. alster av bildkonst, 11. konstalster av glas, porslin och annan keramik, 12. mobiltelefoner och kommunikationsradioapparater, 13. navigationsinstrument, 14. packboxar för biltakräcken, 15. skidutrustning med undantag för kläder. Med handel avses även auktionsförsäljning och annan liknande försäljning. En obrukad vara skall anses som begagnad om den utbjuds icke yrkesmässigt till den som bedriver handel enligt denna förordning. Förordning (1996:76). 3 § Med begagnade varor likställs i förordningen bevis om pantsättning av sådana varor. Med handlare avses i förordningen den som är registrerad enligt förordningen. 4 § Förordningen är inte tillämplig på sådan handel som avses i pantbankslagen (1995:1000). Förordning (1995:1383). Bestämmelser om registrering m.m. 5 § Den som driver handel som avses i 2 § skall vara registrerad enligt denna förordning. Anmälan för registrering skall göras hos polismyndigheten i varje ort där fast försäljningsställe finns. Om fast försäljningsställe saknas skall anmälan göras hos polismyndigheten i den ort där handeln huvudsakligen skall bedrivas. Den som trots anmodan av polismyndigheten underlåter att fullgöra sin registreringsskyldighet skall registreras av myndigheten. 6 § Anmälan för registrering skall innehålla uppgifter om 1. handlarens namn, firma, personnummer eller tilldelat organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. samt postadress, 2. platsen för fast försäljningsställe inom det polisdistrikt som anmälan avser samt vem som förestår försäljningsstället, 3. vilka slag av begagnade varor som handeln omfattar. Anmälan skall göras på fastställd blankett. 7 § Polismyndigheten skall utfärda bevis om registrering samt föra register över handlare. 8 § Om handel som avses i 2 § inte längre bedrivs skall anmälan göras om detta hos den polismyndighet där registrering har skett. 9 § Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen utövas av polismyndigheten. Bestämmelser om handel m.m. 10 § Handlare får ta emot begagnade varor endast av den som är känd för handlaren eller som på ett tillförlitligt sätt styrker sin identitet. 11 § När begagnade varor tas emot skall anteckningar göras på särskilda i kronologisk ordning numrerade inköpsnotor. Anteckningarna skall avse 1. datum när varorna togs emot, 2. varornas art och beskaffenhet samt antal, storlek, mängd eller vikt, 3. varornas fabrikat och tillverkningsnummer eller andra särskilda kännemärken, 4. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om inköp, vilka villkor som har förenats med överlämnandet av varorna, 5. namn och postadress avseende den som har överlämnat varorna samt, om denne inte är känd för handlaren, även personnummer och identitetshandlingens art. Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter rörande anteckningsskyldigheten. 12 § Begagnade varor som har tagits emot får inte lämnas ut eller bearbetas förrän tidigast efter en månad efter den dag då varorna togs emot. Mottagna varor skall förses med beteckningar som hänvisar till motsvarande inköpsnotor. Beteckningarna får inte avlägsnas förrän varorna får lämnas ut eller bearbetas. 13 § Vad som anges i 10--12 §§ gäller inte 1. varor av sådant slag som anges i 2 § första stycket 8 och 9 om varornas sammanlagda värde uppenbarligen understiger 200 kronor, 2. varor av sådant slag som anges i 2 § första stycket 10 och 11 om varornas sammanlagda värde uppenbarligen understiger 1 000 kronor. Om det finns särskilda skäl för det får polismyndigheten föreskriva eller i enskilda fall medge ytterligare undantag från 10--12 §§. Medges undantag från 12 § första stycket skall, om polismyndigheten inte föreskriver eller i enskilda fall beslutar annat, på inköpsnotorna göras anteckningar om 1. datum för utlämnandet eller bearbetningen av varorna, 2. namn, firma och postadress avseende den till vilken varorna har lämnats ut samt, om denne inte är känd för handlaren, även personnummer och identitetshandlingens art, 3. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om försäljning, vilka villkor som har förenats med utlämnandet av varorna. Förordning (1988:995). 14 § Anteckningarna på inköpsnotorna får inte utplånas eller göras oläsliga. Inköpsnotorna skall bevaras i ordnat skick under tio år från utgången av det kalenderår då anteckningarna gjordes. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet m.m. 15 § Kopior av inköpsnotorna skall, i den utsträckning som polismyndigheten föreskriver det, överlämnas till myndigheten. 16 § Handlare som avser att bedriva auktionsförsäljning eller annan liknande försäljning av begagnade varor skall skriftligen underrätta polismyndigheten i den ort där försäljningen skall äga rum. Underrättelsen skall ha kommit in till myndigheten senast sju dagar före försäljningsdagen. I underrättelsen skall lämnas uppgift om tid och plats för auktionsförsäljningen, vilka slag av varor som skall säljas samt förvaringsplatsen för varorna intill försäljningen. Om det finns särskilda skäl för det får polismyndigheten föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från andra stycket. 17 § En handlare skall efter anmodan av polismyndigheten lämna myndigheten inköpsnotor, andra handlingar eller uppgifter som rör handlarens befattning med mottagna begagnade varor. 18 § Om en handlare inser eller har skälig anledning anta att den som utbjuder begagnade varor olovligen har åtkommit eller annars inte har rätt att utbjuda dessa skall handlaren genast underrätta polismyndigheten. En handlare skall efter anmodan av polismyndigheten undersöka om vissa begagnade varor har tagits emot och om varorna finns kvar hos handlaren. 19 § Enligt lagen (1981:2) om handel med skrot och begagnade varor är en handlare skyldig att efter anmodan låta polismyndigheten undersöka område, lokal eller annat utrymme som används i verksamheten och granska den bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten. Ansvarsbestämmelser 20 § I 6 § lagen (1981:2) om handel med skrot och begagnade varor finns bestämmelser om ansvar för den som driver handel med begagnade varor utan att på föreskrivet sätt vara registrerad eller som underlåter att fullgöra skyldighet att föra anteckningar som rör befattningen med förvärvat eller eljest mottaget gods och att tillhandahålla myndighet anteckningar, handlingar eller uppgifter därom eller som lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet. 21 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 10, 12, 16 och 18 §§, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Handlare ansvarar för sådan gärning som avses i första stycket om den har begåtts i hans rörelse och han har haft eller borde ha haft vetskap om gärningen. Övriga bestämmelser 22 § Polismyndighetens beslut enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt denna förordning skall gälla omedelbart, om inte annat föreskrivs. Förordning (1998.1144). 23 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av rikspolisstyrelsen. Övergångsbestämmelser 1995:233 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.