Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:292 · Visa register
Lag (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1981-04-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:1668
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1809
Upphävd: 1995-07-01 överg.best.
1 § Kommer riket i krig skall 4 § tillämpas. 2 § Regeringen får föreskriva att 4 § helt eller delvis skall tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer, 1. om riket är i krigsfara, 2. om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig. En föreskrift enligt första stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades eller, om riksmöte ej pågår, från början av närmast följande riksmöte. Sker ej underställning eller godkänner riksdagen ej föreskriften inom två månader från det underställning skedde, upphör föreskriften att gälla. 3 § Föreligger inte längre förhållande som avses i 1 § eller 2 § första stycket, skall regeringen föreskriva att 4 § inte längre skall tillämpas. 4 § Den som är sysselsatt inom hälso- och sjukvården eller veterinärverksamheten är skyldig att efter anvisning av den myndighet regeringen bestämmer fullgöra sådan tjänstgöring inom verksamhetsområdet, som hans kroppskrafter och hälsotillstånd medger. Detsamma gäller den som är anställd med tillsynsuppgifter hos en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detsamma gäller personer som har tidigare yrkeserfarenhet inom något av dessa verksamhetsområden och som har legitimation för yrket, har erhållit en kvalificerad behörighet inom yrket eller har avslutat sin tjänstgöring inom verksamhetsområdet en kortare tid före den tidpunkt då tjänsteplikten görs gällande. Lag (1991:1668). 5 § Tjänsteplikten enligt 4 § gäller från och med det kalenderår då 16 års ålder uppnås till och med det kalenderår då 70 års ålder uppnås. Tjänsteplikten får avse var och en som är bosatt eller stadigvarande vistas i riket. För den som fullgör militärtjänst eller vapenfri tjänst gäller inte tjänsteplikten enligt denna lag. 6 § Den som omfattas av tjänsteplikt enligt 4 § är skyldig att, i den utsträckning som hans kroppskrafter och hälsotillstånd medger, under högst 60 dagar delta i utbildning och övning för sådan tjänstgöring som avses i den paragrafen. Är en tjänstepliktig som avses i första stycket även värnpliktig, får han åläggas att delta i utbildning och övning under den längre tid som han kunnat åläggas värnpliktstjänstgöring. Lag (1987:381). 7 § Regeringen får meddela föreskrifter om den civila veterinärverksamhetens organisation i krig. Staten skall vara huvudman för den omorganiserade civila veterinärverksamheten. Med civil veterinärverksamhet avses den veterinärverksamhet som står under statens jordbruksverks eller statens livsmedelsverks inseende. Lag (1991:395). 8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilken personal som skall omfattas av tjänste plikten och i vilken utsträckning den omfattas, om registrering och fördelning av sådan tjänstepliktig personal, om utbildningsskyldighetens fullgörande enligt 6 § samt om ersättning åt den som fullgör tjänst, utbildning eller övning enligt denna lag. 9 § Den som underlåter att fullgöra en skyldighet som åligger honom enligt 4 eller 6 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.