Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:1363 · Visa register
Lag (1981:1363) om notarius publicus
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1981-12-17
1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får uppdra åt enskild person att som notarius publicus gå allmänheten till handa med att 1. bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar, 2. närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts, 3. kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar, 4. efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser, 5. ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man, 6. bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan. 2 § Innehåller en annan lag någon bestämmelse om att notarius publicus får eller skall uträtta något, gäller den bestämmelsen.