Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:1273 · Visa register
Förordning (1981:1273) om dagbok och aktbildning m.m. i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1981-12-03
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1346
Upphävd: 1992-01-01 överg.best.
1 § I mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning vid tingsrätt skall föras dagböcker enligt formulär som fastställs av domstolsverket. Målen skall tas upp i dagböckerna efter hand som de kommer in och numreras i löpande följd för kalenderår. 2 § De handlingar som har kommit in eller upprättats i ett mål om lagsökning eller handräckning skall föras samman till en akt. I akten skall genom anteckning på inlaga eller på något annat sätt tas upp kallelser, förelägganden och andra beslut, som inte har tagits in i protokoll. Första stycket gäller även i mål om betalningsföreläggande. I sådana mål behöver dock inte föreläggande enligt 22 § lagsökningslagen (1946:808) tas upp i akten. Om bevis har meddelats att ansökningen i målet har lämnats obestridd, behöver inte heller ansökningen eller beviset eller avskrift därav tas upp i akten. I övrigt gäller beträffande aktbildningen i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning vad som är föreskrivet om mål i allmänhet. 3 § Utslag i lagsökningsmål, bevis i mål om betalningsföreläggande och utslag i handräckningsmål skall snarast tillställas borgenären respektive sökanden. Detsamma gäller andra slutliga beslut i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning, dock ej beslut som endast innebär avskrivning av mål om betalningsföreläggande. Övergångsbestämmelser 1991:1346 Regeringen föreskriver att förordningen (1981:1273) om dagbok och aktbildning m. m. i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning där talan väckts före den 1 januari 1992.