Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:896 · Visa register
Förordning (1980:896) om viltvårdsområden
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1980-12-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:727
Ikraft: 1981-01-01
1 § Länsstyrelsen skall föra ett register över sina beslut enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden i enlighet med föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215). 2 § Ur viltvårdsfonden kan bidrag lämnas för 1. bildande av viltvårdsområden enligt lagen (2000:592) om viltvårdsområden, 2. upplösning av viltvårdsområdesföreningar enligt 34 § nämnda lag, 3. ombildning av, anslutning till eller uteslutning ur viltvårdsområden enligt 31-33 §§ nämnda lag, 4. förande av markägarförteckningar för viltvårdsområden i Dalarnas län. Bidrag enligt första stycket får lämnas även om en åtgärd som anges i 1-4 föranlett kostnader utan att kunna genomföras. Förordning (2002:727). 3 § Bidrag enligt 2 § får avse arvode till förrättningsman, kostnader för fastighetsutredning, kungörelsekostnader och andra kallelsekostnader. Om det finns särskilda skäl, får för visst fall bidrag lämnas också för andra kostnader. 4 § Bidrag som avser kostnader för fastighetsutredning lämnas inte om utredningen utan särskilt medgivande påbörjats innan frågan om bidrag har avgjorts. 5 § Frågor om bidrag prövas av länsstyrelsen. I fall som avses i 3 § andra stycket skall länsstyrelsen samråda med Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215). 6 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas. Förordning (2000:1215). 7 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Naturvårdsverket. Förordning (2000:1215).