Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:806 · Visa register
Förordning (1980:806) med instruktion för biståndskontorschef
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad: 1980-11-06
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:873
Upphävd: 1995-07-01
1 § En biståndskontorschef vid en svensk utlandsmyndighet är underställd chefen för utlandsmyndigheten. 2 § Biståndskontorschefen skall 1. inom utlandsmyndigheten leda biståndskontorets arbete, 2. svara för handläggningen av vid utlandsmyndigheten förekommande biståndsärenden, 3. delta i utlandsmyndighetens rapportering rörande förhållanden av betydelse för svenskt utvecklingssamarbete med verksamhetslandet. 3 § När biståndskontorschefen är förhindrad att utöva sin tjänst och någon annan icke har förordnats i hans ställe, bestämmer chefen för utlandsmyndigheten vem som skall fullgöra hans åligganden intill dess annorlunda förordnats. 4 § Tjänst som biståndskontorschef tillsätts av regeringen. Förordning (1986:71). 5 § Föreskrifter om anställnings- och arbetsvillkor meddelas av statens utlandslönenämnd, om inte lagen (1976:600) om offentlig anställning, anställningsförordningen (1965:601) eller gällande kollektivavtal reglerar frågan. Bestämmelser rörande representationsbidrag meddelas av utrikesdepartementet.