Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:657 · Visa register
Sekretessförordning (1980:657)
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1980-06-19
Omtryck: SFS 1998:1333
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:342
Övrigt: Rättelseblad 2006:889 och 2007:51 har iakttagits.
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:641
Upphävd: 2009-06-30
Föreskrifter med stöd av 2 kap. 2 § sekretesslagen 1 § Förekommer uppgifter för vilka gäller sekretess enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) i en allmän handling och angår uppgifterna 1. landskapsinformation som gäller militärgeografiska förhållanden, 2. rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk eller underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar, 3. planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, 4. underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten, 5. militärtekniska forskningsresultat, gäller sekretessen för uppgifterna under 1-3 i högst etthundrafemtio år och för uppgifterna under 4 och 5 i högst sjuttio år. Förordning (1991:1756). Föreskrifter med stöd av 7 kap. 11 § sekretesslagen 1 a § Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men: Regeringskansliet, såvitt avser personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott, domstolarna, hyresnämnderna och arrendenämnderna utom Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten, Domstolsverket, såvitt avser uppgifter om personal vid domstolar, hyresnämnder och arrendenämnder, Justitiekanslern, Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, polismyndigheterna, åklagarmyndigheterna och kriminalvårdens myndigheter, Kustbevakningen, Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, socialnämnderna eller de andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser personal som verkar inom socialtjänsten, den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser hälso- och sjukvårdspersonal, Rättsmedicinalverket, såvitt avser personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m., Jordbruksverket, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur, Smittskyddsinstitutet, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur, Livsmedelsverket, såvitt avser veterinärer, övrig personal i besiktningsveterinärorganisationen och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel, Vägverket, såvitt avser personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort. Förordning (2007:1213). Föreskrifter med stöd av 7 kap. 15 § sekretesslagen 1 b § Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för 1. uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs, 2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men. I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst sjuttio år. Verksamheten avser 1. fastighetsregistret 2. kommunala fastighetsregister 3. Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala register för nationella identitetskort 4. Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal 5. Statens pensionsverks pensionsregister 6. Transportstyrelsens vägtrafikregister 7. Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal 8. röstlängdsregister 9. det centrala hundregistret 10. Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige Förordning (2009:342) Föreskrifter med stöd av 8 kap. 5 § sekretesslagen 1 c § Sekretess enligt 8 kap. 5 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som erhållits enligt avtal med: Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993, The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991, Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994, Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den 19 juli 1994, Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994, Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995, Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring den 23 augusti 1995, De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21 september 1995, Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995, Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996, The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996, Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997, Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997, Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998, Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den 12 september 1998, Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999, Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999, Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december 1999, Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000, Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000, centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001, Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001, Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni 2001, centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003, Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003, FjármálaeftirlitiD (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003, Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004, Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004, Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni 2004, New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i juni 2005, Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005, Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum of Understanding i april 2006, Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 augusti 2006, Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007, Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008. Förordning (2008:749). Föreskrifter med stöd av 7 kap. 1 a § sekretesslagen 1 d § Sekretess enligt 7 kap. 1 a § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller inte för uppgifter i följande register: bankregistret som förs av Bolagsverket, biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket, diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486), diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838), diarium över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644), EEIG-registret som förs av Bolagsverket, europabolagsregistret som förs av Bolagsverket, europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket, filialregistret som förs av Bolagsverket, föreningsregistret som förs av Bolagsverket, företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket, försäkringsregistret som förs av Bolagsverket, försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket, mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket, näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket, patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket, registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket, registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som förs av Bolagsverket, stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket. Förordning (2007:736). Föreskrifter med stöd av 8 kap. 6 § sekretesslagen 2 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt, för uppgifter om 1. en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs, 2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet. I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan. Av 8 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) framgår att regeringen för särskilt fall kan förordna om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgifterna lämnas. Föreskrifter med stöd av 9 kap. 4 § sekretesslagen 3 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i följande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande. Myndigheter Undersökning Särskilda begränsningar i sekretessen 1. Socialberedningen undersökningar rörande sekretessen gäller endast (S 1980:07) missbrukare uppgifter om enskildas personliga förhållanden Utredningen (Ju 1986:C) undersökningar rörande sekretessen gäller endast för översyn av reglerna långtidsdömda uppgifter om enskildas för straffverk- personliga förhållanden ställighet för lång- tidsdömda Utredningen undersökningar om (Fi 1986:06) tillämpningen av för översyn av lagen betalningssäkrings- (1978:880) om institutet betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Praxisutredningen undersökningar om sekretessen gäller endast (Ku 1993:08) praxis i asylärenden uppgifter om enskildas personliga förhållanden Barnpornografi- utredningens under- sekretessen gäller endast utredningen sökning om pedofili uppgifter om (Ju 1994:14) enskildas personliga förhållanden Utredningen undersökningar rörande sekretessen gäller endast (A 1996:01) om utländska medborgare uppgifter om enskildas möjligheterna att som sökt sig till personliga förhållanden i s.k. anknytnings- Sverige och deras i ärenden använda Sverige bosatta s.k. belastnings- anknytningspersoner uppgifter om i Sverige bosatta personer 1996 års Smittskydds- undersökningar om sekretessen gäller endast kommitté (S 1996:07) tillämpningen av uppgifter om enskildas smittskyddslagens personliga förhållanden (1988:1472) bestäm- melser om tvångs- åtgärder Kommissionen enkätundersökning om (UD 1997:05) om egendom av judiskt judiska tillgångar ursprung som förts i Sverige vid till Sverige före tiden för andra och under andra världskriget världskriget Utredningen undersökningar om sekretessen gäller endast (S 1997:14) om tillämpningen, och om uppgifter om enskildas steriliseringar konsekvenserna av personliga förhållanden tillämpningen för den enskilde, av 1934 och 1941 års steriliserings- lagar Fastighetsbeskatt- undersökningar om sam- ningskommittén bandet mellan priser (Fi 1998:06) för bostadsrätter och egenskaper hos bostads- rättsföreningar respektive bostads- rätter Utredningen (Ku 1998:05) om ny- undersökningar om sekretessen gäller endast hetsförmedlingen information till uppgifter om enskildas till vissa sär- drabbade personer personliga förhållanden skilt drabbade i samband med brand- katastrofen i Göteborg 1998 års sexualbrotts- undersökningar av sekretessen gäller endast kommitté straffmätning och uppgifter om enskildas (Ju 1998:03) straffvärdes- personliga förhållanden bedömning i sexual- brottmål Kommittén om dom- enkätundersökning sekretessen gäller endast stolschefens roll om domstolsledning uppgifter om enskildas och utnämningen av och utnämningen av personliga förhållanden högre domar domare (Ju 1998:08) Utredningen om över- undersökning av rätts- syn av lagstiftningen väsendets tillämp- om olaga diskrimine- ning av 16 kap. 9 § ring m.m. brottsbalken (Ju 1999:10) (olaga diskrimine- ring Utredningen för över- undersökningar av be- syn av processuella slutsprocessen i för- regler inom social- tidspensionsärenden försäkringen, m.m. enligt lagen (S 1998:06) (1962:381) om allmän försäkring Personskadekommittén undersökningar av be- (Ju 1999:04) slutsprocessen i för- tidspensionsärenden enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring Utredningen om över- undersökning om verk- syn av reglerna om samhet som bedrivs av skattskyldighet i ideella föreningar mervärdesskatte- lagen m.m. (Fi 1999:03) Kommittén för över- undersökning av gri- syn av utlännings- panden och domar av- lagens bestämmelser seende 10 kap. 2 a om anhöriginvandring och 5 §§ utlännings- (UD 2000:03) lagen (1989:529) samt 6 kap. 8 och 9 §§ brottsbalken Kommittén för hemlösa undersökning om (S 1998:09) situationen för hemlösa utanför storstadsregionerna Kommittén om till- undersökningar hos synen över polisen och polisen och åklagar- åklagarväsendet m.m. väsendetom klagomål, (Ju 2000:15) brottsanmälningar och förundersökningar rörande anställda inom polisen och åklagarväsendet LVM-utredningen undersökningar om sekretessen gäller endast (S 2002:04) tillämpningen av uppgifter om enskildas lagen (1988:870) om personliga förhållanden vård av missbrukare i vissa fall Egendomsskatte- ekonomiska kommittén (Fi 2002:06) undersökningar inom fastighetsskatte-, förmögenhetsskatte- och arvs- och gåvoskatteområdet Dentalmaterialutred- undersökningar om sekretessen gäller endast ningen (S 2002:09) tillämpningen av uppgifter om enskildas och konsekvenserna personliga förhållanden för den enskilde av tillämpningen av 6 och 7 §§ tandvårdsförordningen (1998:1338) Mervärdesskattesats- ekonomiska utredningen undersökningar om (Fi 2002:11) hushållens inkomster och utgifter Kriminalvårds- undersökningar rörande sekretessen gäller kommittén straffverkställighet endast uppgifter om (Ju 2002:13) enskildas personliga förhållanden Rattfylleri- undersökningar av sekretessen gäller utredningen straffmätning och endast uppgifter om (Ju 2003:12) påföljdsval i enskildas personliga rattfyllerimål samt förhållanden av verkställighet av rattfylleridomar Sociala barn- undersökningar om sekretessen gäller och ungdomsvårds- barn- och ungdomsvård endast uppgifter om kommittén enskildas personliga (S 2003:6) förhållanden Patientdatautred- enkätundersökning sekretessen gäller ningen (S 2003:03) om patientjournaler endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden Tonnageskatte- undersökning av sekretessen gäller utredningen rederiers skatte- endast uppgifter om (Fi 2004:20) och bokslutsvariabler enskildas ekonomiska samt brutto- och förhållanden nettotonnage på rederiers fartyg 2005 års undersökning rörande sekretessen gäller barnpornografi- brottsrubricering endast uppgifter om utredning och påföljder vid enskildas personliga (Ju 2005:07) barnpornografibrott förhållanden Utredningen om ett undersökning rörande nytt tandvårdsstöd tandvårdskonsumtion för vuxna (S 2005:08) LSS-kommittén undersökningar rörande (S 2004:06) fördelning och spridning av kostnaderna för och tillgången till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt lagen (1993:389) om assistansersättning samt undersökningar om dessa insatsers kvalitet Utredningen om undersökningar sekretessen gäller dokumentation och rörande övergrepp endast uppgifter stöd till enskilda och vanvård av om enskildas som utsatts för enskilda vid personliga övergrepp och institutioner och förhållanden vanvård inom den familjehem inom den sociala barnavården sociala barnavården (S 2006:05) Förtroendeutredningen undersökning om (Ju 2007:08) förtroendet för domstolarna Utredningen om en undersökningar om sekretessen gäller översyn av tillämpningen och endast uppgifter om aktivitetsersättning om konsekvenserna enskildas personliga (S 2007:15) av tillämpningen förhållanden för den enskilde av bestämmelserna om aktivitetsersättning i lagen (1962:381) om allmän försäkring och av andra åtgärder som riktas mot personer under 30 år med funktionshinder Studiesociala undersökningar om sekretessen gäller kommittén (U 2007:13) studiesociala frågor endast uppgifter om och enskildas personliga studiemedelssystemet förhållanden Trafikförsäkrings- undersökningar om utredningen trafikskador och om (S 2007:05) effekter för den enskilde av förändringar i trafikförsäkringen Ungdomsstyrelsen Undersökning av utbildning, sysselsättning och övriga levnadsvillkor för ungdomar i ett antal utanförskapsområden Stiftelse och undersökning om sekretessen gäller föreningsskatte- inkomstbeskattning endast uppgifter om utredningen av stiftelser, enskildas ekonomiska (Fi 2007:09) ideella föreningar, förhållanden registrerade trossamfund samt vissa andra juridiska personer Utredningen om undersökning om sekretessen gäller utvärdering av tillämpningen av endast uppgifter om förbudet mot köp bestämmelsen om enskildas personliga av sexuell tjänst straff för köp förhållanden (Ju 2008:09) av sexuell tjänst i dess nuvarande och dess tidigare lydelse 2. sjukvårds- miljömedicinska, sekretessen gäller endast inrättningar, socialmedicinska, uppgifter om enskildas utbildningsanstalter psykiatriska eller personliga förhållanden och forsknings- andra medicinska inrättningar studier 3. Riksskatteverket verkets undersökning av utfallet av 1981 års allmänna fastighetstaxering 4. Brottsförebyggande kriminologiska rådet undersökningar 5. utbildnings- sociologiska, sekretessen gäller endast anstalter och psykologiska, uppgifter om enskildas forskningsin- pedagogiska eller personliga förhållanden rättningar andra beteende- vetenskapliga eller samhällsveten- skapliga studier 6. Vägverket haveriundersökningar 7. Boverket undersökning av sekretessen gäller byggnaders tekniska endast uppgifter om utformning enskildas personliga förhållanden 8. Institutet för utvärdering av arbets- arbetsmarknadspolitisk marknadspolitiskt moti- utvärdering verade åtgärder och av arbetsmarknadens funk- tionsrätt 9. Livsmedelsekono- ekonomiska undersökningar miska institutet inom jordbruks- och livsmedelsområdet 10. Myndigheten för undersökningar av samhällsskydd och olyckshändelser och beredskap räddningsinsatser 11. Statens undersökningar inom sekretessen gäller institutionsstyrelse missbruks- och endast uppgifter om ungdomsvården under enskildas personliga uppföljning efter förhållanden avslutad vård 12. Statskontoret undersökning om sekretessen gäller medborgarnas syn på endast uppgifter om den offentliga enskildas personliga förvaltningen förhållanden undersökning av sekretessen gäller effekterna av endast uppgifter om förnyelsen av den enskildas personliga arbetslivsinriktade förhållanden rehabiliteringen uppdrag att utvärdera sekretessen gäller informationsutbyte endast uppgifter om mellan myndigheter enskildas personliga förhållanden undersökning av sekretessen gäller folkhögskolesatsningar endast uppgifter om för arbetslösa enskildas personliga inskrivna i förhållanden aktivitetsgarantin och för arbetslösa ungdomar undersökning av sekretessen gäller finansiell samordning endast uppgifter om inom enskildas personliga rehabiliteringsområdet förhållanden undersökning av sekretessen gäller insatser för endast uppgifter om funktionshindrade inom enskildas personliga arbetsmarknadspolitiken förhållanden undersökning av sekretessen gäller försöksverksamhet med endast uppgifter om avidentifierade enskildas personliga ansökningshandlingar förhållanden och en studie om rekrytering med mångfaldsperspektiv undersökningar av sekretessen gäller Försäkringskassans endast uppgifter om kontrollarbete enskildas personliga avseende felaktiga förhållanden utbetalningar samt av Försäkringskassans rättstillämpning undersökningar av sekretessen gäller Arbetsförmedlingens endast uppgifter om kontrollarbete enskildas personliga avseende felaktiga förhållanden utbetalningar uppdrag att utvärdera sekretessen gäller svenskundervisning endast uppgifter om för invandrare (sfi) enskildas personliga förhållanden undersökningar om sekretessen gäller erfarenheter av endast uppgifter om särskilda enskildas personliga fortbildningsinsatser förhållanden för lärare undersökningar av sekretessen gäller Centrala endast uppgifter om studiestödsnämndens enskildas personliga kontrollarbete förhållanden avseende felaktiga utbetalningar 13. Regeringskansliet undersökningar i sekretessen gäller Justitiedepartementet endast uppgifter om dels om utvisning på enskildas personliga grund av brott (Ju förhållanden 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott undersökningar om sekretessen gäller effekter av endast uppgifter om förändringar inom enskildas personliga skatte-, bidrags- och eller ekonomiska socialavgiftsområdet, förhållanden om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen undersökningar om sekretessen gäller utveckling, förändring endast uppgifter om samt effekter av enskildas personliga åtgärder inom områdena eller ekonomiska jakt och fiske, djur, förhållanden jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt tandvård 14. Strålsäkerhets- undersökningar och sekretessen gäller myndigheten studier i beredskaps- endast uppgifter om och miljömålsarbetet enskildas personliga förhållanden 15. Socialstyrelsen undersökningar om hälso- och sjukvårdens behov av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor samt tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister på kort och lång sikt undersökning om tillämpningen av bestämmelserna om genetisk information i försäkringssammanhang i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. 16. Rådet för undersökningar av forsknings- och ansökningar om och utvecklingssamarbete deltagande i inom EU EU-programmen för forskning och teknisk utveckling 17. Statens folkhälsoinstitut undersökningar om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer 18. Konsumentverket undersökningar av sekretessen gäller produktrelaterade endast uppgifter om olycksfall enskildas personliga förhållanden 19. Åklagarmyndigheten undersökning sekretessen gäller rörande endast uppgifter om straffmätning och enskildas personliga påföljdsval i mål förhållanden om misshandel, grov misshandel, olaga hot, grovt olaga hot, rån och grovt rån samt grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning 20. Forum för levande enkätundersökning sekretessen gäller historia bland lärare dels om endast uppgifter om Förintelsen, dels om enskildas personliga hedersrelaterat våld förhållanden eller förtryck 21. Kommerskollegium ekonomiska sekretessen undersökningar på det gäller endast handelspolitiska uppgifter om området enskildas ekonomisk förhållanden 22. Premiepensions- myndigheten undersökningar om pensionsspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta 23. Livsmedelsverket undersökningar om sekretessen matvanor, gäller endast livsmedelshantering uppgifter om samt säker mat enskildas personliga förhållanden Förordning (2009:3). Föreskrifter med stöd av 11 kap. 5 § sekretesslagen 3 a § Sekretess motsvarande den som enligt 11 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12). Förordning (1996:1089). Föreskrifter med stöd av 12 kap. 6 § sekretesslagen 4 § Sekretess enligt 12 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) gäller hos arrendenämnderna, hyresnämnderna, Statens va-nämnd. Föreskrifter med stöd av 15 kap. 1 § sekretesslagen 5 § Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100). Myndigheter Sekretessbelagda handlingar som inte behöver registreras Arbetsförmedlingen handlingar i ärenden rörande enskilda arbetssökande Arbetsgivarverket förslag till kollektivavtal arbetslöshetskassorna handlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning och i ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem Arbetsmiljöverket handlingar som ska ingå i informationssystemet om arbetsskador och statistiskt primärmaterial Fiskeriverket statistiskt primärmaterial och handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen Försäkringskassan handlingar i försäkringsärenden och i ärenden om statligt tandvårdsstöd, samlingsräkningar med bilagor för läkarvård eller annan sjukvård samt statistiskt primärmaterial Försvarsmakten patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och anställd personal Kommerskollegium ansökningar och andra handlingar i licensärenden avseende import och export av varor kommunala myndigheter och handlingar i ärenden om trafikhuvudmän färdtjänst och riksfärdtjänst Kriminalvården handlingar som utgör underlag till det centrala kriminalvårdsregistret och handlingar som hör till journaler som upprättats för enskilda i kriminalvårdsverksamhet samt transportbeställningar Kustbevakningen anmälningar från sjöfarten om fartygs ankomst till svenska orter landstingskommunala bevis om högkostnadsskydd myndigheter och kommunala för patientavgifter i öppen myndigheter i kommuner hälso- och sjukvård som inte ingår i ett landsting Läkemedelsverket statistiskt primärmaterial Migrationsverket av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belastningsregister och misstankeregistret samt kontrollbesked från Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning Myndigheten för statistiskt primärmaterial tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Naturvårdsverket provresultat som utgör underlag till jägarexamensregistret och handlingar som avser inbetalningar för jaktkort polismyndigheterna anteckningar om det löpande polisarbetet, sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisanden, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden samt underrättelser från kriminalvården om permissioner Premiepensionsmyndigheten handlingar i försäkringsärenden enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension Riksbanken statistiskt primärmaterial Rikspolisstyrelsen handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, kriminalunderrättelseregister, DNA-register, fingeravtrycksregister, signalementsregister och andra register angående brott, handlingar som utgör underlag för sådan särskild undersökning som avses i 14-16 §§ polisdatalagen (1998:622), framställningar om fingeravtrycksundersökning samt statistiskt primärmaterial sjukhus och andra patientjournaler, läkarvårdskvitton inrättningar för vård samt samlingsräkningar av patienter eller motsvarande handlingar som upprättas i samband med patientbesök Skatteverket deklarationer, kontrolluppgifter och andra handlingar som avser taxering eller fastställande av skatt eller avgift eller som rör anstånd med eller krav på att lämna handlingar för dessa ändamål eller handlingar som avser beräkning, jämkning eller återbetalning av skatt eller handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter Smittskyddsinstitutet remisser avseende patientprov socialnämnderna och de handlingar som hör till enskildas nämnder som svarar för personakter verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialstyrelsen statistiskt primärmaterial och anmälningar till donationsregistret Statens institutionsstyrelse handlingar som hör till personakter som har upprättats för enskilda Statens jordbruksverk statistiskt primärmaterial Statistiska centralbyrån statistiskt primärmaterial Totalförsvarets pliktverk patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga Tullverket handlingar som angår klarering av varor och transportmedel, handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag samt handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter åklagarmyndigheterna utdrag ur folkbokföringsdatabasen, utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret och andra register som förs med stöd av polisdatalagen (1998:622), utdrag ur vägtrafikregistret samt rekvisitioner av sådana utdrag Förordning (2009:141). Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § sekretesslagen 6 § Följande myndigheter skall i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa föreskriften i 15 kap. 2 § andra stycket sekretesslagen (1980:100). Myndigheter Register allmänna domstolarna diarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning allmänna diarier över mål enligt förvaltningsdomstolarna smittskyddslagen (2004:168) och enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall beskickningar och konsulat samtliga diarier samt delegationer hos mellanfolkliga organisationer, dock inte Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU) Försvarsmakten, Försvarets diarier över inriktningar enligt materielverk, Försvarets lagen (2000:130) om radioanstalt och försvarsunderrättelseverksamhet Totalförsvarets och över underrättelser inom forskningsinstitut försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst polismyndigheterna diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning Regeringskansliet diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, diarier över handlingar som rör förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt diarier hos Utrikesdepartementet över handlingar som kommit in eller upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden och handelsärenden Rikspolisstyrelsen diarier över underrättelser inom den särskilda polisverksamheten för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet m. m. Signalspaningsnämnden diarier över ärenden om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skatteverket diarium över ärenden om könsbyte Socialstyrelsen diarium över ärenden som handläggs av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor Steriliseringsersättnings- diarium över ärenden om ersättning nämnden till steriliserade Sveriges ständiga samtliga diarier, utom diarium representation vid över EU-institutionernas Europeiska unionen (EU) officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden Tullverket diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning åklagarmyndigheterna diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning samt diarier över förundersökningar som rör brott mot rikets säkerhet Förordning (2009:342). Utlämnande till enskilda av handlingar som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet 7 § Frågan om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra stycket, endast prövas av 1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § eller 5 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) och som angår polisens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet, 2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, 3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen än som avses i 1. I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras i Statsrådsberedningen eller Förvaltningsavdelningen, ska en begäran om utlämnande av handlingen till en enskild prövas av statsministern. Detta gäller dock inte om handlingen har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv. Hinder möter inte mot att frågan hänskjuts till regeringens prövning. Förordning (2009:342). Bilaga Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekretessen 1. utredning, planering, tillståndsgivning, pris- reglering, tillsyn och stödverksamhet hos regeringen i frågor som rör näringslivet 2. utredning och planering hos kommitté eller särskild utredare som har tillkallats med stöd av regeringens bemyndigande i frågor som rör näringslivet 3. stöd som handhas av sekretessen gäller inte Arbetsförmedlingen och beslut i ärenden planering hos Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet 4. utredning och tillsyn med avseende på samkörning mellan kraftverk samt behovet, tillgången eller distributionen av kraft inom riket 5. prisreglering på jordbrukets och fiskets områden 6. bidrag till utvecklings- sekretessen gäller inte beslut i ärenden arbete som Statens jordbruks- verk tar befattning med 7. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn som handhas av Kommerskollegium 8. stöd som handhas av Export- kreditnämnden 9. utredning, planering, sekretessen enligt 2 § första tillståndsgivning, tillsyn stycket 1 gäller inte vid och stödverksamhet hos Elsäkerhetsverkets tillsyn över Tillväxtverket, Verket för produktsäkerheten hos varor innovationssystem, som är avsedda för konsumenter Myndigheten för eller kan antas komma att tillväxtpolitiska användas av konsumenter, om utvärderingar och analyser, intresset av allmän kännedom Sveriges geologiska om förhållande som rör risk undersökning, Rymdstyrelsen, för skada på person har sådan Strålsäkerhetsmyndigheten, vikt att uppgiften bör lämnas ut Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Styrgruppen för Food from Sweden, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige samt Vägverket 10. utredning, planering och sekretessen enligt 2 § första tillsyn med avseende på stycket 1 gäller inte för ägarfrågor och ägarspridning uppgifter i tillsynsverksamheten, samt sådan verksamhet som om intresset av allmän bedrivs av bolag kännedom om förhållande som där staten direkt eller rör människors hälsa, miljön eller genom förmedling av annat redligheten i handeln eller bolag äger aktier ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 11. utredning och planering med avseende på lokaliserings- politiska frågor inom ramen för den av riksdagen godkända ordningen för lokaliseringssamråd enligt överenskommelser mellan regeringen och organisa- tioner som företräder näringslivet 12. utredning, tillstånds- sekretessen enligt 2 § första givning och tillsyn enligt stycket 1 gäller inte för lagen (1992:1119) om uppgifter i tillsynsverksamheten, teknisk kontroll eller om intresset av allmän enligt motsvarande äldre kännedom om förhållande som rör bestämmelser människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 13. utredning, planering, tillsyn och stöd som handhas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 14. har upphävts genom förordning (2000:1134). 15. utredning i frågor om energibesparande åtgärder inom transportsektorn eller om upphandling av olönsam interregional trafik på järnväg 16. utredning, planering sekretessen enligt 2 § första och tillsyn som handhas av stycket 1 gäller inte för Konsumentverket eller uppgifter i tillsynsverksamheten, Konsumentombudsmannen om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 18. prisreglering och utredning hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 20. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte tillsyn som handhas av beslut i ärenden Transportstyrelsen sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte heller vid Transportstyrelsens tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 22. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden tillsyn enligt virkesmätnings- lagen (1966:209) och skogs- vårdslagen (1979:429) 23. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel, kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg och utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt utredning som handhas av Försvarets radioanstalt till stöd för tillståndsgivning hos Inspektionen för strategiska produkter enligt samma lag, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 24. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel 25. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden tillsyn enligt lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt utredning och planering som handhas av Lotteriinspektionen 26. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt förordningen i ärenden (1956:413) om klassificering av kött, lagen (2006:805) om sekretessen enligt 2 § första foder och animaliska stycket 1 gäller inte för biprodukter, förordningen uppgifter i tillsynsverksamheten, (2006:814) om foder och om intresset av allmän kännedom animaliska biprodukter, de om förhållande som rör människors föreskrifter som meddelats hälsa, miljön eller redligheten i med stöd av förordningarna handeln eller ett liknande och de EG-bestämmelser som allmänintresse har sådan vikt att kompletteras av lagen samt de bör lämnas ut förordningen (1997:969) om import- och exportreglering, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 27. tillståndsgivning för sekretessen gäller endast enligt 2 § nya verksamheter med första stycket 1 påverkan på miljön enligt 17 kap. miljöbalken 28. utredning, planering, sekretessen gäller inte tillståndsgivning, tillsyn beslut i ärenden med och stöd inom jordbrukets, undantag för beslut i rennäringens och fiskets ärenden om exportbidrag, områden som handhas av produktionsbidrag och Statens jordbruksverk, stöd till marknadsföring Fiskeriverket, Sametinget, Kustbevakningen och länsstyrelsen 29. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden tillsyn enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 31. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 32. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden tillsyn enligt strålskydds- lagen (1988:220) eller sekretessen enligt 2 § första stycket enligt motsvarande äldre 1 gäller inte för uppgifter i bestämmelser tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 33. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt i ärenden livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen sekretessen enligt 2 § första (2006:813), förordningen stycket 1 gäller inte för (2006:812) om offentlig uppgifter i tillsynsverksamheten, kontroll av livsmedel som om intresset av allmän kännedom importeras från ett tredje om förhållande som rör land, kungörelsen (1974:271) människors hälsa, miljön eller om kontroll vid utförsel av redligheten i handeln eller livsmedel eller enligt ett liknande allmänintresse har motsvarande äldre sådan vikt att de bör lämnas ut bestämmelser, de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och kungörelsen och de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen samt tillståndsgivning och kontroll enligt rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tilllåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung 34. tillsyn över hälso- sekretessen enligt 2 § första stycket skyddet enligt miljöbalken 1 gäller inte om intresset av allmän och förordningen kännedom om förhållande som rör (1998:900) om tillsyn människors hälsa, miljön eller enligt miljöbalken redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 35. utredning, sekretessen gäller inte beslut tillståndsgivning och i ärenden tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd, epizooti, zoonoser, kontroll av husdjur, provtagning på djur, införsel och utförsel av levande djur, behörighet att utöva veterinäryrket och EG-bestämmelser som kompletteras av lagstiftningen samt enligt förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser och förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion 36. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 37. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. 39. utredning, sekretessen enligt 2 § första tillståndsgivning och tillsyn stycket 1 gäller inte vid enligt läkemedelslagen tillsyn över produktsäkerheten (1992:859) eller enligt hos varor som är avsedda för motsvarande äldre konsumenter eller kan antas bestämmelser, tillsyn enligt komma att användas av lagen (1993:584) om konsumenter, om intresset av medicintekniska produkter allmän kännedom om förhållande eller enligt motsvarande som rör risk för skada på äldre bestämmelser, person har sådan vikt att tillståndsgivning och uppgiften bör lämnas ut tillsyn enligt lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m., lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, tillsyn enligt rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem samt tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/20048 40. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte tillsyn enligt lagen beslut i ärenden (1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer, Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 41. tillståndsgivning för sekretessen gäller inte marinvetenskaplig forskning beslut i ärenden enligt 7 kap. 23 § miljöbalken 42. tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 43. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1966:314) om kontinental- sockeln 44. tillsyn enligt sekretessen gäller inte beslut i ärenden förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet 45. utredning som handhas sekretessen gäller inte beslut i stöd- av Skogsstyrelsen i fråga om ärenden produktionsförhållande hos svenska sågverk och producenter av skogs- odlingsmaterial samt stöd inom skogsbrukets område som handhas av Skogsstyrelsen 46. tillståndsgivning för sekretessen gäller inte beslut i ärenden miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och för sekretessen enligt 2 § första stycket 1 hantering av farligt avfall gäller inte för uppgifter i tillsyns- enligt avfallsförordningen verksamheten, om intresset av allmän (2001:1063) eller motsvarande kännedom om förhållande som rör äldre bestämmelser samt människors hälsa, miljön eller redlig- tillsyn över miljöfarlig heten i handeln eller ett liknande verksamhet och hantering av allmänintresse har sådan vikt att de bör farligt avfall enligt miljö- lämnas ut balken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 47. tillsyn enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed 48. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon 49. tillsyn enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar 50. tillsyn över sådan sekretessen enligt 2 § första stycket dumpning och förbränning 1 gäller inte om intresset av allmän av avfall som anges i kännedom om förhållande som rör 15 kap. 31 § miljöbalken människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 51. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden tillsyn enligt lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. 52. utredning, sekretessen gäller inte i tillståndsgivning och tillsyn beslut i ärenden i fråga om kemiska produkter och biotekniska organismer sekretessen enligt 2 § första enligt miljöbalken eller stycket 1 gäller inte för enligt till miljöbalken uppgifter i anslutande förordningar eller tillsynsverksamheten, om enligt EG-förordningar inom intresset av allmän kännedom om samma område förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 53. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden (1985:855) om statligt stöd till vissa tjänsteresor och förordningen (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 54. tillståndsgivning och tillsyn enligt tullagen (2000:1281) eller motsvarande äldre bestämmelser samt utredning vid inrättande eller indragning av tullkontor och vid fastställande av förrättnings- eller farledsvaruavgift 55. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut (2000:281) om regionalt i ärenden transportbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt stöd till linjesjö- farten på Gotland 56. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 57. tillsyn enligt förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver och platina 58. tillståndsgivning och sekretess för ingivna undersöknings- tillsyn enligt minerallagen resultat enligt 14 kap. 3 § (1991:45), lagen (1985:620) minerallagen skall gälla i högst fyra år om vissa torvfyndigheter och lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 59. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 60. stöd enligt förordningen sekretessen gäller endast enligt 2 § (1991:978) om statsbidrag till första stycket 1 produktion av vissa läromedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 61. utredning som handhas av Naturvårdsverket i samband med ansökan om medel ur EG:s LIFE-fond 62. tillståndsgivning och sekretessen enligt 2 § tillsyn med stöd av lagen första stycket 1 gäller (1988:868) om brandfarliga inte vid tillsyn över och explosiva varor eller produktsäkerheten hos motsvarande äldre varor som är avsedda för bestämmelser konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 63. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden tillsyn enligt bilskrotnings- lagen (1975:343), lagen sekretessen enligt 2 § första stycket 1 (2001:1080) om motorfordons gäller inte för uppgifter i tillsyns- avgasrening och motorbränslen verksamheten, om intresset av allmän samt förordningen (2001:1085) kännedom om förhållande som rör om motorfordons avgasrening människors hälsa, miljön eller redlig- eller motsvarande äldre heten i handeln eller ett liknande bestämmelser allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 64. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden (1998:653) om statligt stöd till energiteknik, förordningen (1998:654) om energiteknikbidrag och förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 65. utredning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden tillsyn enligt lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården sekretessen gäller inte för uppgifter som avses i 26 § första stycket lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården 66. utredning, tillstånds- sekretessen gäller inte beslut i ärenden givning och tillsyn enligt utsädeslagstiftningen och växtskyddslagstiftningen 67. tillsyn enligt lagen (1975:1083) om uppgifts- skyldighet rörande mottagande av olja eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 68. tillsyn enligt sekretessen gäller inte för uppgifter tobakslagen (1993:581) som ingår i information som skall eller enligt motsvarande spridas till konsumenter enligt äldre bestämmelser 3 § tobaksförordningen (2001:312) 69. tillståndsgivning enligt 3 kap. 11 §, andra stycket, 5 kap. 9 1 andra stycket eller 7 kap. 17 § årsredovisningslagen (1995:1554) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 70. utredning, planering och tillsyn enligt lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap 71. stöd enligt presstöds- sekretessen gäller endast enligt 2 § förordningen (1990:524), första stycket 1 förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 72. stöd genom garantier som handhas av Riksgäldskontoret eller Statens bostadskreditnämnd samt genom lån som handhas av Riksgäldskontoret 73. stöd som handhas av sekretessen gäller endast enligt Vetenskapsrådet, Forsknings- 2 § första stycket 1 rådet för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 74. stöd enligt lagen sekretessen gäller inte beslut i ärenden (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och därtill anslutande förordning 75. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden (2001:770) om sjöfartsstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 76. utredning enligt sekretessen gäller inte beslut i ärenden förordningen (1985:738) om dumpnings- och subventionsundersökningar 77. planering, tillstånds- givning och tillsyn enligt ransoneringslagen (1978:268) 78. planering och tillsyn enligt förfogandelagen (1978:262) 79. stöd enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd, förordningen (1981:666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 80. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd till biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 81. stöd enligt förordningen sekretessen gäller endast enligt (1993:449) om statligt 2 § första stycket 1 litteraturstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 82. stöd enligt förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m., förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag, förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd, förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling samt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 83. utredning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut i ärenden enligt lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar sekretessen enligt 2 § första och mätdon eller enligt stycket 1 gäller inte för uppgifter motsvarande äldre i tillsynsverksamheten, om intresset bestämmelser och enligt av allmän kännedom om förhållande lagen (1999:779) om som rör människors hälsa, miljön handel med eller redligheten i handeln eller ädelmetallarbeten ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut 84. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 85. tillsyn som utövas sekretessen gäller inte beslut i ärenden av Nämnden för offentlig upphandling 86. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden (1998:222) om statligt stöd till energiforskning 87. stöd i form av sekretessen gäller inte beslut i ärenden arbetsstipendier till läromedelsförfattare 88. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden tillsyn enligt lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg 90. tillståndsgivning sekretessen gäller inte beslut i ärenden och tillsyn enligt skogsvårdsförordningen (1993:1096) avseende införsel av skogsodlings- material 91. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljöbalken, förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer samt tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken sekretessen enligt 2 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om tillstånd och anmälan för en allmän beskrivning av de genetiskt modifierade organismerna, för uppgift om vem som bedriver den verksamhet som omfattas av ärendet och dennes adress, för uppgift om verksamhetens syfte och var verksamheten bedrivs, för uppgift om klassificering i riskkategori, för uppgift om skyddsåtgärder, för planer för övervakning av de genetiskt modifierade organismerna och för nödsituationer samt för sådan riskbedömning som avses i 1 kap. 6 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och 7 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer eller uppgifter som en ansvarig myndighet har erhållit i enlighet med artiklarna 4, 9 och 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer och som omfattas av de begränsningar i sekretessen som följer av artikel 16 samma förordning 92. stöd enligt förordningen (1996:880) om finansiering genom stiftelsen Industri- fonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 93. tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 94. tillsyn enligt lagen (1974:191) om bevaknings- företag 95. beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning 96. utredning, planering och stödverksamhet enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 98. utredning, planering och sekretessen gäller inte beslut i ärenden stödverksamhet hos läns- styrelserna i frågor som rör näringslivet 99. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden tillsyn som rör handel med skjutvapen enligt vapenlagen (1996:67) 100. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden (1982:1228) om statligt bidrag för investeringar som rör distribution av fjärrvärme och förordningen (1983:1109) om statligt stöd för vissa energiprojekt eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 101. planering och tillsyn som handhas av Försvarets materielverk vid uppbyggnad och kontroll av företags säkerhetsskydd 102. tillsyn över sekretessen gäller inte beslut i ärenden vattenverksamhet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 103. stöd enligt förordningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m.m. 104. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden tillsyn enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. 105. utredning hos Försvarets materielverk för bedömning av företag inför framtida materielleveranser 106. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden tillsyn enligt lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar, tillsyn över verksamhet som avser import och återvinning av dryckes- förpackningar av aluminium samt över handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket 107. tillståndsgivning sekretessen gäller inte beslut i ärenden och tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning i fråga om åtgärder som rör djur och växter som tillhör skyddade arter 108. stöd i form av sekretessen gäller inte beslut i ärenden projektbidrag enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer eller bidrag till projekt på filmområdet enligt förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet 109. utredning, sekretessen gäller inte beslut tillståndsgivning och i ärenden tillsyn som handhas av Post- och telestyrelsen 110. utredning enligt lagen sekretessen gäller inte i ärende (1990:712) om undersökning som avses i 8 kap. 16 § av olyckor och förordningen sekretesslagen (1990:717) om undersökning av olyckor eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, särskild utredning som har tillsatts av regeringen för att utreda en sådan olycka som avses i 2 § nämnda lag samt tillsyn som handhas av Statens haverikommission 112. tillsyn som utövas sekretessen gäller inte beslut i ärenden av Granskningsnämnden för radio och TV samt utredning, tillståndsgivning och tillsyn som handhas av Radio- och TV-verket 113. utredning och tillsyn som handhas av Kammarkollegiet 114. utredning, tillstånds- sekretessen gäller inte beslut i ärenden givning och tillsyn som handhas av Revisorsnämnden 115. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut i ärenden tillsyn vid registrering av fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400) 116. utredning och planering som handhas av sjöräddnings- centralen i Göteborg enligt föreskrifter om informations- skyldighet för vissa fartyg 117. utredning och sekretessen gäller inte beslut stödverksamhet enligt i ärenden förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 118. utredning och tillsyn enligt sekretessen gäller inte lagen (1994:1708) om EG:s beslut i ärenden förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av sekretessen enligt 2 § landsbygden, lagen (1994:1710) om första stycket 1 gäller EG:s förordningar om inte om intresset av jordbruksprodukter, förordningen allmän kännedom om (1999:1148) om EG:s förordningar förhållande som rör om jordbruksprodukter, lagen människors och djurs (1995:551) om EG:s förordning om hälsa, miljön, ekologiskt framställda produkter, redligheten i handeln förordningen (1995:702) om EG:s eller ett liknande förordning om ekologiskt allmänintresse har framställda produkter, lagen sådan vikt att (1995:1336) om skydd för uppgifterna bör beteckningar på jordbruksprodukter lämnas ut och livsmedel, m.m. och förordningen (1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m. 119. utredning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut i ärenden enlig lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 120. utredning som handhas av Livsmedelsekonomiska institutet 121. utredning, sekretessen enligt 2 § första tillståndsgivning och tillsyn stycket 1 gäller inte om i fråga om växtskyddsmedel intresset av allmän kännedom och biocidprodukter enligt om förhållande som rör bestämmelserna om människors och djurs hälsa, bekämpningsmedel och tillsyn miljön eller ett liknande i miljöbalken, förordningen allmänintresse har sådan vikt (2006:1010) om växtskyddsmedel, förordningen (2000:338) om att uppgifterna bör lämnas ut biocidprodukter och sekretessen gäller inte heller förordningen (1998:900) om i övrigt beslut i ärenden eller tillsyn enligt miljöbalken i ärenden om godkännande eller registrering av växtskyddsmedel eller biocidprodukter för en allmän beskrivning av produkterna och produkternas namn, för uppgift om vem som ansökt om godkännande eller registrering och dennes adress, för uppgift om vem som tillverkat ett verksamt ämne, för uppgift om namn på och halten av ett verksamt ämne i en produkt, för uppgifter om benämning på sådana andra ämnen i en produkt som betraktas som farliga och därigenom påverkar bedömningen av produkten, för fysikaliska och kemiska uppgifter om produkter och deras verksamma ämnen, för uppgifter om hur produkter eller deras verksamma ämnen kan göras oskadliga, för sammanfattande uppgifter om resultaten av försök som har krävts för att fastställa ett verksamt ämnes eller en produkts effektivitet och dess effekter på människor, djur och miljö eller effekter i fråga om resistens, för uppgifter om åtgärder som bör vidtas för att minska riskerna i samband med användning och annan hantering av produkter samt för uppgifter om analysmetoder beträffande en produkts verksamma ämnen, föroreningar eller formuleringsämnen som har toxikologisk eller miljömässig betydelse eller beträffande resthalter som är en följd av godkänd användning och som har toxikologisk eller miljömässig betydelse 122. utredning och planering som sekretessen gäller endast handhas av Banverket i fråga enligt 2 § första stycket 1 om tilldelning av infrastrukturkapacitet enligt järnvägslagen (2004:519) sekretessen gäller inte eller enligt motsvarande beslut i ärenden äldre bestämmelser 123. utredning och tillstånds- sekretessen gäller inte beslut givning enligt 12 kap. 8 § i ärenden första eller andra stycket aktie- bolagslagen (1975:1385) 124. utredning och sekretessen gäller inte tillståndsgivning enligt beslut i ärenden 1 kap. 4 § andra stycket och 7 kap. 4 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) samt utredning i anmälningsärende enligt 7 kap. 3 a § samma lag 125. tillsyn enligt 7 § lagen sekretessen gäller inte beslut (1994:847) om tekniska egen- i ärenden skapskrav på byggnadsverk, m.m. 126. utredning av behovet av narkotikaklassificering enligt narkotikastrafflagen (1968:64) och klassificering av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 127. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om typgodkännande enligt fordonslagen (2002:574) 128. utredning, planering och uppföljning hos Banverket rörande trafik- och transportutveckling samt infrastruktur 129. utredning och planering sekretessen gäller inte som handhas av beslut i ärenden Transportstyrelsen och som avser den civila sjöfarten och hamnskyddet 130. tillsyn enligt sekretessen enligt 2 § produktsäkerhetslagen (2004:451) första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 131. tillsyn enligt lagen sekretessen enligt 2 § (1996:18) om vissa säkerhets- första stycket 1 gäller och miljökrav på fritidsbåtar inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 132. tillsyn enligt lagen sekretessen enligt 2 § (1998:1707) om åtgärder mot första stycket 1 gäller buller och avgaser från mobila inte vid tillsyn över maskiner produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut 133. utredning, planering, sekretessen gäller inte tillståndsgivning och tillsyn beslut i ärenden enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 134. utredning och planering enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser 135. utredning enligt förordningen sekretessen enligt 2 § (2005:209) om producentansvar för första stycket 1 gäller elektriska och elektroniska inte om intresset av produkter och tillsyn i fråga om allmän kännedom om producentansvar för elektriska och förhållande som rör elektroniska produkter enligt människors hälsa, miljön förordningen (1998: 900) om eller redligheten i tillsyn enligt miljöbalken handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut 136. tillståndsgivning och tillsyn enligt EG-förordningar om ekonomiska sanktioner och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner samt utredning till stöd för sådan tillståndsgivning och tillsyn 137. tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel Förordning (2009:141). Sakregister till bilagan Siffrorna avser punkter i bilagan Affärsverket svenska kraftnät 9 Aktier 10 Allvarliga kemikalieolyckor 119 Arbetsförmedlingen 3 Arbetslivsforskning 9, 73 Arbetsstipendier till läromedelsförfattare 87 Avfall 46, 50 Avgaser 63 Banverket 122, 128 Bekämpningsmedel 121 Beredskapslagring 31 Beredskapsplanering 95, 134 Bevakningsföretag 94 Bilskrotningslagen 63 Biluthyrning Biocidprodukter 121 Biotekniska organismer 80 52 Bolag, statligt 10 Brandfarliga varor 62 Byggnadstillstånd 51 Byggnadsverksamhet 3 Byggprodukter 125 Datakommunikation 53 Djur 35, 107 Dryckesförpackningar 106 Dumpning 50 Dumpnings- och subventionsundersökningar 76 Dyrkverktyg 88 EG:s LIFE-fond 61 Ekologiskt framställda produkter 118 Ekonomiska sanktioner 136 Elektriska och elektroniska produkter 135 Elsäkerhetsverket 9 Energibesparande åtgärder 15 Energiforskning 86 Energimarknadsinspektionen 9 Energiprojekt 100 Energiteknik 64 Energiteknikbidrag 64 Epizootilagstiftning 35 Europeisk läkemedelsmyndighet 39 Explosiva varor 62 Exportkreditfinansiering 79 Exportkreditnämnden 8 Exportreglering 26 Farledsavgift 54 Farligt avfall 46 Farligt gods 56 Fartyg 42 Fastighetsmäklare 115 Film 108 Fiskeriverket 28 Fjärrvärme 100 Foder 26 Fordonslagen 127 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 73 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 73 Fritidsbåtar 131 Fyr- och farledsvaruavgift 54 Förbränning 50 Företagshälsovård inom lantbruket 106 Företagsstöd, regionalpolitiskt 82 Förfogandelagen 78 Förorening 93 Förrättningsavgift 54 Försvarets materielverk 101, 105 Försvarsuppfinningar 49 Försäkringskassan 18 Försörjningsberedskap 70 Garanti 72 Gasskyddsmateriel 24 Genetiskt modifierade organismer 91 Granskningsnämnden för radio och TV 112 Guld 57 Hamnskydd 129 Humanläkemedel 39 Husdjur 35 Hälso- och sjukvård 65 Hälsofarliga varor 40, 126 Hälsoskydd 34 Importreglering 26 Industrifonden 92 Industrigarantilån 82 Investeringar 9, 64, 100 Investeringar på energiområdet 64 Investeringsstöd 82 Jordbruk 28, 118 Järnvägstrafik 15 Kammarkollegiet 113 Kasino 25 Kemikalier 119 Kemiska produkter 52 Kol 31 Kommersiell service 82 Kommerskollegium 7 Kommitté 2 Konkurrensverket 17 Konstnärer 108 Konsumentombudsmannen 16 Konsumentverket 16 Kontinentalsockeln 43 Kraftverk 4 Kraftdistribution 4 Krigsmateriel 23 Krishantering 36, 134 Kulturtidskrifter 71 Kustbevakningen 28 Kärnteknisk verksamhet 29, 96 Kött 26 Laboratoriesed 47 Larmanläggningar 104 Litteraturstöd 81 Livsmedel 33, 118, 120 Livsmedelsekonomiska institutet 120 Livsmedelsförordningen 33 Lokaliseringssamråd 11 Lotterier 25 Läkemedel 18, 33, 39 Läkemedelslagen 39 Länsstyrelserna 28, 36, 98 Läromedel 60 Marinvetenskaplig forskning 41 Materielleveranser 105 Medicintekniska produkter 39 Miljöavgift 74 Miljöbalken 27, 34, 41, 46, 50, 52, 91, 102, 107 Miljöfarlig verksamhet 46 Miljön 27 Minerallagen 58 Mobila maskiner 132 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 13,36 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 9 Myndigheten för utländska investeringar i Sverige 9 Måttenheter 83 Narkotikaklassificering 126 Narkotikakontrollagen 40 Narkotikaprekursorer 40 Naturvårdsverket Nikotinläkemedel 137 Nämnden för offentlig upphandling 61 85 Olja 31, 67 Olyckor 110 Platina 57 Post- och telesstyrelsen 109 Presstödsförordningen 71 Prisreglering, hos regeringen 1 Prisreglering och utredning, hos Läkemedelsförmånsnämnden 18 Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område 5 Producentansvar 135 Produkter med dubbla användningsområden 23 Produktsäkerhetslagen 130 Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle 9 Provtagning på djur 35 Radio- och TV-verket 112 Ransoneringslagen 77 Regeringen 1 Regional utvecklingspolitik 82 Rennäringen 28 Revisorsnämnden 114 Riksgäldskontoret 72 Risk- och sårbarhetsanalys 134 Rymdstyrelsen 9 Rådet för arbetslivsforskning 14 Rörledningar 58 Salmonella 35 Sametinget 28 Silver 57 Sjöfart 42, 55, 75, 129 Sjöfartsverket 129 Sjöräddningscentralen i Göteborg 116 Skatteverket 123, 124 Skjutvapen 99 Skogsbruket 59 Skogs- och jordbrukets forskningsråd 73 Skogsodlingsmaterial 45, 90 Skogsstyrelsen 45 Skogsvård 22, 90 Småföretagsstöd 82 Statens bostadskreditnämnd 72 Statens energimyndighet 9 Statens haverikommission 110 Statens jordbruksverk 6, 28 Statsbidrag 19 Strukturfonder 117 Strålskyddslagen 32 Strålsäkerhetsmyndigheten 9 Styrgruppen för Food from Sweden 9 Sveriges ekonomiska zon 48 Sysselsättningsbidrag 82 Sågverk 45 Säkerhetsskydd 101 Särskild utredare 2 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 18 Teknikupphandling 64 Teknisk kontroll 12 Teknisk sprit 37 Tekniskt bistånd 23 Tillväxtverket 9 Tjänsteresor 53 Tobakslagen 68 Torvfyndigheter 58 Trafiktillstånd 84 Transportbidrag 55 Transportstyrelsen 29, 129 Trädgårdsväxter 44 Tullagen 54 Tullkontor 54 Tullförrättning 54 Täktverksamhet 41 Upphandling 85 Uppvärmning 103 Utsläpp av koldioxid 133 Utsäde 66 Vapenlagen 99 Vattenverksamhet 102 Verket för innovationssystem 9 Vetenskapsrådet 73 Veterinär 35 Veterninärmedicinska läkemedel 33 Virkesmätning 22 Vägverket 9 Växter 44, 66, 107 Yrkestrafiklagen 84 Årsredovisningslagen 69 Ädelmetallarbeten 83 Ägarfrågor 10 Förordning (2009:141). Övergångsbestämmelser 1986:563 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts av Permissionsutredningen, Prostitutionsutredningen och 1983 års rösträttskommitté samt i fråga om verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen (1981:576) om statligt stöd till miljöskyddsteknik, m.m. eller motsvarande äldre bestämmelser, stöd enligt kungörelsen (1974:472) om statsbidrag till skogsvård i norra Sverige eller tillståndsgivning och stöd enligt förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets rationalisering m. m. 1986:1427 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen (1977:523) om statligt stöd till tidningar på andra språk än svenska och förordningen (1977:607) om stöd till organisationstidskrifter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. 1987:981 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillsyn som har utövats av Länsläkarorganisationen. 1988:384 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen (1978:443) om statligt stöd till viss kollektiv persontrafik, förordningen (1978:446) om statligt stöd till viss skärgårdstrafik och förordningen (1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik. 1990:1126 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering och stödverksamhet hos Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor och Bergslagsdelegationen, tillståndsgivning och stöd enligt kungörelsen (1950:506) med vissa bestämmelser angående utförsel av fisk, fiskrom och fiskkonserver eller stöd enligt förordningen (1975:632) om lånegaranti för arbetsmiljöförbättringar. 1991:1756 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 § dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. och lagen (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av skepp eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt tillsyn enligt 2 § 2 förordningen (1988:859) med instruktion för Statens lantbrukskemiska laboratorium eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. 1992:792 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, prisreglering och tillsyn som har utövats av Statens pris- och konkurrensverk. 1992:1476 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om 1. verksamhet som har utövats av Trafiksäkerhetsverket avseende bil-, körkorts- och felparkeringsregistret, haveriundersökningar och tillsyn, 2. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Statens elektriska inspektion, Delegationen för industriell utveckling inom informationsteknologiområdet och Delegationen för verkstadsteknisk utveckling. 1993:824 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Nämnden för statens gruvegendom, tillstånd och tillsyn enligt lagen (1987:588) om träfiberråvara samt stöd enligt förordningen (1977:497) om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag, förordningen (1980:461) om statlig värdegaranti för fartyg och förordningen (1982:784) om statligt rederistöd. 1993:1431 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika och enligt lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika samt i verksamhet som består i stöd enligt förordningen (1982:580) om bidrag för prospektering av vissa mineral. 1994:1030 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser om registrering av handlingar skall fortfarande gälla i fråga om handlingar hos EG-delegationen som registrerats före ikraftträdandet. 1995:1461 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. 2. I fråga om fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet gäller 1 b § i sin äldre lydelse. 1996:71 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn enligt vapenlagen (1973:1176). 1996:823 1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1996. 2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd enligt förordningen (1993:215) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut. 1998:180 1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1998. 2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om prisreglering som utövats av Närings- och teknikutvecklingsverket enligt förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket. 1998:223 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998. 2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd enligt förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning. 1998:785 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. 2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning enligt lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden. 1998:1333 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. 2. Bilagan till förordningen gäller i sin äldre lydelse i fråga om tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt hälsoskyddslagen (1982:1080) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, utredning och tillstånd enligt naturvårdslagen (1964:822), tillståndsgivning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter och lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel och till lagarna anslutande förordningar eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1994:900) om genetiskt modifierade organismer samt tillsyn enligt vattenlagen (1983:291). 1999:909 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. 2. I fråga om handlingar som inkommit till Rikspolisstyrelsen, Statens invandrarverk och åklagarmyndigheterna före ikraftträdandet samt handlingar som utgör underlag till kriminal- och polisregister som förs med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1998:620) om belastningsregister, gäller 5 § i sin äldre lydelse. 2000:384 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. 2. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om utredning och tillsyn enligt förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. 2000:621 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter hos Finansinspektionen som erhållits enligt avtal med Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 maj 1994, Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring den 31 maj 1994, Sedlabanki Islands i Island, avsiktsförklaring den 31 maj 1994, och Finansinspektionen i Finland, avsiktsförklaring den 31 maj 1994 med tillägg den 3 november 1998. 2002:617 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Överstyrelsen för civil beredskap. 2002:711 Denna förordning träder i kraft den 30 september 2002 i fråga om punkt 68 i bilagan och i övrigt den 1 oktober 2002. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om prisreglering som utövats av Riksförsäkringsverket. 2003:374 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003, utom i fråga om punkt 42 i bilagan som träder i kraft den 21 juli 2003. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om 1. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Delegationen för utländska investeringar i Sverige, 2. tillsyn som har utövats av Riksrevisionsverket och som avser hur statsbidrag används av enskilda mottagare, samt 3. Riksrevisionsverkets kartläggning av dels omfattningen av fusk med förmåner och bidrag av social karaktär, dels datorrelaterade brott och datormissbruk. 2003:569 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003. 2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (1988:49). 2003:876 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om 1. tillsyn över totalisatorvadhållning som har utövats av Riksskatteverket, 2. sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Statens jordbruksverk, 3. utredning i ärenden enligt lagstiftningen om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart, 4. tillsyn enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, 5. uppgifter om ersättning och andra avtalsvillkor för samtrafik i sådana avtal som har lämnats till Post- och telestyrelsen enligt 34 § första stycket 5 telelagen (1993:597). 2004:550 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. 2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn avseende järnvägssäkerhet som har handhafts av Banverket. 2004:1011 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om 1. sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna, 2. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige, 3. tillståndsgivning och tillsyn som har handhafts av Luftfartsverket. 2006:169 Denna förordning träder i kraft den 15 april 2006. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Utlänningsnämnden. 2006:624 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos kronofogdemyndigheterna. 2007:496 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om sektress i personaladministrativ verksamhet hos Djurskyddsmyndigheten. 2007:1213 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om 1. personaladministrativ verksamhet som bedrivits hos Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna, 2. pensionsregister som förts hos Statens löne- och pensionsverk, 2008:1258 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om 1. utredning, planering, och tillsyn samt uppföljnings- och stödverksamhet som utförts av Krisberedskapsmyndigheten, 2. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Järnvägsstyrelsen, 3. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Luftfartsstyrelsen, 4. utredning, planering och tillsyn som utförts av Sjöfartsverket, 5. undersökningar som utförts av Statens räddningsverk, 6. tillsyn som utförts av Vägverket. 3. stöd som handhafts av Arbetsmarknadsverket och planering som utförts hos verket i frågor som rör byggnadsverksamhet. 2008:413 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om 1. undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbete som utförts av Statens strålskyddsinstitut, 2. verksamhet hos Statens kärnkraftinspektion som bestått i utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet. 2008:749 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om prisreglering och utredning som hanterats av Läkemedelsförmånsnämnden. 2008:1258 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om 1. utredning, planering, och tillsyn samt uppföljnings- och stödverksamhet som utförts av Krisberedskapsmyndigheten, 2. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Järnvägsstyrelsen, 3. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Luftfartsstyrelsen, 4. utredning, planering och tillsyn som utförts av Sjöfartsverket, 5. undersökningar som utförts av Statens räddningsverk, 6. tillsyn som utförts av Vägverket. 2009:3 Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2009. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om sekretess vid utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn som utförts enligt lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet. 2009:141 Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som hanterats av Institutet för tillväxtpolitiska studier och Verket för näringslivsutveckling.