Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:556 · Visa register
Skatteregisterförordning (1980:556)
Departement: Finansdepartementet S5
Utfärdad: 1980-06-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:263
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:588
Upphävd: 2001-10-01
1 § Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i skatteregisterlagen (1980:343). 2 § Regeringen bemyndigar Riksskatteverket att meddela föreskrifter enligt 9 § första stycket skatteregisterlagen (1980:343). Verket skall samråda med Datainspektionen innan föreskrifter meddelas som innebär att skatteregistren utvidgas med en viss typ av uppgifter. 3 § har upphävts genom förordning (1997:1074). 3 a § Skattemyndigheten i regionen får, utöver vad som sägs i 10 § andra stycket skatteregisterlagen (1980:343), inför och vid revision ha terminalåtkomst till uppgifter om ett företags delägare som beskattas i annan region än det reviderade företaget. Ett skattekontor får ha terminalåtkomst till handling som avses i 11 § andra stycket skatteregisterlagen om det behövs för att kontoret skall kunna bistå ett annat skattekontor inom skattemyndigheten vid handläggningen av ett ärende. Förordning (1998:1725). 4 § Registeransvariga myndigheter skall för de ändamål och i den utsträckning som anges nedan på begäran lämna följande myndigheter uppgifter på medium för automatisk databehandling. Myndighet Uppgifter Ändamål Centrala Uppgifter om överskott och Kontroll av ansökningar studiestöds- underskott i inkomstslagen om uppskov med betalningen nämnden tjänst, näringsverksamhet och av studiemedelsavgifter i kapital samt förmögenhet. fråga om studiestöd och om avskrivning av studieskuld som avser tid före den 1 januari 1989. Uppgifter om överskott och Kontroll av ansökningar underskott i inkomstslagen om studiestöd, om tjänst, näringsverksamhet nedsättning av årsbelopp och kapital samt om och om avskrivning av registrering i studielån samt sjömansregistret. fastställande av årsbelopp som avser tiden den 1 januari 1989-30 juni 2001. Kontroll av ansökningar om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar samt ärenden om återbetalning av sådana lån. Uppgifter om överskott och Kontroll av ansökningar underskott i inkomstslagen om studiestöd, om tjänst, näringsverksamhet nedsättning av årsbelopp och kapital, uppgifter om och om avskrivning av förmögenhet samt om studielån samt registrering i fastställande av årsbelopp. sjömansregistret. Kronofogde- Uppgifter om skatt Indrivningsverksamhet myndighet och avgift som samt avräkning enligt avses i 1 kap. lagen (1985:146) om 1 och 2 §§ skatte- avräkning vid återbe- betalningslagen talning av skatter (1997:483) samt upp- och avgifter. gifter om återbe- talning av sådan skatt och avgift. Riksförsäk- Uppgifter om sammanlagda Kontroll av sjukpenning- ringsverket intäkter och sammanlagda grundande inkomst. avdrag i inkomstslaget tjänst samt uppgifter om överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Uppgifter om pensionsgrun- Pensionsberäkning dande inkomst med delbe- lopp. Uppgifter om pensions- Beräkning av inkomst- grundande inkomst, utan index och fördelning av den begränsning som anges ålderspensionsavgifter. i 2 kap 1 § andra stycket lagen (1998:674) om in- komstgrundad ålderspen- sion, efter avdrag för allmän pensionsavgift. Uppgifter enligt 25 § Fastställande av under- samt 26 § 2 lagen hållsstöd och återbetal- (1996:1030) om ningsskyldighet enligt underhållsstöd. lagen om underhållsstöd. Uppgifter om inkomst som Beräkning och kontroll anges i 4-4 b och 7 §§ av bostadsbidrag. lagen (1993:737) om bostadsbidrag, med undantag av 4 § andra stycket 1-3; uppgifter om förmögenhet. Riksrevisions- Uppgifter som skall Årliga prognoser verket anges i taxerings- beträffande statens uppgiftsregister. inkomster. Uppgifterna får avse ett urval av högst 60 000 skattskyldiga och personer som är sambeskattade med dem. Statistiska Uppgifter som skall anges Framställning av officiell centralbyrån i taxeringsuppgiftsregister, statistik enligt lagen uppgifter om skatteavdrag, (2001:99) om den arbetsgivaravgifter, mer- officiella statistiken. värdesskatt och preliminär skatt samt sådana uppgifter om näringsverksamhet som avses i 2 kap. 19, 20 och 25 §§ lagen (1990:325) om självdeklaration och kontroll- uppgifter. Uppgifter om kommunalt Beräkning av utjämnings- skatteunderlag. bidrag enligt 2 § lagen (1995:1515) om utjäm- ningsbidrag till kom- muner och landsting och beräkning av utjämnings- avgift enligt 2 § lagen (1995:1516) om utjäm- ningsavgift för kom- muner och landsting. Uppgifter enligt 5 § första Förande av centrala stycket 1 och 2 och 6 § första företagsregistret. stycket 1 och 2 skatteregister- lagen (1980:343), uppgifter om telefonnummer, uppgifter om beslut om konkurs eller likvidation, uppgifter om antal lämnade kontrolluppgifter samt uppgifter om överskott och underskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital. Uppgifter från Förande av registret kontrolluppgifter. över kontrolluppgifter. Uppgifterna enligt första stycket skall förses med de identifieringsuppgifter samt tekniska och administrativa uppgifter som behövs. Underlag för uppgiftsutlämnande enligt första stycket får hämtas in på medium för automatisk databehandling. Förordning (2001:263). 4 a § Uppgifter i skatteregistret som enligt lag eller förordning får lämnas ut till sådan del av skattemyndighetens verksamhet som avses i lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar, får lämnas ut på medium för automatisk databehandling. Förordning (1999:104). 5 § Uppgifter enligt 5 och 6 §§ skatteregisterlagen (1980:343) om personnummer eller samordningsnummer, organisationsnummer, namn, firma, adress och hemortskommun, huvudkontor och säte får på begäran lämnas ut på medium för automatisk databehandling till myndighet som behöver uppgifterna för aktualisering av myndighetens register. Förordning (2000:856). 6 § Datainspektionen får lämna medgivande som avses i 15 § första stycket skatteregisterlagen (1980:343) i fråga om uppgifter som inte omfattas av sekretess. Sådant medgivande får dock inte avse uppgifter som den mottagande myndigheten skall använda för att med hjälp av automatisk databehandling kontrollera att riktiga uppgifter har lämnats som underlag för beslut om bidrag eller annat ekonomiskt stöd från det allmänna. Förordning (1994:1969). 7 § I fråga om uppgifter som en myndighet har fått med stöd av 4 eller 6 § skall 19 och 20 §§ skatteregisterlagen (1980:343) tillämpas. Myndigheten får inte lämna uppgifterna vidare till andra myndigheter på medium för automatisk databehandling utan särskilt medgivande till det. Förordning (1994:1969). 8 § Uppgifter som omfattas av gallringsskyldighet enligt 20 § första stycket skatteregisterlagen (1980:343) skall undantas från gallring om uppgifterna avser aktiebolag eller ekonomisk förening som har taxerats i Göteborgs kommun eller kommun som ligger i Östergötlands, Gotlands eller Västernorrlands län. Uppgifter som i annat fall registrerats vid skatterevision får bevaras under längre tid om det behövs för att myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet. Förordning (1994:1969). 9 § Riksarkivet får, efter samråd med Riksskatteverket, meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 20 § andra stycket skatteregisterlagen (1980:343). Förordning (1994:1969). 10 § Riksskatteverket får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i skatteregisterlagen (1980:343) och denna förordning. Förordning (1994:1969). Övergångsbestämmelser 1987:777 Denna förordning träder i kraft den 1 september 1987. I fråga om uppgiftslämnande som rör 1987 och 1988 års taxeringar skall även äldre bestämmelser tillämpas. 1992:676 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser 1992 års taxering. 1996:1040 Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996. I fråga om bevakning av krav på återbetalning av bidragsförskott enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott eller lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande gäller dock äldre bestämmelser. 1997:1074 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. I fråga om utlämnande av uppgifter som avser tid före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser. 1998:1395 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999 då kungörelsen (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring, m.m. skall upphöra att gälla. 2. För år 1999 skall uppgifter även lämnas om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som anges i 2 kap. 1 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, före avdrag för allmän pensionsavgift. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utlämnande av uppgifter som avser tid före ikraftträdandet.