Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:416 · Visa register
Förordning (1980:416) med instruktion för jämställdhetsnämnden
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1980-06-05
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1437
Upphävd: 1992-01-01
Uppgifter 1 § Jämställdhetsnämnden har till uppgift att pröva framställningar av jämställdhetsombudsmannen om vitesföreläggande för arbetsgivare som är skyldiga att följa föreskrifterna om aktiva åtgärder för jämställdhet i 6 § lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, besvär över ombudsmannens beslut att meddela vitesföreläggande för arbetsgivare som inte har rättat sig efter en uppmaning att lämna uppgifter enligt 15 § i den lagen. 2 § Nämnden skall varje år före den 1 september avge berättelse till regeringen om verksamheten under det senaste budgetåret samt avge förslag till anslagsframställning för nästa budgetår. Organisation m.m. 3 § Hos nämnden finns, utöver ledamöter och ersättare som anges i 10 § andra stycket lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, en sekreterare som utses av nämnden. I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita även annat arbetsbiträde. Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för en tid av högst tre år. De får inte vara underåriga eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Förordning (1988:1354). 4 § Är ordföranden förhindrad att närvara vid ett sammanträde, inträder ersättaren som ordförande. Har annan ledamot förhinder, inträder ersättaren för den ledamoten. Är även ersättaren förhindrad, skall ordföranden kalla annan lämplig person att tjänstgöra som tillfällig ersättare. 5 § En ledamot har rätt att bli entledigad, om särskilda omständigheter föranleder det. Om en ledamot avgår, förordnar regeringen en ny ledamot för återstoden av den tid för vilken den avgångne ledamoten har varit utsedd. Detsamma gäller ersättare för ledamot. Ärendenas handläggning 6 § Prövningen av ärenden som avses i 1 § sker vid sammanträde med nämnden i plenum. Även beslut om berättelse och förslag till anslagsframställning enligt 2 § samt utseende av sekreterare enligt 3 § fattas av nämnden i plenum. Andra ärenden avgörs av ordföranden på nämndens vägnar. Ordföranden får dock hänskjuta ärenden till avgörande i plenum. 7 § Ärenden som skall avgöras av nämnden i plenum avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning. Föredragningen fullgörs av sekreteraren eller av en föredragande som har förordnats av nämnden. 8 § Som beslut av nämnden i plenum gäller den mening som de flesta är överens om eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Omröstningen sker i den ordning som nämnden bestämmer. Om vid föredragning av ett ärende någon ledamot anser att muntlig förhandling skall hållas, gäller dock den ledamotens mening som nämndens beslut. 9 § Ordföranden svarar för de förberedande åtgärder som behövs i ärendena. Ordföranden får också på nämndens vägnar meddela beslut om avskrivning av ärenden, som har återkallats, samt meddela beslut om avvisning av ärenden, om det är uppenbart att de inte skall tas upp av nämnden. 10 § Nämnden sammanträder efter kallelse av ordföranden. Sammanträdena hålls i Stockholm, om inte särskilda skäl föranleder annat. 11 § I kallelse till en arbetsgivare att inställa sig till muntlig förhandling skall erinras om att ärendet, på yrkande av jämställdhetsombudsmannen, kan avgöras även om arbetsgivaren uteblir från förhandlingen. 12 § Om nämnden uppskjuter en påbörjad förhandling, skall förhandlingen fortsättas snarast möjligt. Ny förhandling behöver inte hållas i anledning av ett sådant uppskov. 13 § Vid sammanträden med nämnden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden. 14 § Beslut i ärenden som avses i 1 § och som har avgjorts av nämnden i plenum skall sättas upp särskilt och skrivas under av ordföranden. 15 § Skall en inlaga, kallelse eller annan handling tillställas arbetsgivaren eller någon annan, skall det ske genom delgivning. Delgivning av beslut, som innefattar vitesföreläggande, får dock inte ske enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller i övrigt håller sig undan. Avskrift av beslut som avses i 14 § skall dessutom sändas till jämställdhetsombudsmannen i vanligt brev samma dag som beslutet meddelas. 16 § Vid beräkning och utbetalning av ersättning av allmänna medel som skall utgå enligt 19 § första stycket lagen (1979: 1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet gäller i tillämpliga delar förordningen (1982: 805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m. m. och kungörelsen (1973: 261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m. m. Förordning (1982:812). 17 § I övrigt finns föreskrifter om ärendenas handläggning i 16--19 §§ lagen (19 79:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i förvaltningslagen (1986:223). Ytterligare föreskrifter om ärendenas handläggning och om nämndens verksamhet i övrigt meddelas i en arbetsordning som beslutas av nämnden i plenum. Förordning (1986:844). Övriga bestämmelser 18 § Hos jämställdhetsnämnden skall föras dagbok över ärendena och i dessa inkommande handlingar enligt de närmare föreskrifter som meddelas av nämnden. 19 § I nämndens beslut och skrivelser skall anges vem som har fattat beslutet och vem som har varit föredragande. Förordning (1986:844). 20 § Nämndens beslut i administrativa ärenden får överklagas enligt 30 § verksförordningen (1987:1100). Förordning (1988:897).