Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:394 · Visa register
Förordning (1980:394) med instruktion för livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1980-05-29
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1183
Upphävd: 1989-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Myndigheten livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet omfattar, förutom nämnda museer, en gemensam enhet för konservering och foto samt ett gemensamt kansli. 2 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på myndigheten. Med chefen förstås vid tillämpning av verksstadgan museidirektören. Bestämmelserna i 6 § andra stycket och 7 § verksstadgan skall dock gälla chefen för varje museum. Bestämmelserna i 15 § första stycket verksstadgan skall avse såväl musiedirektören i denna hans egenskap som chefen för varje museum. Förordning (1984:456). Uppgifter Allmänna föreskrifter 3 § Myndigheten skall belysa kulturhistoria med anknytning till livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet. 4 § Det åligger myndigheten särskilt att 1. vårda, förteckna och vetenskapligt bearbeta de samlingar som har anförtrotts myndigheten samt 2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. Fördelning inom myndigheten av uppgifterna 5 § Livrustkammaren skall belysa kulturhistoria med anknytning till sina samlingar. Livrustkammarens samlingar omfattar föremål från den forna arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna och hovstallet samt jämförliga föremålsgrupper av främst personhistorisk karaktär. 6 § Skoklosters slott skall belysa den kulturhistoria som har samband med slottsbyggnaden, dess användning och samlingar. De samlingar som hör till Skoklosters slott omfattar företrädesvis konst, konsthantverk, vapen, möbler och annan inredning samt boksamlingar. 7 § Hallwylska museet, som har donerats till staten av makarna Walther och Wilhelmina von Hallwyl enligt gåvobrev den 20 december 1920, skall belysa den kulturhistoria som har samband med Hallwylska palatset, dess användning och samlingar i huvudsak enligt de riktlinjer som har föreskrivits i gåvobrevet. Hallwylska museets samlingar omfattar företrädesvis konst, konsthantverk, vapen, möbler och annan inredning samt bibliotek och arkiv. Organisation 8 § Myndigheten leds av en styrelse som består av en ordförande samt museidirektören och fem andra ledamöter. Styrelsen utser en vice ordförande bland de inte självskrivna ledamöterna. 9 § Museidirektören är chef för myndigheten. 10 § Museidirektören är även chef för livrustkammaren. Vid vart och ett av de båda övriga museerna finns en museichef. En av dem är museidirektörens ställföreträdare. Chefen för varje museum har den omedelbara ledningen av verksamheten vid museet och är ansvarig inför styrelsen för skötseln av museet. 11 § Hos myndigheten finns i övrigt personal enligt föreskrifter som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. I mån av behov och tillgång på medel får myndigheten anlita utomstående för särskilda uppdrag. 12 § Inom myndigheten finns de rådgivande och samordnande organ som styrelsen bestämmer. Ärendenas handläggning 13 § Av styrelsen avgörs 1. viktigare författningsfrågor, 2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer, 3. frågor om förslag till anslagsframställning till riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse, 4. frågor om tillsättning av tjänst, 5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning, 6. principiella frågor om konservering, utlåning eller deposition av föremål som ingår i museisamlingarna, 7. andra ärenden än sådana som avses i 1-6, om de berör mer än ett av museerna samt 8. andra frågor som hänskjuts till styrelsen av museidirektören eller chefen för det museum som berörs. 14 § Styrelsen är beslutför när fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och museidirektören eller, i sådant fall som avses i 18 §, hans ställföreträdare, är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:929). 15 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst fyra ledamöter, bland den ordföranden eller vice ordföranden och museidirektören eller, i sådant fall som avses i 18 §, hans ställföreträdare. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt får museidirektören eller, i sådant fall som avses i 18 §, hans ställföreträdare besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. 16 § Styrelsen får överlämna åt museidirektören att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som avses i 13 § 4 eller 7 och som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen. I beslut om överlämnande enligt första stycket får museidirektören medges rätt att överlämna åt annan tjänsteman att avgöra vissa ärenden eller vissa grupper av ärenden. 17 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen enligt 13 § avgörs av den chef vars museum ärendet rör eller, i fråga om den gemensamma enheten för konservering och foto samt det gemensamma kansliet, av museidirektören. Ärenden eller grupper av ärenden som inte är sådana att de behöver prövas av museidirektören eller någon museichef får avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut. 18 § När museidirektören är förhindrad att utöva de uppgifter som enligt 9 § ankommer på honom, utövas de av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av museidirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden. 19 § När både museidirektören och hans ställföreträdare har förhinder, fullgörs de chefsuppgifter som enligt 9 § ankommer på museidirektören av den tjänsteman som museidirektören bestämmer. När chefen för ett museum har förhinder, fullgörs de arbetsuppgifter som ankommer på honom av den tjänsteman som han bestämmer. 20 § I museidirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Inte heller får utan hans medgivande vidtas åtgärd, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder. Vad som nu har sagts gäller även vid ledighet på museidirektörstjänsten till dess regeringen bestämmer annat. 21 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 17 § andra stycket avgörs utan föredragning. 22 § Ärenden som skall avgöras av styrelsen föredras av museidirektören eller, i fråga om ärenden som hör till ett annat museum än det museidirektören förestår, av chefen för det museet. Föredragning får även ske av särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen. Museicheferna har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden. 23 § Föredragningen av ärenden som inte skall avgöras av styrelsen ankommer på chefen för det museum dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. En museichef har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans museum föredras av annan eller avgörs av museidirektören enligt sådant beslut som avses i 16 § första stycket. 24 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden. 25 § har upphävts genom förordning (1986:929). 26 § Museidirektören eller museichef får utan föredragning meddela beslut i ett ärende som ankommer på honom, om beslutet inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig. 27 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos myndigheten. Tjänstetillsättning m.m. 28 § Ordföranden och de övriga ledamöter i styrelsen som inte är självskrivna förordnas av regeringen för högst tre år. Förordnande kan förlängas högst en gång om inte särskilda skäl föranleder ytterligare förlängning. Tjänst som museidirektör och chef för livrustkammaren tillsätts av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande. Förordnande för museichef att vara museidirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande. Övriga tjänster som museichef tillsätts av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande. Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av myndigheten. Övriga bestämmelser 29 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på museidirektören. 30 § Besked enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om innehavare av tjänst som museichef. I fråga om museidirektören lämnas sådant besked av regeringen.