Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:123 · Visa register
Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1980-04-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1212
1 § Militärpolisen skall upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten inom Försvarsmakten samt vid sådana övningar som Försvarsmakten genomför tillsammans med andra myndigheter. Därvid har militärpolisen till uppgift särskilt att 1. förebygga brott samt hindra att ordningen och säkerheten störs genom brott eller på annat sätt, 2. avslöja brott samt vidta de åtgärder som behövs, när ordningen och säkerheten störs på annat sätt än genom brott, 3. i övrigt lämna personal som tjänstgör inom Försvarsmakten upplysningar och annan hjälp. Förordning (1994:392). 2 § Militärpolistjänsten fullgörs som ordningstjänst, utredningstjänst och säkerhetstjänst. I ordningstjänsten ingår trafiktjänst. 3 § Har upphävts genom förordning (1994:392). 4 § Militärpolisen omfattar militär personal som har utbildats för polistjänst vid Försvarsmakten och anställda vid Polismyndigheten som enligt särskilda föreskrifter ställs till Försvarsmaktens förfogande. Förordning (2014:1212). 5 § Militärpolisen ska samarbeta med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i den utsträckning som det behövs. Chefen för en avdelning ur militärpolisen ska samråda med Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen när det finns skäl för det. Förordning (2014:1212). 6 § Chefen för en avdelning ur militärpolisen får av myndigheter begära de upplysningar och det biträde som behövs för militärpolisens verksamhet och som myndigheterna kan lämna. Den som tjänstgör inom Försvarsmakten eller deltar i sådana övningar som sägs i 1 § är skyldig att lämna upplysningar till en militärpolisman och även i övrigt biträda denne i hans verksamhet. Förordning (1994:392). 7 § Om inte särskilda omständigheter hindrar det, ska Polismyndigheten på begäran av Försvarsmakten ge militärpolisen möjlighet att i utbildningssyfte medverka vid trafikövervakning. Förordning (2014:1212). 8 § När en militärpolisman fullgör polisuppgifter, ska han eller hon, om inte annat föranleds av uppgifterna, till uniformen bära en armbindel eller ett motsvarande tecken som tydligt anger hans eller hennes befattning som militärpolisman. Han eller hon ska också medföra en legitimationshandling som visar att han eller hon är militärpolisman. Förordning (2014:1212). 9 § En disciplinansvarig är på begäran av en militärpolisman skyldig att uppge sitt namn, sitt personnummer, sin tjänstegrad och det förband eller motsvarande som han eller hon tjänstgör vid. Förordning (2014:1212). 10 § En order till en militärpolisman i fråga om polistjänsten får ges endast av den under vilken militärpolismannen lyder i denna tjänst. 11 § En militärpolisman är, då han eller hon fullgör uppgifter enligt 1 §, att anse som polisman. Det som är föreskrivet om polismän gäller därför i tilllämpliga delar också för militärpolismän som fullgör sådana uppgifter. I militärtrafikförordningen (2009:212) finns bestämmelser om förordnande av en militärpolisman som trafikpost. Vid tillämpning av 41 och 47 §§ lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. är en militärpolisman att anse som förman i förhållande till varje disciplinansvarig som tjänstgör i Försvarsmakten. Förordning (2014:1212). 12 § Närmare bestämmelser om militärpolistjänsten meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:392).