Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:12 · Visa register
Lag (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1980-01-10
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:563
Upphävd: 1992-07-01
1 § För den hälso- och sjukvård som en landstingskommun och en kommun som inte tillhör landsting ombesörjer enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall det finnas en eller flera förtroende nämnder med uppgift att främja kontakterna mellan patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen samt att åt patienterna förmedla den hjälp som förhållandena påkallar. Landstingen eller kommunen får tillsätta särskild förtroende nämnd eller uppdra åt någon annan nämnd att vara förtroendenämnd. När flera förtroendenämnder finns, skall varje nämnd fullgöra de uppgifter som sägs i första stycket för en viss del av landstingen eller kommunen eller för en viss vårdinrättning. Lag (1991:1666). 2 § För en särskild förtroendenämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Lag (1991:1666). 3 § har upphävts genom lag (1980:990).