Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:865 · Visa register
Lag (1980:865) mot skatteflykt
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1980-11-27
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1600
Upphävd: 1993-01-01 överg.best.
1 § Denna lag gäller i fråga om taxering till kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt, utskiftningsskatt och ersättningsskatt. 2 § Vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling som har företagits av den skattskyldige eller av juridisk person, vars inkomst helt eller delvis beskattas hos den skattskyldige, om 1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling i vilken den skattskyldige eller den juridiska personen direkt eller indirekt medverkat, ingår i ett förfarande som medför en inte oväsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 2. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det huvudsakliga skälet för förfarandet och 3. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens grunder. Lag (1983:75). 3 § Om 2 § tillämpas skall taxeringsbeslut fattas som om rättshandlingen inte hade företagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet --bortsett från skatteförmånen -- som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet, skall taxeringsbeslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det förfarandet. Om de nu angivna grunderna för taxeringsbeslutet inte kan tillämpas eller skulle leda till oskäligt resultat, skall taxeringsbeslutet fattas med tillämpning av 4 kap. 3 § taxeringslagen (1990:324). Lag (1990:382). 4 § Fråga om tillämpning av denna lag prövas av länsrätten efter framställning av skattemyndighet eller riksskatteverket. Om handläggning av framställning om tillämpning av lagen och om överklagande av beslut i anledning av sådan framställning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. taxeringslagen (1990:324). Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som enligt 4 kap. 19--22 §§ taxeringslagen gäller för beslut om eftertaxering. Lag (1990:382). Ikraftträdandebestämmelser 1980:865 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981 och tillämpas på rättshandlingar som har företagits under tiden den 1 januari 1981 -- den 31 december 1993. Lag (1990:1464). 1983:75 Denna lag träder i kraft den 1 mars 1983 och tillämpas på rättshandlingar som har företagits under tiden den 1 mars 1983 -- den 31 december 1993. Lag (1990:1464). 1990:382 Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991. 1992:1600 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1980:865) mot skatteflykt skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt på rättshandlingar som företagits under tiden den 1 januari 1981--den 31 december 1992.