Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:849 · Visa register
Förordning (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
Departement: Finansdepartementet RS
Utfärdad: 1980-11-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1437
Övrigt: Endast den svenska texten finns med i bilagorna.
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:89
Upphävd: 2004-04-01
1 § Den överenskommelse om statlig upphandling (bilaga till denna förordning) som har träffats inom det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), skall tillämpas på följande myndigheter: rikspolisstyrelsen; kriminalvårdsstyrelsen; försvarets sjukvårdsstyrelse; fortifikationsförvaltningen; försvarets materielverk; statens räddningsverk; kustbevakningen; socialstyrelsen; läkemedelsverket; postverket; vägverket; sjöfartsverket; luftfartsverket; generaltullstyrelsen; byggnadsstyrelsen; riksskatteverket; skogsstyrelsen; AMU-gruppen; Lantmäteriverket; statens industriverk; domänverket; statistiska centralbyrån; statkontoret. De nämnda myndigheternas regionala och lokala enheter omfattas av överenskommelsen. Förordning (1995:1437). 2 § Riksrevisionsverket skall beräkna och föreskriva om det belopp i svenska kronor som svarar emot den värdegräns i särskilda dragningsrätter (SDR) som finns intagen i artikel I, 1 (b) i GATT-överenskommelsen om statlig upphandling. 3 § Riksrevisionsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 1988:101 Denna förordning träder i kraft den 23 mars 1988. Genom förordningen upphävs förordningen (1986:1282) om värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling. Bilaga Överenskommelse om statlig upphandling Inledning Parterna i denna överenskommelse (nedan benämnda "parterna"), vilka beaktar att ministrarna i Tokyodeklarationen av den 14 september 1973 enats om att de omfattande multilaterala handelsförhandlingarna inom ramen för det Allmänna tull- och handelsavtalet (nedan benämnt "GATT") bland annat borde syfta till att minska eller avskaffa icke-tariffära åtgärder eller, där så inte är lämpligt, minska eller avskaffa deras restriktiva eller störande verkningar på handeln och att bringa sådana åtgärder under mer effektiv internationell disciplin, vilka beaktar att ministrarna också enats om att förhandlingarna borde syfta till att tillförsäkra ytterligare fördelar för utvecklingsländernas internationella handel samt erkänt betydelsen av att tillämpa differentierade åtgärder på sätt som ger särskild och mer gynnsam behandling av utvecklingsländerna där så är möjligt och lämpligt, vilka erkänner att utvecklingsländerna under beaktande av sin betalningsbalanssituation kan behöva tillämpa överenskomna differentierade åtgärder för att nå sina ekonomiska och sociala mål att genomföra program och politik för ekonomisk utveckling som syftar till att höja befolkningens levnadsstandard, vilka beaktar att ministrarna i Tokyodeklarationen erkänt att de minst utvecklade ländernas speciella situation och problem skall ges särskild uppmärksamhet och betonat behovet av att se till att dessa länder får särskild behandling i samband med varje generell eller specifik åtgärd till förmån för utvecklingsländerna under förhandlingarna, vilka erkänner behovet att i överenskommelsen fastställa ett internationellt system med rättigheter och skyldigheter i fråga om lagar, föreskrifter, förfaranden och tillämpning rörande statlig upphandling i syfte att uppnå en högre grad av liberalisering och utvidgning av världshandeln och en förbättring av det internationella system som reglerar världshandeln, vilka erkänner att lagar, föreskrifter, förfaranden och tillämpning rörande statlig upphandling dels inte bör utarbetas, antas eller tillämpas gentemot utländska eller inhemska varor och utländska eller inhemska leverantörer för att skydda inhemska varor eller leverantörer, dels inte bör diskriminera mellan utländska varor eller leverantörer, vilka erkänner önskvärdheten av öppenhet i lagar, föreskrifter, förfaranden och tillämpning rörande statlig upphandling, vilka erkänner behovet av att utforma internationella förfaranden för notifikation, konsultation, övervakning och biläggande av tvister i syfte att säkerställa ett rättvist, skyndsamt och effektivt hävdande av internationella bestämmelser om statlig upphandling och att vidmakthålla balansen i fråga om rättigheter och skyldigheter på högsta möjliga nivå, överenskommer härmed om följande ARTIKEL 1 Omfattning och täckning 1. Denna överenskommelse äger tillämpning på: (a) lagar, föreskrifter, förfaranden och tillämpning rörande varje upphandling av varor, oavsett om upphandlingen görs i form av köp, leasing, hyresavtal eller hyrköpsavtal, med eller utan rätt till köp, av myndigheter/n1/ som omfattas av denna överenskommelse. Häri inbegrips tjänster som har samband med tillhandahållande av varor, förutsatt att värdet av dessa tjänster inte överskrider värdet av varan, men däremot inte upphandling av tjänster i sig; (b) upphandlingar till ett värde av 130 000 SDR eller mer/n2/,/n3/. Upphandling skall inte delas upp i syfte att nedbringa värdet av densamma under 130 000 SDR. Om ett särskilt behov att upphandla en vara eller varor av samma slag skulle medföra mer än en upphandling, skall grunden för tillämpning av denna överenskommelse vara antingen det faktiska värdet av liknande återkommande upphandlingar under föregående budgetår eller en justerad tolvmånadersperiod, om möjligt skall justering göras för förutsebara förändringar i kvantitet och värde för efterföljande tolv månader eller det uppskattade värdet av upprepade upphandlingar under budgetåret eller de tolv månader som följer på den första upphandlingen. Myndigheten skall inte välja värdeberäkningsmetod i syfte att kringgå bestämmelserna i överenskommelsen. Beträffande upphandling i form av leasing, hyresavtal eller hyrköpsavtal skall värdet beräknas enligt följande: (i) för upphandling på bestämd löptid om tolv månader eller mindre skall värdeberäkningen baseras på hela upphandlingens värde eller om tiden överstiger tolv månader det totala kontraktsbeloppet inklusive beräknat restvärde; (ii) för upphandling för en obestämd tidsperiod den månadsvisa avbetalningen multiplicerad med fyrtioåtta; (iii) om tvekan föreligger om vilken beräkningsgrund som skall tillämpas skall det som sägs under moment (ii) ovan äga tillämpning. I de fall en planerad upphandling specifierar behovet av optionsklausuler, skall grunden för tillämpning av detta avtal vara hela värdet på det totala antalet maximalt tillåtna köp, leasingavtal, hyresavtal eller hyrköpsavtal, inklusive optionsrätter. (c) upphandling av de myndigheter som i fråga om upphandlingsförfaranden är direkt eller i huvudsak underställda parterna eller andra särskilt utsedda myndigheter. Fram till den översyn och de ytterligare förhandlingar som omnämns i slutbestämmelserna anges täckningen av denna överenskommelse i listorna över myndigheter, samt i den utsträckning rättelser och ändringar gjorts ersättande myndigheter, enligt bilaga 1. 2. Parterna skall underrätta myndigheter som inte täcks av denna överenskommelse samt regionala och lokala styrelser och myndigheter inom sina områden om målen, principerna och reglerna i denna överenskommelse, särskilt reglerna om nationell behandling och icke-diskriminering, och uppmärksamma dem på de allmänna fördelarna med en liberalisering av statlig upphandling. ARTIKEL II Nationell behandling och icke-diskriminering 1. I fråga om alla lagar, föreskrifter, förfaranden och tillämpningar rörande statlig upphandling som täcks av denna överenskommelse skall parterna, ofördröjligen och ovillkorligen, bevilja andra parters varor och leverantörer som utbjuder varor med ursprung inom parternas tullområden (inklusive frizoner) behandling som inte är mindre gynnsam än: (a) den som beviljas inhemska varor och leverantörer; och (b) den som beviljas varje annan parts varor och leverantörer. 2. I fråga om alla lagar, föreskrifter, förfaranden och tillämpningar rörande statlig upphandling som täcks av denna överenskommelse skall parterna tillse: (a) att myndighet inte behandlar en i landet etablerad leverantör mindre förmånligt än en annan i landet etablerad leverantör på grund av graden av utländsk anknytning eller utländskt ägarskap; (b) att myndighet inte diskriminerar i landet etablerade leverantörer på grund av den erbjudna varans produktionsland, förutsatt att produktionslandet är part i denna överenskommelse enligt bestämmelserna i moment 4 till denna artikel. 3. Bestämmelserna i moment 1 skall inte äga tillämpning på tullar och avgifter av andra slag som påförs vid eller i samband med import, på metoder att ta ut sådana tullar och avgifter eller på andra importföreskrifter och importformaliteter. 4. Parter skall inte tillämpa ursprungsregler på varor som importeras från andra parter för statligt upphandlingsändamål enligt denna överenskommelse vilka skiljer sig från de ursprungsregler som vid importtillfället tillämpas i den normala handeln vid import av samma varor från samma parter. ARTIKEL III Särskild och differentierad behandling av utvecklingsländer Mål 1. Parterna skall, med stöd av bestämmelserna i denna artikel, ta vederbörlig hänsyn vid tillämpningen och förvaltningen av denna överenskommelse till utvecklingsländernas och särskilt de minst utvecklade ländernas handels- och utvecklingsmässiga samt finansiella behov när det gäller deras behov att: (a) trygga sin betalningsbalans och säkerställa erforderliga finansiella reserver för genomförande av ekonomiska utvecklingsprogram; (b) främja etableringen eller utvecklingen av inhemska industrier, inklusive småföretag och hantverk i eftersatta områden samt ekonomisk utveckling inom andra sektorer i ekonomin; (c) stödja industriföretag så länge dessa helt eller huvudsakligen är beroende av statlig upphandling; (d) befordra den ekonomiska utvecklingen genom regionala eller globala avtal mellan utvecklingsländer som framlagts för de AVTALSSLUTANDE PARTERNA i GATT och inte ogillats av dessa. 2. I enlighet med bestämmelserna i denna överenskommelse skall parterna vid utarbetandet och tillämpningen av lagar, föreskrifter och förfaranden rörande statlig upphandling underlätta en ökning av importen från utvecklingsländer, varvid de särskilda problemen i de minst utvecklade länderna och de länder som befinner sig på ett lågt stadium av ekonomisk utveckling bör beaktas. Täckning 3. För att utvecklingsländer skall tillförsäkras möjlighet att ansluta sig till denna överenskommelse på villkor som är förenliga med deras handels- och utvecklingsmässiga samt finansiella behov, skall de mål som uppräknats i moment I ovan vederbörligen beaktas vid förhandlingar rörande utvecklingsländers listor över myndigheter som skall täckas av bestämmelserna i denna överenskommelse. De utvecklade länderna skall vid sammanställning av sina listor över myndigheter som skall täckas av bestämmelserna i denna överenskommelse bemöda sig om att inkludera sådana myndigheter som upphandlar varor av exportintresse för utvecklingsländerna. Överenskomna undantag 4. I samband med förhandlingar om denna överenskommelse får utvecklingsländer förhandla med andra deltagarländer om ömsesidigt godtagbara undantag från reglerna om nationell behandling vad gäller vissa myndigheter eller varor som finns upptagna i deras listor med hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall. Vid sådana förhandlingar skall övervägandena i moment 1 (a)--(c) ovan vederbörligen beaktas. Utvecklingsländer som deltar i regionala eller globala avtal mellan utvecklingsländer, åsyftade i moment 1 (d) ovan, får också förhandla om undantag i sina listor med hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall, varvid bland annat de bestämmelser om statlig upphandling som införts i dessa regionala eller globala avtal skall beaktas och varvid hänsyn särskilt bör tas till varor som kan vara föremål för gemensamma industriella utvecklingsprogram. 5. Sedan denna överenskommelse trätt i kraft kan utvecklingsländer som är parter i denna överenskommelse med hänsyn till sina handels- och utvecklingsmässiga samt finansiella behov vidta ändringar i sina listor över myndigheter enligt bestämmelserna för ändringar av sådana listor i artikel IX, moment 5, i denna överenskommelse eller begära att kommittén medger undantag från reglerna för nationell behandling för vissa myndigheter, eller varor som upptagits i deras listor över myndigheter, varvid hänsyn bör tas till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall och varvid bestämmelserna i moment 1 (a)--(c) ovan vederbörligen bör beaktas. Utvecklingsländer som är parter i denna överenskommelse kan, sedan denna trätt i kraft, också begära att kommittén medger undantag för vissa myndigheter, eller varor som upptagits i deras listor, på grund av deras deltagande i regionala eller globala avtal mellan utvecklingsländer, varvid hänsyn bör tas till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall och varvid bestämmelserna i moment 1 (d) ovan vederbörligen bör beaktas. Varje begäran till kommittén från ett utvecklingsland som är part i denna överenskommelse rörande ändring i en lista skall åtföljas av handlingar som är relevanta för denna begäran eller av sådana uppgifter som kan vara nödvändiga vid bedömning av frågan. 6. Moment 4 och 5 ovan skall äga analog tillämpning på utvecklingsländer som ansluter sig till denna överenskommelse efter dess ikraftträdande. 7. Sådana överenskomna undantag som nämnts i moment 4, 5 och 6 ovan skall ses över i enlighet med bestämmelserna i moment 14 i denna artikel. Tekniskt bistånd till utvecklingsländer som är parter i denna överenskommelse 8. Utvecklade länder som är parter i överenskommelsen skall på begäran ge allt tekniskt bistånd som de bedömer rimligt till utvecklingsländer som är parter i överenskommelsen för att lösa deras problem i fråga om statlig upphandling. 9. Detta bistånd, som skall grundas på icke-diskriminering mellan utvecklingsländer som är parter i denna överenskommelse, skall bland annat avse: -- lösning av särskilda tekniska problem i samband med att anbud i upphandlingsärende antas; -- problem av varje annat slag som den biståndssökande parten och annan part enas om att ta upp inom ramen för sådant bistånd. 10. Det tekniska bistånd som omnämns i moment 8 och 9 ovan kan avse översättning från ett GATT-språk som myndigheten bestämmer, av kvalifikationsunderlag och anbud som ingivits av leverantörer i utvecklingsländer som är parter i överenskommelsen, om inte det utvecklade landet bedömer översättningsarbetet som alltför betungande och, om så är fallet, skall förklaring lämnas till utvecklingslandet om det så begär, antingen hos det utvecklade landet eller direkt till berörd myndighet i det landet. Informationscentraler 11. Utvecklade länder som är parter i denna överenskommelse skall, enskilt eller tillsammans, upprätta informationscentraler för att tillgodose skäliga krav från de utvecklingsländers sida som är parter i överenskommelsen på information beträffande bland annat lagar, föreskrifter, förfaranden och tillämpning rörande statlig upphandling, publicerade tillkännagivanden av planerade upphandlingar, adresser till de myndigheter som täcks av denna överenskommelse samt beskaffenhet och mängd av varor som har upphandlats eller kommer att upphandlas, inklusive tillgänglig information om framtida anbud. Kommittén kan också upprätta en informationscentral. Särskild behandling av de minst utvecklade länderna 12. Enligt moment 6 i Tokyodeklarationen skall särskild behandling ges de minst utvecklade länder som är parter i denna överenskommelse och leverantörerna i dessa länder i fråga om varor med ursprung i dessa länder i samband med generella eller specifika åtgärder till förmån för de utvecklingsländer som är parter i denna överenskommelse. Parterna kan också bevilja leverantörer i de minst utvecklade länder som inte är parter i denna överenskommelse förmånerna enligt denna överenskommelse i fråga om varor med ursprung i dessa länder. 13. Utvecklade länder som är parter i denna överenskommelse skall på begäran ge bistånd, som de bedömer rimligt, till potentiella anbudsgivare i de minst utvecklade länderna i samband med anbudsgivning och val av varor som bedöms vara av intresse för myndigheter i utvecklade länder och för leverantörer i de minst utvecklade länderna och likaledes bistå dem med att uppfylla tekniska föreskrifter och standarder som gäller de varor som är aktuella för den föreslagna upphandlingen. Översyn 14. Kommittén skall årligen se över denna artikels tillämpning och effektivitet och efter vart tredje år den tillämpats genomföra en större översyn för att utvärdera dess verkningar på grundval av rapporter som skall lämnas av parterna. Som del av översynen vart tredje år skall kommittén undersöka om de undantag som föreskrivs i moment 4 till 6, i denna artikel skall ändras eller förlängas, i avsikt att nå största möjliga tillämpning av bestämmelserna i denna överenskommelse, särskilt vad avser artikel II, och med hänsyn till de berörda utvecklingsländernas handels- och utvecklingsmässiga samt finansiella läge. 15. Under loppet av ytterligare förhandlingsomgångar i enlighet med bestämmelserna i artikel IX, moment 6, skall de utvecklingsländer som är parter i denna överenskommelse beakta möjligheten att utvidga sina listor över myndigheter med hänsyn till sin ekonomiska finansiella och handelsmässiga situation. ARTIKEL IV Tekniska specifikationer 1. Tekniska specifikationer vilka fastställer egenskaper hos varor som skall upphandlas, exempelvis krav avseende kvalitet, prestanda, säkerhet, dimensioner, provning och provningsmetoder, symboler, terminologi, förpackning, märkning och etikettering samt överensstämmelse-certifiering som föreskrivits av upphandlingsmyndigheten får ej utarbetas, antas eller tillämpas i syfte att uppresa hinder för internationell handel eller resultera i onödiga hinder för internationell handel. 2. Varje teknisk specifikation som föreskrivits av upphandlande myndighet skall, då så är lämpligt: (a) uttryckas i prestanda hellre än utformning; och (b) baseras på internationella standarder, nationella tekniska föreskrifter eller erkända nationella standarder. 3. Finns det inte ett tillräckligt exakt och klart sätt att beskriva upphandlingskraven får krav ställas på eller hänvisning göras till särskilt varumärke eller namn, patent, utformning eller typ, särskilt ursprung eller särskild producent under förutsättning att orden "eller likvärdig" införs i anbudsunderlaget. 4. Upphandlande myndighet skall inte på ett sådant sätt, att det kan komma att förhindra konkurrens, efterfråga eller acceptera råd för framtagande av underlag för en specifik upphandling från ett företag som kan ha kommersiella intressen i upphandlingen. ARTIKEL V Anbudsförfaranden 1. Parterna skall tillse att de anbudsförfaranden som tillämpas av deras myndigheter överensstämmer med nedanstående bestämmelser. I denna överenskommelse förstås med öppen anbudsinfordran sådant förfarande vid vilket alla intresserade leverantörer får inlämna anbud. Med selektiv anbudsinfordran förstås i denna överenskommelse förfarande vid vilket, i enlighet med moment 8 och andra relevanta bestämmelser i denna artikel, leverantör som av myndighet inbjudits härtill får inlämna anbud. Med anbudsfordran från endast en anbudsgivare förstås i denna överenskommelse förfarande då myndighet tar kontakt med enskild leverantör uteslutande på villkor som anges i moment 16 nedan. Kvalificering av leverantörer 2. Vid kvalificering av leverantörer skall myndigheter inte diskriminera mellan utländska leverantörer eller mellan inhemska och utländska leverantörer. Kvalificeringsförfarande skall överensstämma med följande: (a) varje villkor för deltagande i anbudsförfarande skall publiceras i tillräckligt god tid för att intresserade leverantörer skall ha möjlighet att inleda och, i den mån det är förenligt med ett effektivt sätt att genomföra upphandlingsprocessen, fullborda kvalificeringsförfarandena; (b) varje villkor för deltagande i anbudsförfarande skall begränsas till de som är relevanta för att garantera företagets förmåga att fullgöra ifrågavarande kontrakt. Varje villkor för deltagande som krävs av leverantör, inklusive ekonomiska garantier, tekniska kvalifikationer och uppgifter erforderliga för bedömning av en leverantörs finansiella, kommersiella och tekniska kapacitet, liksom kontroll av kvalifikationerna, skall inte vara mindre förmånligt för utländska än för inhemska leverantörer och skall inte diskriminera mellan utländska leverantörer. En leverantörs finansiella, kommersiella och tekniska förmåga skall bedömas både med hänsyn till leverantörens globala affärsaktiviteter och aktiviteterna inom det land där den upphandlande myndigheten återfinns, vederbörlig hänsyn skall tagas till juridiska samband mellan olika organisatoriska enheter inom leverantörsföretaget; (c) kvalificeringsförfarande och den härför erforderliga tiden skall inte användas i syfte att hindra utländsk leverantör från att upptas på leverantörsförteckning eller från att komma i fråga vid en viss planerad upphandling. Myndighet skall som kvalificerad leverantör erkänna sådan inhemsk eller utländsk leverantör som uppfyller villkoren för deltagande i en viss planerad upphandling. Leverantörer som begär att få delta i viss planerad upphandling men som ännu inte är kvalificerade skall också komma ifråga, förutsatt att tillräcklig tid finns för att slutföra kvalificeringsförfarandet; (d) myndigheter som för permanenta förteckningar över kvalificerade leverantörer skall tillse att alla kvalificerade leverantörer som så begär upptas på förteckningarna inom rimlig tid samt att leverantörer när som helst kan ansöka om kvalificering; (e) varje leverantör som begärt att bli antagen som kvalificerad leverantör skall underrättas av berörd myndighet om beslut härom. Kvalificerade leverantörer som upptagits på myndighetens permanenta förteckningar skall också underrättas vid avskaffande av varje sådan förteckning eller om de avförts från sådana förteckningar; (f) parterna skall tillse att: (i) varje myndighet och dess underlydande enheter följer samma upphandlingsprocedur utom i de fall då särskilda förhållanden motiverar avvikande procedurer; (ii) så långt möjligt begränsa skillnaderna mellan myndigheterna beträffande kvalificeringsprocedurerna; (g) ingenting i punkterna (a)--(f) ovan skall utgöra hinder för att leverantör utesluts på sådana grunder som konkurs eller falskt intygande, om sådan åtgärd är förenlig med bestämmelserna om nationell behandling och icke-diskriminering i denna överenskommelse. 3. Myndigheterna skall inte lämna ut information avseende en särskild upphandling till någon potentiell leverantör så att konkurrensen kan komma att förhindras. Tillkännagivande av planerad upphandling samt anbudsunderlag 4. Myndighet skall publicera tillkännagivande av planerad upphandling i lämplig publikation upptagen i bilaga II. Sådant tillkännagivande skall ligga till grund för inbjudan att delta i öppen eller selektiv anbudsinfordran. 5. Varje tillkännagivande av planerad upphandling skall innehålla följande uppgifter: (a) beskaffenhet och kvantitet, inklusive optionsrätt för ytterligare kvantiteter, av de varor som skall levereras och, om möjligt, en uppskattning av tidpunkten för ett eventuellt utnyttjande av optionsrätten; beträffande återkommande upphandlingars beskaffenhet och kvantitet, om möjligt, en uppskattning av tidpunkten för efterföljande publiceringar rörande produkter som skall upphandlas; (b) om anbudsinfordran är öppen eller selektiv; (c) eventuellt leveransdatum; (d) adress och sista dag för att inlämna ansökan att bli inbjuden till anbudsgivning, för att bli kvalificerad att upptas på leverantörsförteckningarna eller för att motta anbud samt uppgift om på vilket eller vilka språk anbud skall avfattas; (e) adress till den myndighet som svarar för upphandlingen och som tillhandahåller alla uppgifter som är nödvändiga för att erhålla specifikationer och andra handlingar; (f) eventuella ekonomiska och tekniska krav, ekonomiska garantier och uppgifter som leverantörerna skall lämna; (g) belopp och betalningsvillkor för eventuell avgift att erläggas för anbudsunderlaget; (h) om myndigheten inbjuder till anbud avseende köp, leasing, hyreskontrakt eller hyrköpsavtal, separat eller i kombination. Myndigheten skall på något av GATT:s officiella språk publicera en sammanfattning av tillkännagivandet av planerad upphandling, vilken skall innehålla åtminstone följande: (i) vad upphandlingen avser; (ii) tidsgränser för lämnande av anbud eller en ansökan att bli inbjuden att lämna anbud; och (iii) adresser från vilka handlingar rörande upphandlingen kan begäras. 6. För att säkerställa effektivast möjliga internationella konkurrens vid selektiv anbudsinfordran skall myndigheter för varje planerad upphandling infordra anbud från det största antal inhemska och utländska leverantörer som är förenligt med en effektiv tillämpning av upphandlingssystemet. De skall välja leverantörer för deltagande i förfarandet på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt. 7. (a) Vad gäller selektiv anbudsinfordran skall myndighet som för permanenta förteckningar över kvalificerade leverantörer årligen publicera ett tillkännagivande med följande innehåll i en av de publikationer som upptagits i bilaga III: (i) en uppräkning av de förteckningar som förs, inklusive deras rubriker, i relation till varor eller varuslag som skall upphandlas med ledning av förteckningarna; (ii) de villkor som skall uppfyllas av potentiella leverantörer för att de skall upptas på dessa förteckningar och de metoder som den berörda myndigheten kommer att använda för kontroll av vart och ett av dessa villkor; (iii) förteckningarnas giltighetstid och formaliteter när de förnyas. (b) Myndigheter som för permanenta förteckningar över kvalificerade leverantörer får utse leverantörer från vilka anbud skall infordras bland dem som upptagits på dessa förteckningar. Varje urval skall medge rättvisa möjligheter för leverantörer som upptagits på förteckningarna. (c) Om en ännu inte kvalificerad leverantör efter publicering av tillkännagivande enligt moment 4 ovan, begär att få delta i viss anbudsgivning, skall myndigheten skyndsamt inleda kvalificeringsförfarande. 8. Leverantör som begär att få delta i anbudsgivningen för viss planerad upphandling skall tillåtas inlämna anbud och komma i fråga förutsatt att vad gäller ännu inte kvalificerade leverantörer erforderlig tid finns att genomföra kvalificeringsförfarandet enligt moment 2--7 i denna artikel. Antalet tillkommande leverantörer som tillåts delta skall endast begränsas av kravet på upphandlingssystemets funktionsduglighet. 9. Om det efter publicering av tillkännagivande av planerad upphandling men före tidpunkten för öppnande eller mottagande av anbud enligt tillkännagivandet eller anbudsunderlaget skulle bli nödvändigt att ändra eller på nytt publicera tillkännagivandet, skall ändringen eller det nya tillkännagivandet ges samma spridning som de ursprungliga handlingarna på vilka ändringen grundats. Varje uppgift av betydelse som lämnas en leverantör med avseende på viss planerad upphandling skall samtidigt lämnas till alla övriga berörda leverantörer i tillräckligt god tid för att ge dessa leverantörer möjlighet att beakta sådan uppgift och vidta erforderliga åtgärder. 10. (a) Varje föreskriven tidsgräns skall ge såväl utländska som inhemska leverantörer möjlighet att upprätta och inlämna anbud före utgången av anbudstiden. Vid fastställandet av varje sådan tidsgräns skall myndighet, så långt detta är förenligt med dess egna rimliga behov, beakta sådana faktorer som den planerade upphandlingens komplexitet, beräknad omfattning av underleveranser samt normal tid för postbefordran av anbud från utländska och inhemska orter. (b) Då så är förenligt med myndighetens egna rimliga behov skall vid fastställande av leveransdatum hänsyn tas till sådana faktorer som den planerade upphandlingens komplexitet, beräknad omfattning av underleveranser och realistisk tid för produktion, frigörande från lager och transport av varorna från leveransorterna. 11. (a) Vid öppen anbudsinfordran skall tiden för mottagande av anbud inte i något fall understiga fyrtio dagar från det datum då tillkännagivande publicerats enligt moment 4 i denna artikel. (b) Vid selektiv anbudsinfordran, då permanent förteckning över kvalificerade leverantörer inte kommer till användning, skall tiden för inlämnande av ansökan att bli inbjuden till anbudsgivning inte i något fall understiga tjugofem dagar från det datum då tillkännagivande publicerats enligt moment 4. Tiden för mottagande av anbud skall inte i något fall understiga fyrtio dagar från det datum inbjudan till anbudsgivning utfärdats. (c) Vid selektiv anbudsinfordran, då permanenta förteckningar över kvalificerade leverantörer används, skall tiden för mottagande av anbud inte i något fall understiga fyrtio dagar från det datum inbjudan till anbudsgivning ursprungligen utfärdats. Om det datum då inbjudan ursprungligen utfärdats inte sammanfaller med det datum tillkännagivandet publicerats enligt moment 4, skall inte i något fall mindre än fyrtio dagar förflyta mellan de båda tidpunkterna. (d) De tider som angivits i (a), (b) och (c) ovan kan minskas om det rör sig om ett andra eller därpå följande publicerat tillkännagivande som avser återkommande upphandlingar enligt moment 5 i denna artikel. I så fall skall anbudstiden i inget fall vara kortare än tjugofem dagar. Den andra eller därpå följande publiceringar skall innehålla uppgifter som möjliggör identifiering av den första publiceringen; (e) De tider som angivits i (a), (b), (c) och (d) ovan kan minskas om nödfallssituation som vederbörligen belagts av myndigheten omöjliggör tiderna i fråga men skall i inget fall vara kortare än tio dagar räknat från den dag tillkännagivandet publicerats enligt moment 4 i denna artikel; (f) Parter skall tillse att myndigheterna tar vederbörlig hänsyn till förseningar i publiceringen vid bestämmande av sista dag för mottagande av anbud eller för ansökningar att bli inbjuden att lämna anbud. 12. Om myndighet i samband med anbudsinfordran medger anbudsgivning på flera språk, skall ett av dessa vara officiellt GATT-språk. 13. Anbudsunderlag som tillhandahålls leverantörer skall innehålla alla uppgifter som behövs för att göra det möjligt för dem att lämna in anbud, inklusive den information som skall publiceras i tillkännagivandet av den planerade upphandlingen med undantag för uppgifterna enligt moment 5 (g) i denna artikel samt följande: (a) adress till den myndighet till vilken anbud skall sändas; (b) adress till vilken begäran om ytterligare uppgifter skall sändas; (c) uppgift om språk på vilket anbud och anbudshandlingar skall avfattas; (d) sista dag och klockslag för mottagande av anbud samt den tidsperiod under vilken anbud skall gälla; (e) uppgifter om vilka personer som äger rätt att närvara vid öppnandet av anbud samt datum, tid och pats för öppnandet; (f) eventuella ekonomiska och tekniska krav, ekonomiska garantier och uppgifter eller handlingar att tillhandahållas av leverantören; (g) en fullständig beskrivning av de varor som efterfrågas eller av förekommande krav inkluderande tekniska specifikationer, överensstämmelse-certifiering som skall uppfyllas av produkterna, erforderliga skisser, ritningar och instruktionsmaterial; (h) kriterierna för antagande av anbud inklusive andra faktorer än pris, som kommer att beaktas vid utvärderingen av anbuden, de kostnader som medräknas vid utvärderingen av anbudspriser, såsom transport-, försäkrings- och avsyningskostnader samt, när det gäller utländska produkter, uppgifter om tullar och andra importavgifter, skatter och betalningsvaluta; (i) betalningsvillkor; (j) övriga villkor och betingelser. 14. (a) Vid öppen anbudsinfordran skall myndighet på begäran sända anbudsunderlaget till varje leverantör som deltar i förfarandet samt ofördröjligen besvara varje skälig begäran om förtydligande i samband därmed. (b) Vid selektiv anbudsinfordran skall myndighet på begäran sända anbudsunderlaget till varje leverantör som begär att få delta och skyndsamt besvara varje skälig begäran om förtydligande i samband därmed. (c) Myndighet skall skyndsamt besvara varje skälig begäran om relevanta uppgifter från leverantör som deltar i anbudsförfarandet, förutsatt att sådana uppgifter inte ger denna leverantör en fördel framför konkurrenterna när det gäller antagande av anbud. Inlämnande, mottagande, öppnande och antagande av anbud 15. Inlämnande, mottagande, öppnande och antagande av anbud skall ske enligt följande: (a) anbud skall normalt inlämnas skriftligen, antingen direkt eller per post. Medges anbudsgivning per telex, telegram eller telecopy skall sådant anbud innehålla alla erforderliga uppgifter för utvärdering av anbudet, särskilt det slutgiltiga pris som erbjudits av anbudsgivaren samt en förklaring att anbudsgivaren godtar alla anbudsbetingelserna, villkoren och bestämmelserna i anbudsinfordran. Anbudet skall omgående bekräftas genom brev eller undertecknad kopia av ifrågavarande telex, telegram eller telecopy. Anbudsgivning per telefon skall inte medges. Innehållet i telex, telegram eller telecopy skall gälla i händelse av avvikelse eller motsägelse mellan detta innehåll och innehållet i handlingar som mottagits efter anbudstidens utgång. Ansökan om att få delta i selektiv anbudsinfordran får avges per telex, telegram eller telecopy; (b) möjligheter som, under tiden från anbudens öppnande till antagandet av anbud, kan ges anbudsgivare att rätta till oavsiktliga fel skall inte tillåtas ge upphov till diskriminering; (c) leverantör skall inte bli skadelidande om anbud inkommer till det kontor som anges i anbudsunderlaget efter utsatt tid på grund av försening som uteslutande beror på felhantering inom myndigheten. Anbud kan också komma i fråga vid andra exceptionella omständigheter, om den berörda myndighetens procedurer så medger; (d) alla anbud som infordrats av myndigheten genom öppen eller selektiv anbudsinfordran skall mottas och öppnas under iakttagande av förfaranden och förhållanden som dels garanterar att öppnandet sker enligt gällande regler, dels säkerställer att information rörande öppnandet blir tillgänglig. Mottagande och öppnande av anbud skall också ske i enlighet med bestämmelserna i denna överenskommelse om nationell behandling och icke-diskriminering. Vid öppen anbudsinfordran skall myndigheterna i detta syfte fastställa bestämmelser för öppnande av anbud i närvaro av antingen anbudsgivare eller dessas representanter, eller lämpligt och opartiskt vittne, som inte har samröre med upphandlingen. Skriftligt protokoll över öppnandet av anbud skall upprättas. Detta protokoll skall förvaras hos de berörda myndigheterna samt vara tillgängligt för de statsmyndigheter under vilka myndigheten lyder, så att det vid behov kan användas i samband med förfaranden enligt artikel VI och artikel VII i denna överenskommelse; (e) för att ifrågakomma för antagande skall anbud vid tidpunkten för öppnandet uppfylla de huvudsakliga kraven i tillkännagivandet eller anbudsunderlaget samt vara inlämnat av leverantör som uppfyller villkoren för deltagande. Mottar myndighet ett i förhållande till övriga anbud onormalt lågt anbud, kan myndigheten begära närmare upplysningar av anbudsgivaren för att säkerställa att denne kan uppfylla villkoren för deltagande och förmår fullgöra avtalsvillkoren; (f) om inte myndighet beslutar att upphandlingen i det allmännas intresse inte bör komma till stånd, skall anbudet från den anbudsgivare antas som bedöms vara fullt i stånd att genomföra sitt åtagande och vars anbud, vare sig det gäller inhemska eller utländska varor, antingen är lägst eller bedöms som fördelaktigast enligt de särskilda utvärderingskriterier som angetts i tillkännagivandet eller anbudsunderlaget; (g) visar det sig vid utvärderingen att inte något anbud otvetydigt är fördelaktigast enligt de särskilda utvärderingskriterier som angetts i tillkännagivandet eller anbudsunderlaget skall myndigheten vid eventuella efterföljande förhandlingar beakta och behandla samtliga konkurrenskraftiga anbud lika; (h) myndighet bör normalt avhålla sig från att anta anbud på villkor att leverantörer erbjuder möjlighet till kompensationsupphandling eller liknande. I de få fall där sådana krav ingår som del av en upphandling, skall berörda parter begränsa sådan kompensationsupphandling till att omfatta skälig andel av upphandlingens värde och inte gynna en parts leverantörer framför andra parters leverantörer. Licenser i fråga om teknologi bör normalt inte användas såsom villkor för antagande av anbud, utan bör begränsas till så få fall som möjligt, varvid en parts leverantörer inte skall gynnas framför övriga parters leverantörer. I de begränsade fall där möjlighet till kompensationsupphandling eller liknande villkor krävs skall detta framgå av tillkännagivandet av en planerad upphandling och anbudsunderlaget; (i) optionsklausuler skall inte användas i syfte att kringgå bestämmelserna i överenskommelsen; (j) antagande av anbud skall ske i enlighet med de kriterier och grundläggande krav som specificerats i anbudsunderlaget. Användning av anbudsanfordran från endast en anbudsgivare 16. På villkor att anbudsfordran från endast en anbudsgivare inte tillämpas i syfte att undvika största möjliga konkurrens eller på sätt som skulle innebära diskriminering mellan utländska leverantörer eller skydd för inhemska tillverkare, är bestämmelserna i moment 1--15 ovan om öppen och selektiv anbudsinfordran inte tvingande under följande förutsättningar: (a) då öppen eller selektiv anbudsinfordran inte lett till anbud eller då inlämnade anbud antingen tillkommit genom anbudskartell eller annan överenskommelse eller ej uppfyller de huvudsakliga kraven i anbudsunderlaget eller inlämnats av leverantörer som inte uppfyller villkoren för deltagande enligt bestämmelserna i denna överenskommelse, dock förutsatt att kraven i den ursprungliga anbudsinfordran inte väsentligen ändrats i samband med att anbud antagits; (b) då varorna utgörs av konstverk, eller då de av orsaker som sammanhänger med skydd av upphovsrätt, såsom patent eller copyright endast kan tillhandahållas av en viss leverantör och skäligt alternativ eller substitut inte finns; (c) i den utsträckning så är absolut nödvändigt, då varorna inte skulle kunna erhållas tid vid tillämpning av öppen eller selektiv anbudsinfordran på grund av extrem tidsbrist till följd av händelser som inte kunnat förutses av myndigheten; (d) då det gäller tilläggsleveranser från den ursprungliga leverantören, vilka avser antingen varor för ersättning av befintliga lager eller installationer eller varor för utökning av befintliga lager eller installationer, och då ett byte av leverantör skulle tvinga myndigheten att upphandla varor som inte uppfyller kraven på utbytbarhet med redan befintlig utrustning; (e) då myndighet upphandlar prototyper eller en ny vara som utvecklats på dess begäran i samband med och för bestämd upphandling avseende forskning, försöksverksamhet, undersökning eller grundläggande utvecklingsarbete. När sådana upphandlingar fullgjorts skall efterföljande inköp av varorna ske enligt moment 1--15 i denna artikel. 17. Myndighet skall utarbeta en skriftlig rapport om varje anbud som antagits enligt bestämmelserna i moment 16 i denna artikel. Varje rapport skall innhålla namn på upphandlade myndighet, inköpssumma och varuslag, ursprungsland samt en redogörelse för de villkor i moment 16 i denna artikel som tillämpats. Rapporten skall förvaras hos de berörda myndigheterna och vara tillgänglig för de statliga myndigheter under vilka myndigheten lyder så att den vid behov kan användas i samband med förfarande enligt artiklarna VI och VII i denna överenskommelse. ARTIKEL VI Information och översyn 1. Myndighet skall i lämpliga publikationer som angivits i bilaga II publicera ett tillkännagivande inte senare än sextio dagar efter det att ett anbud antagits i enlighet med artikel V: 15 eller 16. Dessa tillkänngivanden skall innehålla: (a) varuslag och kvantitet i det antagna anbudet; (b) namn och adress på den myndighet som antagit anbudet; (c) datum då anbudet antogs; (d) namn och adress på anbudsgivare vars anbud antagits; (e) värdet av det antagna anbudet eller det högsta och lägsta anbudet som beaktades vid antagandet av anbudet; (f) i tillämpliga fall information som möjliggör identifiering av tillkännagivandet som publicerats i enlighet med artikel V: 4; (g) vilken upphandlingsprocedur som använts; (h) i tillämpliga fall motivering i enlighet med artikel V: 16 för användning av denna procedur. 2. Lagar, föreskrifter, rättsliga beslut, adminstrativa utlåtanden med allmän tillämplighet samt förfaranden (inkl. standardkontraktsklausuler) rörande statlig upphandling enligt denna överenskommelse skall skyndsamt publiceras av parterna i lämpliga publikationer som angivits i bilaga IV på sätt som möjliggör för andra parter och leverantörer att ta del därav. Parterna skall vara beredda att på begäran förklara för annan part sina förfaranden vid statlig upphandling. Myndigheter skall vara beredda att på begäran förklara gällande upphandlingsförfaranden för leverantör från ett land som är part i denna överenskommelse. 3. Myndighet skall på begäran från leverantör skyndsamt tillhandahålla relevanta uppgifter om skälen till att leverantörens ansökan att bli upptagen på leverantörsförteckning avslagits eller till att leverantören inte inbjudits till eller antagits för anbudsgivning. 4. Myndighet skall skyndsamt och aldrig senare än sju arbetsdagar efter den dag ett anbud antagits genom skriftligt meddelande eller publicering underrätta de anbudsgivare vars anbud inte antagits om att anbud från annan anbudsgivare antagits, värdet eller värdena av anbuden och namn och adress på den anbudsgivare vars anbud antagits. Kriterierna i denna artikels moment 9 skall också äga tillämpning på informationskraven ovan. 5. På begäran av anbudsgivare vars anbud inte antagits skall den upphandlande myndigheten skyndsamt lämna relevanta uppgifter till denna anbudsgivare om skälen till att anbudet inte antagits, inklusive uppgifter om det utmärkande för det antagna anbudet och dess relativa fördelar samt namnet på den vinnande anbudsgivaren. 6. Myndighet skall upprätta ett upplysningsställe för att tillhandahålla ytterligare uppgifter till anbudsgivare vars anbud inte antagits och som inte är nöjd med förklaringarna till att hans anbud avslagits eller som har ytterligare frågor rörande antagande av anbudet. Det skall också finnas förfaranden för hörande och granskning av klagomål med avseende på varje del av upphandlingsförfarandet för att säkerställa att tvister avseende denna överenskommelse så långt möjligt avgörs rättvist och skyndsamt mellan berörda leverantörer och myndigheter. 7. Den regering som är part i denna överenskommelse och i vars land den anbudsgivare vars anbud inte antagits är hemmahörande kan utan inskränkning av bestämmelserna i artikel VII begära sådana ytterligare uppgifter om ifrågavarande upphandling som kan erfordras för att säkerställa att upphandlingen skett på rättvist och opartiskt sätt. Regeringen i den upphandlande myndighetens land skall i detta syfte tillhandahålla uppgifter om både vad som varit utmärkande för det antagna anbudet, dess relativa fördelar och inköpssumman. I normala fall får regeringen i det land i vilket anbudsgivare vars anbud inte antagits är hemmahörande lämna ut dessa uppgifter, förutsatt att denna rättighet tillämpas med urskiljning. I de fall då utlämnande av dessa uppgifter skulle skada konkurrensen vid framtida anbudsförfaranden, skall dessa uppgifter inte lämnas ut utan föregående konsultation med och godkännande från den part som lämnat uppgifterna till regeringen i den anbudsgivares land vars anbud inte antagits. 8. Tillgängliga uppgifter om enskilda antagna anbud skall på begäran ges varje annan part. 9. Sekretessbelagd information som getts någon part och som kan utgöra hinder för upprätthållande av lag eller på annat sätt strida mot det allmännas intresse eller som kan skada vissa offentliga eller enskilda företags legitima kommersiella intressen eller skulle kunna skada sund konkurrens mellan leverantörer skall inte röjas utan uttrycklig tillåtelse från den part som gett informationen. 10. Parterna skall insamla och årligen tillställa kommittén statistik rörande sina upphandlingar som täcks av denna överenskommelse. Sådana rapporter skall innehålla följande uppgifter i fråga om anbud som antagits av samtliga upphandlande myndigheter som omfattas av denna överenskommelse: (a) total statistik rörande uppskattat värde av antagna anbud, både över och under tröskelvärdet uppdelad på myndigheter; (b) statistik rörande antal och sammanlagt värde av antagna anbud över tröskelvärdet, uppdelad på myndigheter, varuslag, enligt ett enhetligt klassificeringssystem som skall beslutas av kommittén, samt varans ursprungsland; (c) statistik, uppdelad på myndigheter som varuslag, över antalet och det totala värdet av antagna anbud enligt vart och ett av fallen i artikel V, moment 16, samt redovisande varans ursprungsland; (d) statistik, uppdelad på myndigheter, över antal och totalt värde av antagna anbud med hänsyn taget till de inskränkningar i överenskommelsen som anges i bilaga I. ARTIKEL VII Fullgörande av skyldigheter Institutioner 1. Enligt denna överenskommelse skall en kommitté för statlig upphandling (i denna överenskommelse benämnd "kommittén") upprättas, bestående av representanter för var och en av parterna. Denna kommitté skall utse sin egen ordförande och vice ordförande och sammanträda när så är nödvändigt, dock minst en gång per år, i syfte att bereda parterna tillfälle att samråda i alla frågor som hänför sig till tillämpningen av denna överenskommelse eller främjandet av dess syften samt för att fullgöra andra uppgifter som parterna kan ålägga den. 2. Kommittén kan på sätt och för ändamål som anges i moment 8 i denna artikel upprätta ad hoc-paneler samt arbetsgrupper eller andra underordnade organ, vilka skall utföra sådana uppgifter som kommittén kan tilldela dem. Konsultationer 3. Varje part skall ge välvilligt beaktande åt och skall erbjuda fullgoda möjligheter till konsultationer angående framställningar från annan part beträffande varje fråga som rör denna överenskommelses tillämpning. 4. Om någon part anser att förmån som direkt eller indirekt tillkommer den enligt denna överenskommelse upphävs eller minskas, eller att uppnåendet av något av denna överenskommelses mål hindras av annan part eller andra parter, kan parten, i syfte att uppnå en ömsesidigt godtagbar lösning av frågan, skriftligen begära konsultationer med ifrågavarande part eller parter. Varje part skall ge välvilligt beaktande åt begäran om konsultationer från annan part. Berörda parter skall inleda begärda konsultationer skyndsamt. 5. Parter inbegripna i konsultationer om en särskild fråga som påverkar denna överenskommelses tillämpning skall lämna uppgifter i frågan i enlighet med bestämmelserna i artikel VI, moment 9, samt sträva efter att slutföra konsultationerna på så kort tid som möjligt. Biläggande av tvister 6. Om inte någon ömsesidigt godtagbar lösning har uppnåtts mellan parterna i fråga efter konsultationer enligt moment 4, skall kommittén på begäran av endera parten i tvisten sammanträda inom trettio dagar efter mottagandet av sådan begäran för att utreda frågan i syfte att underlätta en ömsesidigt godtagbar lösning. 7. Om ingen ömsesidigt godtagbar lösning nåtts inom tre månader efter en ingående granskning av kommittén enligt moment 6, skall kommittén på begäran av endera parten i tvisten upprätta en panel med uppgift att: (a) utreda frågan; (b) regelbundet samråda med parterna i tvisten och bereda dem alla möjligheter att nå fram till en ömsesidigt godtagbar lösning; (c) göra ett uttalande om de sakförhållanden som berör tillämpningen av denna överenskommelse samt dra sådana slutsatser som kan vara kommittén till hjälp när det gäller att lämna rekommendation eller avge utlåtanden i frågan. 8. För att underlätta upprättandet av sådana paneler skall kommitténs ordförande föra en formell lista med förslag på statstjänstemän med erfarenhet av handelsfrågor. Denna lista kan också uppta andra personer än statstjänstemän. I detta sammanhang skall varje part uppmanas att i början av varje år till kommitténs ordförande inkomma med namn på en eller två personer som parterna är beredda att ställa till förfogande för sådana uppgifter. När en panel upprättas enligt moment 7 skall ordföranden, inom sju dagar, föreslå parterna i tvisten panelens sammansättning. En panel skall bestå av tre eller fem medlemmar, helst statstjänstemän. De direkt berörda parterna skall inom sju arbetsdagar yttra sig över ordförandens nomineringar av panelmedlemmar och skall inte motsätta sig nomineringen annat än i tvingande fall. Medborgare i länder vars regeringar är parter i tvisten skall inte vara medlemmar i den panel som behandlar tvisten. Panelledamöterna skall utföra sitt uppdrag i personlig kapacitet och inte som regeringsrepresentanter eller som representanter för en organisation. Regeringar eller organisationer skall därför inte ge dem instruktioner rörande frågor som förelagts en panel. 9. Varje panel skall upprätta sin egen arbetsordning. Alla parter som har väsentligt intresse i frågan och som meddelat kommittén detta skall beredas tillfälle att bli hörda. Varje panel får rådgöra med och söka upplysningar från varje källa den bedömer lämplig. Innan panel begär upplysningar från källa inom parts lagstiftningsområde skall denna parts regering underrättas härom. Part skall skyndsamt och fullständigt efterkomma begäran från panel om sådana upplysningar som panelen bedömer erforderliga och ändamålsenliga. Konfidentiella upplysningar som utlämnas till panelen får inte utlämnas utan formellt tillstånd från den regering eller de personer som tillhandahåller upplysningarna ifråga. Då sådana upplysningar begärs från panelen, men panelen inte får tillåtelse att lämna ut dessa, skall en icke-konfidentiell sammanfattning lämnas av den regering eller person som gett upplysningarna. Då en ömsesidigt godtagbar lösning av en tvist inte kan nås eller då tvisten avser en tolkning av denna överenskommelse, bör panelen först lämna den beskrivande delen av sin rapport till de berörda parterna och därefter avlämna sina slutsatser eller utkast till slutsatser till parterna i tvisten inom en rimlig tidsperiod innan de avges till kommittén. Då det inte är fråga om en tolkning av denna överenskommelse och då en bilateral lösning av frågan har nåtts, kan panelens rapport begränsas till en kort beskrivning av fallet och till en förklaring att en lösning har uppnåtts. 10. Panelers behov av tid varierar från fall till fall. Panelerna skall eftersträva att avge sina slutsatser och, i förekommande fall, rekommendationer till kommittén utan oskäligt dröjsmål med hänsyn till kommitténs skyldighet att i brådskande fall nå skyndsam uppgörelse, i regel inom fyra månader från den dag panelen upprättats. Kommitténs åtgärder 11. Sedan utredning avslutats eller sedan rapport från en panel, arbetsgrupp eller annat underordnat organ framlagts för kommittén skall kommittén skyndsamt behandla ärendet. Kommittén skall med avseende på dessa rapporter inom normalt 30 dagar efter det att rapport mottagits, såvida tiden inte utsträckts av kommittén, vidta lämpliga åtgärder innefattande: (a) en redogörelse för fakta i ärendet; (b) rekommendationer till en eller flera parter; och/eller (c) eventuellt annat utlåtande som bedöms lämpligt. Rekommendationer från kommittén skall syfta till en positiv lösning av ärendet på grundval av tillämpningsbestämmelserna i denna överenskommelse och de mål som angivits i inledningen. 12. Om part, till vilken rekommendationer har riktats, anser sig oförmögen att efterkomma desamma, skall den skyndsamt inlämna skriftliga skäl härför till kommittén. I händelse av detta skall kommittén överväga vilka ytterligare åtgärder som kan vara lämpliga. 13. Kommittén skall övervaka varje ärende beträffande vilket den avgivit rekommendationer eller utlåtanden. Avvägning mellan rättigheter och skyldigheter 14. Om part eller parter i tvistemål inte godtar kommitténs rekommendationer och om kommittén anser att omständigheterna är tillräckligt allvarliga för att rättfärdiga sådana åtgärder, kan kommittén ge part eller parter tillstånd att helt eller delvis och under den tid som kan erfordras upphäva tillämpningen av denna överenskommelse gentemot annan part eller parter på sätt som fastställs som lämpligt under omständigheterna. ARTIKEL VIII Undantag från överenskommelsen 1. Ingenting i denna överenskommelse skall tolkas som hinder för part att vidta åtgärd eller att inte lämna upplysningar som den bedömer som erforderliga för skydd av dess grundläggande säkerhetsintressen i samband med upphandling av vapen, ammunition och krigsmateriel eller med upphandling som är oundgänglig för den nationella säkerheten eller för nationella försvarssyften. 2. Med reservation för kravet att åtgärderna inte används på sätt som skulle utgöra en godtycklig eller oberättigad diskriminering mellan länder i vilka samma villkor råder eller en förtäckt restriktion i internationell handel, skall ingenting i denna överenskommelse tolkas som hinder för någon part att vidta eller genomdriva nödvändiga åtgärder till skydd för allmän moral, ordning eller säkerhet, av människors, djurs eller växters liv eller hälsa, immateriella rättigheter, eller åtgärder avseende varor tillverkade av handikappade, av filantropiska institutioner eller inom kriminalvården. ARTIKEL IX Slutbestämmelser 1. Godkännande och anslutning (a) Denna överenskommelse skall vara öppen för godkännande genom undertecknande eller på annat sätt av regeringar som är avtalsslutande parter i GATT samt av Europeiska ekonomiska gemenskapen, vilkas överenskomna myndighetsförteckningar återfinns i bilaga I. (b) Varje regering som är avtalsslutande part i GATT och som inte är part i denna överenskommelse kan ansluta sig till den på villkor varom denna regering och parterna skall enas. Anslutning skall äga rum genom deposition hos generaldirektören hos GATTs AVTALSSLUTANDE PARTER av en anslutningshandling vari anges de sålunda överenskomna villkoren. (c) Denna överenskommelse skall vara öppen för godkännande genom undertecknande eller på annat sätt av regeringar som provisoriskt har anslutit sig till GATT, på sådana villkor i fråga om den faktiska tillämpningen av rättigheter och skyldigheter i denna överenskommelse som fastställts under hänsynstagande till rättigheter och skyldigheter i de legala handlingar som reglerar dessa regeringars provisoriska anslutning och vilkas överenskomna myndighetslistor återfinns i bilaga I. (d) Denna överenskommelse skall vara öppen för anslutning av varje annan regering på villkor i fråga om den faktiska tillämpningen av rättigheter och skyldigheter i denna överenskommelse varom denna regering och parterna skall enas genom deposition hos generaldirektören hos GATTs AVTALSSLUTANDE PARTER av en anslutningshandling vari anges de sålunda överenskomna villkoren. (e) Vad beträffar godkännande gäller bestämmelserna i artikel XXVI: 5 (a) och (b) i GATT. 2. Förbehåll Förbehåll får inte göras för någon av bestämmelserna i denna överenskommelse. 3. Ikraftträdande Denna överenskommelse skall träda i kraft den 1 januari 1981 för de regeringar som har godkänt eller anslutit sig till den senast denna dag. För varje annan regering skall den träda i kraft den trettionde dagen efter den dag då denna regering godkänt eller anslutit sig till överenskommelsen. 4. Nationell lagstiftning (a) Varje regering som godkänt eller anslutit sig till denna överenskommelse skall senast dagen för denna överenskommelses ikraftträdande säkerställa att dess lagar, förordningar och administrativa förfaranden liksom de regler och förfaranden och den praxis som tillämpas av i härtill fogad förteckning upptagna myndigheter överensstämmer med bestämmelserna i denna överenskommelse. (b) Varje part skall underrätta kommittén om ändringar i dess lagar och förordningar som har samband med denna överenskommelse samt om ändringar i tillämpningen av dessa lagar och förordningar. 5. Rättelser eller ändringar (a) Rättelser av rent formell karaktär samt mindre ändringar i bilagorna I--IV till denna överenskommelse skall notifieras kommittén och skall träda i kraft, förutsatt att inga invändningar görs inom trettio dagar mot införandet av sådana rättelser eller ändringar. (b) Andra ändringar i myndighetslistorna än de som nämns i punkt (a) får göras endast då synnerliga skäl föreligger. Part som önskar ändra sin myndighetslista skall notifiera kommitténs ordförande som omedelbart skall sammankalla ett möte med kommittén. Parterna skall pröva den föreslagna ändringen och därav följande erforderliga justeringar i syfte att upprätthålla en ömsesidigt överenskommen täckningsgrad som är jämförbar med vad denna överenskommelse innebar före ändringen. I händelse överenskommelse inte kan nås om ändring som gjorts eller föreslagits, kan frågan behandlas i enlighet med bestämmelserna i artikel VII i denna överenskommelse under beaktande av behovet att upprätthålla balansen mellan rättigheter och skyldigheter på högsta möjliga nivå. 6. Översyn och förhandlingar (a) Kommittén skall årligen se över denna överenskommelses tillämpning och funktion under beaktande av dess syfte. Kommittén skall årligen underrätta de AVTALSSLUTANDE PARTERNA i GATT om utvecklingen under den tid som översynen avsett. (b) Parterna i denna överenskommelse skall senast vid utgången av det tredje året från avtalets ikraftträdande och därefter regelbundet genomföra vidare förhandlingar i syfte att utvidga och förbättra denna överenskommelse på basis av ömsesidighet under beaktande av bestämmelserna i artikel III beträffande utvecklingsländer. I detta sammanhang skall kommittén på ett tidigt stadium undersöka möjligheterna att utöka överenskommelsens täckning till att inkludera upphandling av tjänster. 7. Ändringar Parterna kan ändra denna överenskommelse med hänsyn till bland annat de erfarenheter som vunnits vid dess tillämpning. Sedan parterna enats om en sådan ändring i enlighet med av kommittén fastställda procedurer, skall den träda i kraft för en part först när den har godkänts av denna part. 8. Frånträdande Varje part kan frånträda denna överenskommelse. Frånträdandet skall gälla efter utgången av 60 dagar från den dag då skriftligt meddelande om frånträdande mottagits av generaldirektören hos GATTs AVTALSSLUTANDE PARTER. Varje part kan efter sådant meddelande begära att kommittén omedelbart sammanträder. 9. Undantag från tillämpningen av denna överenskommelse mellan vissa parter Denna överenskommelse skall inte tillämpas mellan två parter om någon av parterna, då endera godkänner eller ansluter sig till denna överenskommelse, inte samtycker till sådan tillämpning. 10. Anmärkningar och bilagor Anmärkningarna och bilagorna till denna överenskommelse utgör en integrerad del därav. 11. Sekretariat Sekretariatsgöromål beträffande denna överenskommelse skall handhas av GATT-sekretariatet. 12. Deposition Denna överenskommelse skall deponeras hos generaldirektören hos GATTs AVTALSSLUTANDE PARTER, vilken omedelbart skall tillställa varje part och var och en av GATTs Avtalsslutande parter en bestyrkt kopia därav och av varje rättelse eller ändring däri enligt moment 5 och av varje ändring enligt moment 7 samt en notifikation om varje godkännande därav eller anslutning därtill enligt moment 1 och om varje frånträdande enligt moment 8 i denna artikel. 13. Registrering Upprättat i Genève den 12 april 1979 i ett enda exemplar på engelska, franska och spanska språken, där varje text äger samma giltighet, utom vad som på annat sätt anges beträffande bilagda myndighetslista. Anmärkningar Artikel I, moment 1 Med hänsyn till allmänna politiska överväganden i samband med bundet bistånd, inklusive utvecklingsländernas mål att omvandla sådant bistånd till obundet bistånd, äger denna överenskommelse inte tillämpning på upphandling som sker för att främja bundet bistånd till utvecklingsländer så länge sådant tillämpas av parterna. Artikel V, moment 15 (h) Med hänsyn till allmänna politiska överväganden hos utvecklingsländer i fråga om statlig upphandling konstateras att utvecklingsländer, enligt bestämmelserna i moment 15 (h) i artikel V, som villkor för att anbud skall antas får begära att upphandlingen delvis skall ske på den inhemska marknaden eller kopplas till kompensationsköp eller till överföring av teknologi. Om sådana krav föreligger skall dessa specificeras i tillkännagivandet om den planerade upphandlingen och anbudsdokumentationen. Det konstateras att en parts leverantörer inte skall gynnas framför övriga parters leverantörer. * Den ursprungliga fullständiga texten avseende bilagorna I--IV till överenskommelsen återfinns i regeringens prop. 1979/80: 24 s. 65--129. Regeringen har den 21 maj 1987 godkänt av GATT:s upphandlingskommitté den 21 november 1986 antaget protokoll om ändring i GATT-överenskommelsen om statlig upphandling. BILAGA I Listor över i artikel 1, moment 1 (c) åsyftade myndigheter Sweden 1. Försvarets materielverk* 2. Statens vägverk 3. Byggnadsstyrelsen 4. Förenade fabriksverken* 5. Postverket 6. Domänverket 7. Luftfartsverket 8. Fortifikationsförvaltningen* 9. Skolöverstyrelsen 10. Rikspolisstyrelsen 11. Statskontoret 12. Kriminalvårdsstyrelsen 13. Sjöfartsverket 14. Riksskatteverket 15. Skogsstyrelsen 16. Försvarets sjukvårdsstyrelse* 17. Trafiksäkerhetsverket 18. Civilförsvarsstyrelsen* 19. Statens industriverk 20. Socialstyrelsen 21. Statistiska centralbyrån Not 1 I de uppräknade myndigheterna ingår regionala och lokala enheter. Not 2 När ett visst upphandlingsbeslut kan påverka väsentliga ekonomiskt-politiska målsättningar kan den svenska regeringen i enskilda upphandlingsärenden anse det nödvändigt att avvika från principen om nationell behandling i denna överenskommelse. Ett sådant beslut kommer att tas på regeringsnivå. Not 3 Upphandling av försvarsmyndigheter (markerade med *) omfattar produkter som ingår i följande CCCN-kapitel: CCCN-kapitel undantag 25--26 27 ex 27.10 särskilda motorbränslen 28 ex 28.09 sprängämnen ex 28.13 sprängämnen ex 24.14 tårgas ex 28.28 sprängämnen ex 28.32 sprängämnen ex 28.39 sprängämnen ex 28.50 giftiga ämnen ex 28.51 giftiga ämnen ex 28.54 sprängämnen 29 ex 29.03 sprängämnen ex 29.04 sprängämnen ex 29.07 sprängämnen ex 29.08 sprängämnen ex 29.11 sprängämnen ex 29.12 sprängämnen ex 29.13 giftiga ämnen ex 29.14 giftiga ämnen ex 29.15 giftiga ämnen ex 29.21 giftiga ämnen ex 29.22 giftiga ämnen ex 29.23 giftiga ämnen ex 29.26 sprängämnen ex 29.27 giftiga ämnen ex 29.29 sprängämnen 30--49 65--81 82 ex 82.05 verktyg ex 82.07 vertyg, delar till 83 84 ex 84.06 förbränningskolvmotorer ex 84.08 andra motorer ex 84.45 verktygsmaskiner ex 84.53 automatiska databehandlingsmaskiner 85 ex 85.13 elektriska apparater för telekommunikationer ex 85.15 apparater för sändning och mottagning 86 ex 86.02 pansarlokomotiv, elektriska ex 86.03 andra pansarlokomotiv ex 86.05 bepansrade vagnar ex 86.06 verkstadsvagnar ex 86.07 godsvagnar 87 ex 87.08 stridsvagnar och bepansrade fordon ex 87.01 traktorer ex 87.02 militära fordon ex 87.03 bärgningsbilar ex 87.09 motorcyklar ex 87.14 släpfordon 89 ex 89.01 krigsfartyg 90 ex 90.05 kikare (binokulär) ex 90.13 diverse instrument, lasrar ex 90.14 avståndsmätare ex 90.28 elektriska och elektroniska mätinstrument 91--92 94 ex 94.01 aerodynamiska säten 95--98 BILAGA II Av parterna använda publikationer för publicering av tillkännagivande av planerad upphandling -- artikel V, moment 4 Sverige Tidning för Leveranser till Staten (bilaga till Post- och Inrikes Tidningar) (Gazette of Government Contracts (Supplement to the Official Gazette)) BILAGA III Av parterna använda publikationer för årlig publicering av uppgifter och permanenta förteckningar över leverantörer vid selektiv anbudsinfordran -- artikel V, moment 7 Sverige Ingen förteckning finns BILAGA IV Av parterna använda publikationer. För skyndsam publicering av lagar, föreskrifter, rättsliga och administrativa beslut med allmän tillämpning samt förfarande rörande statlig upphandling som täcks av denna överenskommelse -- artikel VI, moment 2 Sverige 1. Svensk författningssamling, SFS 2. Riksrevisionsverkets tillämpningsanvisningar till upphandlingskungörelsen