Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:871 · Visa register
Yrkestrafikförordning (1979:871);
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1979-10-25
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1503
Upphävd: 1989-01-01
1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning gäller i anslutning till yrkestrafiklagen (1979:559). 2 § Vad som sägs i denna förordning om länsstyrelse skall i fråga om linjetrafik som rör mer än ett län i stället gälla transportrådet. Förordning (1982:310). 3 § Tillståndsgivning i fråga om internationell yrkesmässig trafik regleras i kungörelsen (1974:681) om internationella vägtransporter. 4 § Yrkestrafiklagen (1979:559) och denna förordning gäller inte i fråga om följande transporter. 1. Transport av passagerare till eller från deras arbetsplatser när bilinnehavaren kör till eller från sin egen arbetsplats, om transporten sker med bil med en totalvikt av högst 3,5 ton. Detsamma gäller även i de fall arbetsgivaren tillhandahåller bil. Med arbetsplats likställs skola eller annan lokal för utbildning. 2. Transport med personbil av barn mellan hem och skola eller mellan hem och särskilt anordnad skolskjuts om transporten utförs av förälder eller annan anhörig till något av barnen. 3. Transport av röstande till eller från val- eller omröstningslokal på valdag eller på dag för folkomröstning. 4. Transport med ambulans. 5. Transport av döda. 6. Transport av snö och is i samband med snöröjning. 7. Transport som endast gäller renhållning. 8. Transport som endast gäller bärgning eller bogsering av fordon med bilar som är särskilt inrättade för sådana ändamål. 9. Transport av mjölk, mjölkprodukter och ägg. 10. Transport av sockerbetor, potatis, grönsaker, frukt och bär till förädlingsindustrier och transport från sådana industrier av betmassa, betfor, melass, slamkalk, pulpa, drank och kokt foderpotatis. 11. Transport av slaktdjur till slakterier. 12. Transport med traktortåg i skogsbruket av runt, bilat, kluvet, flisat eller kolat virke och i lantbruket av lantbruksprodukter eller förnödenheter för lantbruket. För transport på väg gäller dock yrkestrafiklagen och denna förordning om traktortåget framförs längre sträcka än 15 kilometer. 5 § Med trafikhuvudman avses i denna förordning en sådan huvudman som anges i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. Förordning (1986:37). 2 kap. Tillståndsgivningen Allmänna bestämmelser 1 § Tillstånd till yrkesmässig trafik (trafiktillstånd) meddelas av den myndighet som anges nedan. --------------------------------------------------------------------- Slag av trafik Den tillståndsgivande myndigheten --------------------------------------------------------------------- Godstrafik Länsstyrelsen i det län där sökanden är kyrkobokförd eller, om sökanden är en juridisk person, där företagets ledning finns Beställningstrafik för Länsstyrelsen i det län där sökanden är godstransporter kyrkobokförd eller, om sökanden är en juridisk person, där företagets ledning finns Beställningstrafik för Länsstyrelsen i det län där trafikområdet persontransporter skall finnas Linjetrafik som rör Länsstyrelsen i länet endast ett län Linjetrafik som rör mer Transportrådet än ett län Turisttrafik Länsstyrelsen i det län där passagerare först skall tas upp --------------------------------------------------------------------- Förordning (1987:44). 2 § Vad som sägs i denna förordning om tillstånd till yrkesmässig persontrafik gäller också när det är fråga om ett medgivande att överlåta ett tillstånd som har givits tidigare. 3 § Ansökan om trafiktillstånd skall göras skriftligen hos tillståndsmyndigheten. Finns det särskilda skäl kan ansökan göras muntligen. Uppgifter som skall finnas i en ansökan om trafiktillstånd 4 § Ansökan om trafiktillstånd skall innehålla uppgifter om sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, kyrkobokföringsort eller, om sökanden är en juridisk person, den ort där företagets ledning finns. Dessutom bör sökanden ge in sådana handlingar som kan visa att han är lämplig att driva den trafik som ansökan gäller. 5 § Ansökan om trafiktillstånd för ett aktiebolag, en ekonomisk eller ideell förening, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag skall innehålla uppgifter om den eller de personer som skall ha ansvaret för trafikutövningen. Ansvariga är följande personer. 1. I ett aktiebolag: den verkställande direktören, om det finns en sådan, annars en styrelseledamot utsedd av bolaget. 2. I en ekonomisk eller ideell förening: en styrelseledamot utsedd av föreningen. 3. I ett handelsbolag eller ett kommanditbolag: varje bolagsman. Om det finns synnerliga skäl, får länsstyrelsen medge att en annan person än den som nu har angivits skall ha ansvaret. Förordning (1982:310). 6 § Ansökan om tillstånd till linjetrafik skall innehålla följande uppgifter. 1. Linjesträckningen eller de orter mellan vilka trafiken skall drivas eller det område som skall trafikeras. 2. Taxan om sådan skall fastställas. 3. Tidtabellen för trafiken om sådan skall fastställas. I fråga om linjetrafik för persontransporter skall sökanden i förekommande fall lämna uppgifter om i vad mån godstransporter avses komma att utföras. Förordning (1982:310). 7 § Ansökan om tillstånd till beställningstrafik för persontransporter med tyngre fordon eller till turisttrafik skall innehålla följande uppgifter. 1. Det antal fordon som skall användas i rörelsen. 2. Det högsta antal passagerare som avses kunna transporteras i varje fordon. 3. Det antal reservfordon som sökanden anser sig behöva för att ersätta de fordon som kan komma att tas ur trafik på grund av reparation eller av liknande orsaker. I fråga om beställningstrafik skall sökanden också föreslå område inom vilket trafiken huvudsakligen skall bedrivas (trafikområde). Förordning (1987:44). 8 § Ansökan om tillstånd till beställningstrafik för persontransporter med lättare fordon skall innehålla följande uppgifter. 1. Det antal fordon som skall användas i rörelsen. 2. Det högsta antal passagerare som avses kunna transporteras i varje fordon. 3. Förslag om trafikområde. Förordning (1987:44). 9 § Om ett tillstånd till persontransporter skall överlåtas på någon annan, skall det avtal som kan ha upprättats om överlåtelsen ges in tillsammans med ansökan om medgivande till överlåtelsen. Tillståndsmyndighetens behandling av en ansökan om trafiktillstånd 10 § Innan ett tillstånd till linjetrafik eller turisttrafik ges, skall länsstyrelsen begära yttrande från polismyndigheten på sökandens kyrkobokföringsort eller, om det gäller en juridisk person, på den ort där företagets ledning finns. Yttrande behöver inte begäras om länsstyrelsen av särskilda skäl anser att det inte behövs. Länsstyrelsen skall vidare begära yttrande från sådana trafikhuvudmän, kommuner, trafikföretag och sammanslutningar av utövare av yrkesmässig trafik som kan komma att beröras av trafiken. Om trafiken rör mer än ett län, skall yttranden också begäras från länsstyrelserna i andra berörda län. Förordning (1986:37). 11 § Innan ett tillstånd till beställningstrafik för persontransporter ges, skall länsstyrelsen begära yttrande från polismyndigheten i den eller de kommuner som ligger inom trafikområdet. Yttrande behöver inte begäras om länsstyrelsen av särskilda skäl anser att det inte behövs. Länsstyrelsen bör vidare ge sådana kommuner, trafikhuvudmän, sammanslutningar av utövare av yrkesmässig trafik och fackliga organisationer, som kan komma att beröras av trafiken, tillfälle att yttra sig. Förordning (1986:37). 12 § Innan ett tillstånd till godstrafik ges, skall länsstyrelsen begära yttrande från polismyndigheten på sökandens kyrkobokföringsort eller, om det gäller en juridisk person, på den ort där företagets ledning finns. Yttrande behöver inte begäras om länsstyrelsen av särskilda skäl anser att det inte behövs. Förordning (1987:44). 13 § Utöver vad som har angivits tidigare får länsstyrelsen begära de ytterligare uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om yrkesmässig trafik. 14 § Länsstyrelsen får avslå en ansökan utan att ha begärt sådana yttranden som har angivits tidigare om det är uppenbart att ett tillstånd inte bör ges. 15 § Länsstyrelsen får avstå från att begära yttranden över ansökningar i följande fall. 1. Transport av skolbarn och lärare till och från skolor. 2. Medförande av passagerare vid färd med fordon för egen räkning. 3. Utförande av tillfällig beställningstrafik för persontransport eller tillfällig turisttrafik inom ett visst begränsat område eller på en viss vägsträcka. 4. Godstrafik för en tid av högst sex månader. 5. Utökning av antalet fordon för en tid av högst sex månader. 6. Utbyte av fordon i beställningstrafik för persontransport eller i turisttrafik. 7. Transport av gods i linjetrafik för persontransport. Länsstyrelsen får också avstå från att begära yttranden om ansökan gäller tillstånd för en trafikhuvudman eller ett trafikföretag som ägs av en trafikhuvudman att utföra linjetrafik under en viss kortare tid. Förordning (1987:44). Tillståndsmyndighetens närmare prövning av en ansökan om trafiktillstånd 16 § När en sökandes lämplighet att driva yrkesmässig trafik prövas, skall särskild vikt läggas vid om han tidigare har gjort sig skyldig till upprepade eller allvarligare överträdelser av bestämmelserna i yrkestrafiklagen (1979:559) eller i denna förordning eller av någon föreskrift som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen. Detsamma gäller i fråga om de bestämmelser som avser förarnas arbetstid och vilotid, fordonens eller vägarnas belastning, fordonens hastighet eller andra bestämmelser som är väsentliga för säkerheten eller om han i övrigt har brustit i allmän laglydnad i sådan utsträckning att han kan antas vara olämplig som trafikutövare. Är sökanden en juridisk person skall bestämmelserna om lämplighetsprövningen gälla den eller dem som skall ha ansvaret för trafikutövningen. 17 § Länsstyrelsen får medge undantag från kravet på körkort med behörigheten C i fråga om den som söker ett tillstånd till godstrafik. Detta får dock ske endast om sökanden kan visa att han har ett motsvarande yrkeskunnande eller om särskilda skäl för undantag finns. Är sökanden en juridisk person får undantag också medges, om det med hänsyn till rörelsens storlek och organisation och vad som i övrigt är känt om rörelsen får anses vara uppenbart att ett tillräckligt yrkeskunnande finns inom rörelsen. Vad nu har sagts gäller också i fråga om den som har anmälts som föreståndare för dödsbo eller konkursbo. Förordning (1987:44). 18 § har upphävts genom förordning (1982:310). 19 § När frågan om medgivande till överlåtelse prövas, skall länsstyrelsen ta hänsyn till skälen och villkoren för överlåtelsen. Vidare skall länsstyrelsen pröva om den avsedda trafiken behövs och i övrigt är lämplig och om den till vilken överlåtelsen skall göras kan antas vara lämplig att driva verksamheten med hänsyn till yrkeskunnande, personliga och ekonomiska förhållanden samt andra omständigheter av betydelse. Förordning (1982:310). Innehållet i trafiktillståndet 20 § Av ett tillstånd till yrkesmässig trafik för en juridisk person skall det framgå vem som har ansvaret för trafikutövningen. I tillståndet skall länsstyrelsen också föreskriva att tillståndshavaren är skyldig att till länsstyrelsen anmäla om det sker något utbyte av den eller dem som har ansvaret för trafikutövningen. 21 § Ett tillstånd till beställningstrafik för persontransporter eller turisttrafik skall innehålla en föreskrift om det högsta antal fordon som får användas i trafiken och det högsta antal passagerare som får transporteras med varje fordon. I ett tillstånd till beställningstrafik för persontransporter med buss som inte avser bara transporter av skolbarn eller i ett tillstånd till turisttrafik skall föreskrivas följande. 1. När tillståndet avser fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton: att tillståndet gäller lätt buss. 2. När tillståndet avser fordon med en totalvikt över 3,5 ton: det högsta antal sittande passagerare som får transporteras med bussen. Därvid anges att tillståndet, utöver det antal ståplatser som bussen kan ha godkänts för vid lämplighetsbesiktningen, gäller för transporter av högst 25 passagerare eller att det gäller utan särskild begränsning. Förordning (1987:44). 22 § Ett tillstånd till beställningstrafik för persontransporter skall innehålla uppgift om trafikområde. Avser tillståndet trafik med lättare fordon får länsstyrelsen, om det behövs, även bestämma om uppställningsplats inom trafikområdet. Förordning (1980:643). 23 § Ett tillstånd till linjetrafik skall innehålla en föreskrift om att trafiken skall utföras på en viss vägsträcka, mellan vissa orter eller inom ett visst område. Om det finns anledning till det får länsstyrelsen föreskriva skyldighet att utföra samtrafik med trafikföretag som utför anslutande järnvägs-, spårvägs- eller sjötrafik. Länsstyrelsen får också meddela de föreskrifter som behövs för samtrafiken. 24 § Om förhållandena kräver det, får länsstyrelsen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs. 25 § I tillståndshandlingen skall länsstyrelsen ta in en erinran om att tillståndet kan återkallas, om en meddelad föreskrift har överträtts. 3 kap. Turlistor och taxor 1 § För persontransporter i linjetrafik och i beställningstrafik med lättare fordon skall det finnas en taxa. Förordning (1982:310). 2 § Frågan om fastställelse av taxan prövas av transportrådet. För sådan linjetrafik för vilken en trafikhuvudman ansvarar enligt lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik bestämmer dock trafikhuvudmannen vilken taxa som skall tillämpas. Om det finns skäl till det får transportrådet medge att taxa för viss trafik eller för visst trafikslag inte behöver prövas av rådet. Förordning (1986:37). 3 § Taxan skall ange de högsta avgifter för persontransporter som får tas ut i trafiken (maximiavgifter). Om särskilda förhållanden kräver det får transportrådet i stället bestämma fasta avgifter. Förordning (1982:310). 4 § Om det finns skäl till det skall transportrådet, innan taxan fastställs, begära yttranden från sådana länsstyrelser, trafikhuvudmän, kommuner, trafikföretag och sammanslutningar av utövare av yrkesmässig trafik som kan komma att beröras av trafiken. Förordning (1986:37). 5 § För persontransporter i linjetrafik skall det finnas en fastställd tidtabell. Förordning (1982:310). 6 § Frågan om fastställelse av tidtabellen prövas av den tillståndsgivande länsstyrelsen. Om det finns skäl till det får länsstyrelsen medge att tidtabell för viss trafik inte behöver prövas av länsstyrelsen. Förordning (1982:310). 7 § Den tidtabell som gäller för trafiken skall följas. Tillfälliga avvikelser får göras om de beror på omständigheter som inte har kunnat förutses. Förordning (1982:310). 8 § Om det finns skäl till det skall länsstyrelsen, innan tidtabellen fastställs, begära yttranden från sådana länsstyrelser, trafikhuvudmän, kommuner, trafikföretag och sammanslutningar av utövare av yrkesmässig trafik som kan komma att beröras av trafiken. Förordning (1986:37). 4 kap. Vissa rättigheter och inskränkningar som är knutna till tillståndsinnehavet 1 § Ett tillstånd till linjetrafik för persontransporter innefattar rätt att transportera också annat gods än sådant som passagerarna för med sig. Länsstyrelsen i det län som skall ge tillståndet till trafiken bestämmer i vilken omfattning godstransporter får utföras. 2 § Ett tillstånd till beställningstrafik för persontransporter med lättare fordon innefattar rätt att transportera mindre gods med fordonet eller med släpfordon som har kopplats till detta. Förordning (1986:37). 3 § Upphör att gälla genom förordning (1982:310. 4 § Länsstyrelsen får i samband med att tillstånd ges till linjetrafik för persontransporter eller beställningstrafik för persontransporter med lättare fordon närmare ange trafikeringspliktens omfattning. Om det finns särskilda skäl för det får länsstyrelsen helt eller delvis medge undantag från trafikeringsplikten. För beställningstrafik för persontransporter med lättare fordon skall länsstyrelsen, om inte särskilda skäl föranleder annat, i en plan för varje trafikområde ange omfattningen av trafiken. Förordning (1982:310). 5 § Skyldighet för den som har tillstånd till linjetrafik att transportera gods för postverkets räkning regleras i kungörelsen (1947:175) angående postverkets ensamrätt till brevbefordran m.m. 6 § Den som har tillstånd till beställningstrafik för persontransporter får utföra trafiken inom trafikområdet. Trafiken får utföras också utanför trafikområdet, om beställningen har tagits emot av eller meddelats fordonets förare inom trafikområdet. Har fordonets förare meddelats beställningen genom kommunikationsradio får körningen också utföras under förutsättning att basradion finns i trafikområdet. Förordning (1980:643). 7 § Har en beställd körning avslutats utanför trafikområdet skall fordonet så snart som möjligt föras tillbaka dit. Under färden tillbaka får dock passagerare tas upp för transport till trafikområdet eller till ort som passeras på vägen dit. Har det bestämts uppställningsplats för ett fordon får detta inte ställas upp på annan plats i avvaktan på köruppdrag. Förordning (1980:643). 8 § Om det behövs för att tillgodose ett tillfälligt behov av beställningstrafik för persontransporter inom ett visst område, får undantag medges från bestämmelserna om trafikens anknytning till trafikområde och uppställningsplats. Frågan om undantag prövas av länsstyrelsen i det län där trafikområdet finns. Skall trafiken drivas även i något annat län, prövas frågan efter samråd med länsstyrelsen i det länet. Förordning (1980:643). 9 § Den tillståndsgivande länsstyrelsen får bestämma att tillståndshavare måste ansluta sig till en sådan förening som har godkänts av länsstyrelsen och som har till syfte att ha hand om gemensamma uppgifter i fråga om trafiken. Förordning (1980:643). 10 § Den som har tillstånd till beställningstrafik för persontransporter med lättare fordon skall vara ansluten till en beställningscentral, som är gemensam för ett eller flera trafikområden. Föreligger särskilda skäl får den tillståndsgivande länsstyrelsen medge undantag från denna skyldighet. Förordning (1980:643). 5 kap. Åtgärder när en tillståndshavare har dött eller försatts i konkurs 1 § Har en tillståndshavare dött eller försatts i konkurs och vill dödsboet eller konkursboet använda tillståndet, skall en skriftlig anmälan om en föreståndare göras till den länsstyrelse som har givit tillståndet. Anmälan skall göras inom två månader från dödsfallet eller konkursbeslutet. Frågan om godkännande av föreståndare prövas av länsstyrelsen. 2 § Om föreståndaren inte godkänns, skall länsstyrelsen ge dödsboet eller konkursboet tillfälle att inom en viss tid anmäla en annan föreståndare. Om inte heller den föreståndaren godkänns, upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet i ärendet har vunnit laga kraft. 3 § Om anmälan av en föreståndare inte har gjorts inom den tid som har angivits i 1 § eller som länsstyrelsen har föreskrivit enligt 2 §, upphör tillståndet att gälla den dag då tiden för anmälan gick ut. 6 kap. Återkallelse av ett trafiktillstånd och inlösen av en rörelse 1 § Ett trafiktillstånd skall återkallas enligt 3 kap. 1 § yrkestrafiklagen (1979:559) om det i trafiken har förekommit upprepade eller allvarligare överträdelser av bestämmelserna i yrkestrafiklagen eller i denna förordning eller av någon föreskrift som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen. Detsamma gäller i fråga om de bestämmelser som avser förarnas arbetstid och vilotid, fordonens eller vägarnas belastning eller fordonens hastighet eller andra bestämmelser som är väsentliga för säkerheten. Ett trafiktillstånd skall också återkallas om tillståndshavaren på något annat sätt i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i fråga om verksamheten. Att en varning kan meddelas i vissa fall framgår av yrkestrafiklagen. 2 § Frågan om återkallelse eller varning prövas av den länsstyrelse som har givit tillståndet. Ett beslut om återkallelse eller varning skall delges den som beslutet gäller. 3 § Frågor om inlösen enligt 3 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1979:559) prövas av buss- och taxivärderingsnämnden. Närmare bestämmelser härom finns i lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden. Förordning (1986:37). 4 § har upphävts genom förordning (1986:37). 7 kap. Fordon som används i yrkesmässig trafik 1 § Lämplighetsbesiktning och kontrollbesiktning av fordon som används i yrkesmässig trafik för persontransporter regleras i fordonskungörelsen (1972:595) och terrängtrafikkungörelsen (1972:594). 2 § Ett fordon får inte användas i yrkesmässig trafik förrän en anmälan har skett hos länsstyrelsen att fordonet skall användas i trafik enligt tillståndet. Anmälan behöver dock inte göras i fråga om släpvagnar. Finns det särskilda skäl får länsstyrelsen för viss trafik medge att fordon får användas enligt tillståndet utan att vara anmälda. Förordning (1982:310). 3 § En anmälan av sådana fordon som skall användas i beställningstrafik för persontransporter med tyngre fordon eller som skall användas i turisttrafik får inte omfatta större antal än som enligt tillståndet samtidigt får användas i trafiken. Utöver detta får dock anmälas det antal reservfordon som tillståndshavaren har uppgivit att han behöver i rörelsen. 4 § En fordonsanmälan skall göras skriftligen till den länsstyrelse som har givit tillståndet till trafiken. I anmälan skall fordonets registreringsnummer uppges. 5 § Om det finns anledning till det, kan den länsstyrelse som har givit trafiktillståndet för fordon som skall användas för persontransporter återkalla ett vid lämplighetsbesiktning givet godkännande. Förordning (1982:310). 6 § Upphör att gälla genom förordning (1982:310). 7 § Utmärkning av fordon som används i yrkesmässig trafik regleras i förordningen (1975:885) om utmärkning av fordon i yrkesmässig trafik. Förordning (1986:37). 8 kap. Förarbehörighet 1 § Behörighet att föra fordon i yrkesmässig trafik regleras i körkortslagen (1977:477), körkortsförordningen (1977:722) och kungörelsen (1972: 605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning. 9 kap. Registerföring 1 § Om registrering av tillståndsinnehav enligt yrkestrafiklagen (1979:559) finns det bestämmelser i förordningen (1979:785) om yrkestrafikregister. 10 kap. Uppgiftsskyldighet 1 § Har länsstyrelsen givit tillstånd till beställningstrafik för persontransporter, skall beslutet kungöras i ortstidning. Har länsstyrelsen givit tillstånd till linjetrafik eller turisttrafik skall beslutet kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Avskrift av ett beslut om trafiktillstånd skall sändas till dem som anges nedan. ------------------------------------------------------------------- Tillståndet gäller Avskriften sänds till ------------------------------------------------------------------- Godstrafik Polismyndigheten är den ort där sökanden är kyrkobokförd eller, om sökanden är en juridisk person, den ort där företagets ledning finns Beställningstrafik Polismyndigheten på den ort där sökanden för godstransporter är kyrkobokförd eller, om sökanden är en juridisk person, den ort där företagets ledning finns Beställningstrafik Polismyndigheten i den eller de kommuner för persontransporter som ligger inom trafikområdet Linjetrafik och Den polismyndighet som länsstyrelsen turisttrafik anser bör underrättas, länsstyrelsen i annat län som berörs av trafiken samt dem som länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § andra stycket begärt yttrande från -------------------------------------------------------------------- Uppgiftsskyldigheten gäller också om beslutet avser en ändring av ett tidigare meddelat tillstånd eller en återkallelse av trafiktillstånd. Förordning (1987:44). 2 § Anser en länsstyrelse eller någon annan myndighet att det finns anledning att tilldela en tillståndshavare en varning eller återkalla tillståndet, skall detta anmälas till den länsstyrelse som har givit tillståndet. Länsstyrelse skall vidare anmäla överträdelser som har skett i trafikutövningen till vederbörande polis- eller åklagarmyndighet. Anmälan skall innehålla uppgift om tillståndshavarens personnummer eller organisationsnummer. Förordning (1982:310). 3 § Har en domstol funnit någon skyldig till brott mot yrkestrafiklagen (1979:559), denna förordning eller någon föreskrift som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen eller har högre rätt avgjort mål i vilket sådan fråga har prövats, skall avskrift av domen eller beslutet genast sändas till den myndighet som har givit tillståndet. Rör domen eller beslutet någon som inte har tillstånd skall avskriften sändas till länsstyrelsen i det län där vederbörande är kyrkobokförd eller, i fråga om juridisk person, till länsstyrelsen i det län där företagets ledning finns. Detsamma gäller om någon har brutit mot bestämmelserna om förares arbetstid och vilotid, fordons eller vägars belastning eller fordons hastighet och förseelsen har ägt rum i yrkesmässig trafik. Uppgifter om förhållanden som avses i denna paragraf skall bevaras av myndigheten i två år från den dag, då laga kraft ägande dom eller beslut föreligger. 11 kap. Ansvarsbestämmelse 1 §/ Om straff för tillståndshavare som bryter mot taxa, tidtabell eller någon annan särskild föreskrift som har meddelats i tillståndet finns bestämmelser i yrkestrafiklagen (1979:559). Den som bryter mot 4 kap. 7 § eller en tillståndshavare som bryter mot 7 kap. 2 § första stycket döms till böter. Förordning (1982:310). 12 kap. Övrigt 1 § Föreskrifter i de frågor som anges i yrkestrafiklagen (1979:559) och denna förordning beslutas av transportrådet. 1 a § Transportrådet får föreskriva eller i enskilda fall medge att transporter som utförs som ett led i en försöksverksamhet med nya former för kollektiv persontrafik inte skall anses som yrkesmässig trafik. Förordning (1980:1118). 2 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos transportrådet. Beslut om varning får inte överklagas. Transportrådets beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1987:44). 3 § Ett beslut av länsstyrelse eller transportrådet enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte annat anges i 4 eller 5 §. 4 § Ett beslut om meddelande av trafiktillstånd gäller inte förrän beslutet har vunnit laga kraft, om inte länsstyrelsen har bestämt annat. Tiden för att överklaga beslut om meddelande av tillstånd till beställningstrafik för persontransporter skall räknas från den dag då beslutet har kungjorts i ortstidning. Tiden för att överklaga beslut om meddelande av tillstånd till linjetrafik eller turisttrafik skall räknas från den dag då beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (1984:84). 5 § Ett beslut om återkallelse av trafiktillstånd gäller inte förrän beslutet har vunnit laga kraft. Om det föreligger särskilda skäl får länsstyrelsen i stället bestämma att ett sådant beslut gäller så snart den som beslutet rör har fått del av det. Förordning (1984:84). 6 § I ett beslut som innebär att ett trafiktillstånd återkallas enligt 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1979:559) och att ett nytt tillstånd ges skall den tidpunkt anges från vilken återkallelsen och det nya tillståndet skall gälla. Tillståndsmyndigheten får på begäran av en part ändra en tidpunkt som tidigare har fastställts. Förordning (1980:643).