Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:426 · Visa register
Förordning (1979:426) om skötsel av jordbruksmark
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1979-06-07
Omtryck: SFS 1991:1295
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:1125
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:915
Upphävd: 1999-01-01
1 § Frågor om tillstånd enligt 5 § första stycket lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark prövas av länsstyrelsen i det län där egendomen helt eller delvis är belägen. Avser en ansökan om tillstånd egendom inom flera län skall den länsstyrelse hos vilken ansökan gjorts pröva frågan om tillstånd efter samråd med länsstyrelserna i de övriga länen. Förordning (1991:1295). 2 § har upphävts genom förordning (1991:1295). 3 § Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om innehållet i en anmälan enligt 4 § första stycket lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark om att ta jordbruksmark ur produktion. Förordning (1990:624). 4 § har upphävts genom förordning (1990:624). 5 § Föreskrifter som avses i 6 a § lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark om den hänsyn som skall tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket meddelas av Statens jordbruksverk efter samråd med Statens naturvårdsverk samt Riksantikvarieämbetet. Förordning (1997:1125). 6 § Jordbruksverket får meddela sådana föreskrifter om begränsning av antalet djur i ett jordbruk som avses i 6 b § första stycket 1 lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark för jordbruksföretag med fler än tio djurenheter. Jordbruksverket skall samråda med naturvårdsverket innan föreskrifterna meddelas. Förordning (1991:1295). 7 § När stallgödsel och andra organiska gödselmedel sprids i Blekinge, Skåne, Hallands och Gotlands län, i kustområdena i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Kalmar län, i de kommuner som ingick i Göteborgs och Bohus län enligt den länsindelning som gällde vid utgången av år 1997 samt på Öland får det under tiden den 1 augusti-den 30 november bara ske i växande gröda eller före höstsådd. För hela landet gäller att stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under tiden den 1 december-den 28 februari skall brukas ned samma dag. I Blekinge, Skåne och Hallands län skall dock under hela året stallgödsel som sprids på obevuxen mark brukas ned inom fyra timmar från spridningen. I föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket anges vilka områden som är att anse som kustområden enligt första stycket. Förordning (1997:815). 7 a § I Blekinge, Skåne och Hallands län skall spridning av flytgödsel i växande gröda ske med teknik som effektivt minskar ammoniakförlusterna. I föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket anges den teknik som skall användas enligt första stycket. Förordning (1996:1280). 8 § Inom de områden som anges i 7 § första stycket skall jordbruksföretag med fler än tio djurenheter ha utrymme för lagring av stallgödsel som motsvarar en gödselproduktion under 1. åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter, samt 2. tio månader vid annan djurhållning. I övriga delar av landet gäller första stycket 1 och 2 enbart jordbruksföretag med mer än 100 djurenheter. Förordning (1996:22). 8 a § Vid lagring av stallgödsel skall 1. påfyllning av flytgödselbehållare ske under täckning, och 2. flytgödselbehållare och urinbehållare ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna. Förordning (1995:1159). 8 b § Vad som sägs om flytgödselbehållare i 8 a § 1 skall också gälla urinbehållare. Förordning (1995:1159). 8 c § Bestämmelserna i 8 a § gäller för tiden fram till den 1 juli 1997 för sådana jordbruksföretag inom Blekinge, Skåne och Hallands län som har fler än tio djurenheter. För tiden därefter gäller bestämmelserna för jordbruksföretag med fler än tio djurenheter inom Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt i slättbygder inom Värmlands, Örebro och Västmanlands län. Vilka områden som är att anse som slättbygder enligt första stycket anges i föreskrifter av Jordbruksverket. Förordning (1997:815). 9 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen medge undantag från 7, 7 a, 8, 8 a och 8 b §§. Förordning (1995:1159). 10 § Begreppet djurenhet i 6, 8 och 8 a §§ har samma betydelse som i miljö- skyddsförordningen (1989:364). Förordning (1994:93). 11 § Jordbruksföretag med mer än 5 ha åkermark skall ha viss del av marken höst- eller vinterbevuxen enligt följande. Län 1992/93 1993/94 1994/95 och följande år Blekinge, Skåne och Hallands län 40 % 50 % 60 % Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län 40 % 45 % 50 % Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om odlingen. Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen för ett enskilt år föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från första stycket. Förordning (1997:815). Övergångsbestämmelser 1988:640 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Är ett jordbruksföretag i drift den 1 juli 1988 gäller inte 7 § första stycket 2 och 8 § för då befintlig djurhållning förrän den 1 januari 1995. 1993:1071 Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 1993. Föreskrifter meddelade med stöd av 11 § tredje stycket får även avse tiden före ikraftträdandet. 1995:1159 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 § den 1 januari 1996, 8 b och 9 §§ den 1 juli 1997, 7 a § den 1 januari 1998 och i övrigt den 15 november 1995.