Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:411 · Visa register
Lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner
Departement: Finansdepartementet K
Utfärdad: 1979-05-31
Omtryck: SFS 1988:198
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:634
1 kap. Ändring i indelningen i kommuner Förutsättningar för indelningsändring 1 § Regeringen får besluta om ändring i rikets indelning i kommuner, om ändringen kan antas medföra bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun eller andra fördelar från allmän synpunkt. Därvid får regeringen meddela de föreskrifter som behövs för ändringens genomförande. Vid prövning av frågan om indelningsändring skall särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Om en sådan kommun motsätter sig en indelningsändring, får beslut om ändringen meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Särskild hänsyn skall också tas till befolkningens önskemål och synpunkter. 2 § Om osäkerhet råder beträffande gränsen för en kommuns område, får regeringen förordna om gränsens rätta sträckning. 3 § Kammarkollegiet får besluta om en indelningsändring som behövs på grund av oregelbundenhet i indelningen eller med hänsyn till fastighetsförhållandena och som inte föranleder ekonomisk reglering mellan kommuner. Om de kommuner som närmast berörs av en sådan indelningsändring är ense om denna och ändringen avser kommuner i samma län, får dock länsstyrelsen besluta om ändringen. 4 § Kammarkollegiet får avslå en ansökan om indelningsändring, om kammarkollegiet finner att ändringen inte bör ske. 5 § Länsstyrelsens beslut enligt 3 § andra stycket överklagas hos kammarkollegiet genom besvär. Kammarkollegiets beslut enligt 3 eller 4 § överklagas hos regeringen genom besvär. Detsamma gäller kammarkollegiets beslut med anledning av besvär över länsstyrelsens beslut. Ekonomisk reglering m. m. 6 § När en kommun delas, skall de inbördes ekonomiska förhållandena mellan kommunerna enligt den nya indelningen regleras. När en del av en kommun överförs till en annan kommun skall sådan reglering ske, om en kommunal tillgång eller förbindelse, som kan hänföras till den delen bör överföras till den andra kommunen eller om det finns särskilda skäl till reglering. Regleringen skall ha till syfte att på ett ändamålsenligt och skäligt sätt fördela kommunens förmögenhet eller en del av denna. Regleringen fastställs av regeringen, när beslutet om indelningsändringen meddelas. Om kommunerna är ense om regleringen, bör denna fastställas. Ansvaret för en förbindelse får överföras från en kommun till en annan oberoende av om fordringsägaren har lämnat sitt medgivande till det. 7 § Om en kommun vid fördelningen av tillgångar och förbindelser tilläggs större del av tillgångarna eller förbindelserna än som följer av grunden för regleringen, skall utjämning ske i pengar. Regeringen får bestämma att utjämningsbeloppet skall betalas på en gång eller fördelas på två eller flera år. 8 § Om inte något annat har bestämts vid en ekonomisk reglering enligt 6 §, övergår en kommuns ansvarighet för borgensförbindelser och liknande åtaganden, som berör invånare, fastigheter eller verksamheter inom ett område som skall skiljas från kommunen, till den kommun vari området efter indelningsändringen skall ingå. 9 § När en kommun läggs samman med en annan kommun, övergår kommunens tillgångar och ansvarigheten för dess förbindelser till den kommun som bildas genom sammanläggningen. 10 § Om en kommuns ekonomiska ställning försämras på grund av en indelningsändring, får regeringen bestämma att en annan kommun som har fördel av ändringen skall bidra till den förstnämnda kommunens utgifter i skälig utsträckning. Detsamma gäller om en kommun på grund av en indelningsändring får kostnader för att ordna sin förvaltning, till vilka den eller de andra kommuner som närmast berörs av ändringen skäligen bör bidra. Regeringen får bestämma att bidraget skall utgå på en gång eller under en viss övergångstid. 11 § Kommunala författningar skall i den mån det behövs med hänsyn till en indelningsändrings omfattning och författningarnas utformning snarast möjligt efter beslutet om ändringen anpassas till den nya indelningen. Till dess detta har skett, gäller sådana författningar i tillämpliga delar inom samma område som före indelningsändringen. Indelningsändrings ikraftträdande och den kommunala beslutanderätten vid sådan ändring 12 § En indelningsändring träder i kraft den 1 januari det år som bestäms i beslutet om ändringen. Om ändringen är av sådan omfattning att en kommun enligt den nya indelningen inte bör företrädas av de gamla kommunfull- mäktige, träder ändringen i kraft den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum. Ett beslut om indelningsändring enligt 1 § skall meddelas senast ett år innan ändringen skall träda i kraft. Om det finns synnerliga skäl, får beslutet meddelas vid en senare tidpunkt, dock inte senare än åtta månader före ikraftträdandet. Ett beslut om indelningsändring enligt 3 § skall meddelas senast tre månader innan ändringen skall träda i kraft. 13 § Sedan en indelningsändring har beslutats eller, om indelningsdelegerade skall utses enligt 17 §, sedan delegerade har valts, kan en kommun enligt den nya indelningen förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. 14 § Under tiden mellan beslutet om indelningsändring eller, om indelnings- delegerade skall utses enligt 17 §, valet av delegerade och ändringens ikraftträdande skall den beslutanderätt som tillkommer kommunfullmäktige utövas av företrädare för kommunen enligt den nya indelningen, om beslutet sträcker sina verkningar till tiden efter ikraftträdandet. Företrädare för kommunen enligt den äldre indelningen får under samma tid utöva sådan beslutanderätt endast i frågor som uteslutande avser denna kommun och som inte sträcker sina verkningar till tiden efter ikraftträdandet. 15 § I fråga om rätten att företräda de kommuner som berörs av en indelningsändring skall till dess ändringen träder i kraft gälla att kommunfullmäktige i varje kommun företräder denna kommun enligt såväl den äldre som den nya indelningen, om inte annat följer av 16 eller 17 §. 16 § Om en indelningsändring skall träda i kraft den 1 januari året efter det år då val i hela riket av kommunfullmäktige har ägt rum, skall de nyvalda fullmäktige i den kommun som bildas genom sammanläggning av kommuner även företräda dessa kommuner enligt den äldre indelningen. Innebär ändringen att en kommun delas eller att en del av en kommun överförs till en annan kommun, får regeringen förordna att kommunen enligt den äldre indelningen under tiden till dess ändringen träder i kraft skall företrädas av de gamla fullmäktige och att deras tjänstgöring först då skall upphöra. 17 § Om en indelningsändring innebär att en ny kommun bildas eller om ändringen annars är av sådan omfattning att kommunen enligt den nya indelningen inte bör företrädas av de gamla kommunfullmäktige, ska regeringen bestämma att kommunen enligt den nya indelningen ska företrädas av indelningsdelegerade från det att dessa har valts till dess de nyvalda fullmäktige börjar sin tjänstgöring. Lag (2016:740). 18 § För beredningen och verkställigheten i ärenden som avser kommunen enligt den nya indelningen får de nyvalda kommunfullmäktige till dess indelningsändringen träder i kraft anlita indelningsdelegerades utskott samt nämnder och beredningar i den eller de kommuner som närmast berörs av indelningsändringen. Lag (2016:740). 19 § Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring eller, om indelningsdelegerade ska utses, valet av delegerade och ändringens ikraftträdande fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en annan kommunal nämnd, överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen (2017:725). Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av kommunen, också av andra kommuner som berörs av indelningsändringen och av medlemmar av en sådan kommun. Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas också av andra kommuner som berörs av indelningsändringen och medlemmar av en sådan kommun. Lag (2017:732). Förfarandet 20 § En fråga om ändring i den kommunala indelningen kan väckas av en kommun eller medlem av en kommun, som skulle beröras av ändringen. Ansökningen om en sådan ändring skall inges till kammarkollegiet. Regeringen, kammarkollegiet och länsstyrelsen kan ta upp en fråga om indelningsändring på eget initiativ. Om en indelningsändring som länsstyrelsen tar initiativ till inte är av den beskaffenhet att länsstyrelsen enligt 3 § andra stycket får besluta om ändringen, skall länsstyrelsen överlämna ärendet till kammarkollegiet. Kammarkollegiet skall till länsstyrelsen överlämna sådana ärenden om indelningsändring som får beslutas av länsstyrelsen enligt 3 § andra stycket. Lag (1982:1252). 21 § I ärenden om sådana indelningsändringar som avses i 1 § och 3 § första stycket skall kammarkollegiet göra den utredning som behövs eller, när det bedöms lämpligt, överlämna åt länsstyrelsen att göra utredningen. Om det behövs med hänsyn till ärendets omfattning och beskaffenhet, får kammarkollegiet uppdra åt en särskild utredare att göra utredningen. I ärenden om sådan indelningsändring som avses i 3 § andra stycket skall utredningen göras av länsstyrelsen. Lag (1982:1252). 22 § Utredning om en ändring i den kommunala indelningen skall omfatta alla omständigheter som inverkar på frågan. Vid utredningen skall samråd ske med de kommuner som har intresse av frågan. Om den ändring i den kommunala indelningen som utredningen avser bör föranleda en ändring också i någon annan indelning, skall utredningen omfatta även en sådan ändring. 23 § Statliga och kommunala myndigheter skall i skälig omfattning lämna upplysningar och biträde, när det begärs av den som gör utredningen. 24 § När det finns skäl till det skall en särskild undersökning göras om befolkningens inställning till en indelningsändring. Om en särskild utredare finner skäl till en sådan undersökning, skall han anmäla detta till Kammarkollegiet, som beslutar i frågan. Länsstyrelsen beslutar om sådana undersökningar i ärenden som länsstyrelsen utreder. Undersökningen skall göras av länsstyrelsen. Den kan ske genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande. Länsstyrelsen får därvid anlita valnämnden i kommunen, om inte nämndens verksamhet i övrigt hindras därigenom. Skall undersökningen ske genom en omröstning får länsstyrelsen besluta att det, med tillämpning av 5 kap. vallagen (2005:837), skall framställas röstlängd och röstkort för omröstningen. Röstlängd och röstkort framställs av den centrala valmyndigheten. Lag (2005:841). 25 § Om utredningen visar att den kommunala indelningen bör ändras, skall ett förslag upprättas till ändringen samt till den ekonomiska reglering och de övriga föreskrifter som ändringen kan ge anledning till. Om även någon annan indelning behöver ändras, skall förslag upprättas också till en sådan ändring. 26 § Den myndighet som har hand om en utredning enligt denna lag får besluta att kostnad för utredningen skall förskotteras av sökanden eller av allmänna medel. Den myndighet som meddelar det slutliga beslutet i ärendet får förordna att sökanden eller en kommun, som har fördel av indelningsändringen, slutligen helt eller delvis skall stå för utredningskostnaden. I den mån ett sådant förordnande inte meddelas skall staten svara för utredningskostnaden. Till utredningskostnaden hänförs även kostnaden för valnämndens medverkan i en undersökning om ortsbefolkningens inställning till en indelningsändring. 2 kap. Ändring i indelningen i regioner 1 § Regeringen får besluta om ändring i rikets indelning i regioner, om det inte finns hinder mot en motsvarande ändring i länsindelningen. Bestämmelser om sambandet mellan regionindelningen och länsindelningen finns i 1 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). En ändring i regionindelningen får dock ske endast om ändringen kan antas medföra bestående fördel för en region eller en del av en region eller andra fördelar från allmän synpunkt. Regeringen får meddela föreskrifter om genomförandet av en beslutad indelningsändring. Vid prövning av frågan om indelningsändring ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de regioner som närmast berörs av ändringen. Om en sådan region motsätter sig en indelningsändring, får ändringen beslutas endast om det finns särskilda skäl. Särskild hänsyn ska även tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas. Lag (2019:834). 1 a § Kammarkollegiet får besluta om en indelningsändring som bör ske med anledning av en sådan ändring i den kommunala indelningen som avses i 1 kap. 3 §. Lag (2019:834). 2 § Kammarkollegiet får avslå en ansökan om indelningsändring, om myndigheten anser att ändringen inte bör ske. Lag (2016:740). 3 § Kammarkollegiets beslut enligt 1 a eller 2 § överklagas till regeringen. Lag (2019:834). 4 § En fråga om ändring i regionindelningen kan väckas av en region eller medlem av en region som skulle beröras av ändringen. Ansökan om en sådan ändring ska ges in till Kammarkollegiet. Regeringen och Kammarkollegiet kan också ta upp en fråga om indelningsändring på eget initiativ. Lag (2019:834). 5 § I ett ärende om indelningsändring ska Kammarkollegiet göra den utredning som behövs. Om det behövs med hänsyn till ärendets omfattning och beskaffenhet, får Kammarkollegiet ge en särskild utredare i uppdrag att göra utredningen. Lag (2016:740). 6 § En indelningsändring träder i kraft den 1 januari det år som bestäms i beslutet om ändringen. Om ändringen är av sådan omfattning att en region enligt den nya indelningen inte bör företrädas av de gamla regionfullmäktige, träder ändringen i kraft den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum. Ett beslut om indelningsändring enligt 1 § första stycket ska meddelas senast ett år innan ändringen ska träda i kraft. Om det finns synnerliga skäl, får beslutet meddelas vid en senare tidpunkt, dock inte senare än åtta månader före ikraftträdandet. Ett beslut om indelningsändring enligt 1 a § ska meddelas senast tre månader innan ändringen ska träda i kraft. Lag (2019:834). 7 § Vid ändringar i indelningen i regioner tillämpas bestämmelserna i 1 kap. om 1. ekonomisk reglering i 6-10 §§, 2. rättskapacitet i 13 §, 3. fördelning av beslutanderätt i 14-16 §§, 4. indelningsdelegerade i 17 §, 5. beredning och verkställighet i 18 §, 6. överklagande i 19 §, och 7. utredning om indelningsändring i 22, 23, 25 och 26 §§. Då ska det som där sägs om 1. kommun i stället gälla region, 2. kommunfullmäktige i stället gälla regionfullmäktige, och 3. kommunstyrelse i stället gälla regionstyrelse. Lag (2019:834). 7 a § Berörda regioner ska, om det inte är uppenbart obehövligt, som ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad regionindelning inhämta synpunkter från befolkningen. Lag (2019:834). 8 § Om en indelningsändring innebär att en ny region bildas, får 1. regionen lämna bidrag till en kommun inom regionen i den utsträckning det behövs för att motverka att bildandet leder till höjd kommunalskatt, och 2. kommunerna inom regionen lämna bidrag till varandra, om det behövs för att jämna ut ekonomiska effekter mellan kommunerna på grund av att uppgifter förts över från regionen till kommunerna eller omvänt. Bidrag får som längst lämnas till utgången av det femte året från det att indelningsändringen har trätt i kraft. De närmare villkoren för bidragsgivningen ska regleras i en överenskommelse mellan de berörda parterna. Lag (2019:834). 3 kap. Indelningsdelegerade 1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser som ska tillämpas om regeringen enligt 1 kap. 17 § eller 2 kap. 7 § första stycket 4 har beslutat att en kommun eller en region ska företrädas av indelningsdelegerade. Lag (2019:834). Val av indelningsdelegerade 2 § De indelningsdelegerade och ersättare för dessa utses från varje kommun eller region vars område helt eller delvis ska ingå i kommunen eller regionen enligt den nya indelningen (ändringsberörda kommuner och regioner). Lag (2019:834). 3 § Antalet indelningsdelegerade och ersättare från varje kommun och region bestäms av fullmäktige i ändringsberörda kommuner och regioner. Om kommunerna eller regionerna inte är överens om antalet, ska regeringen fastställa antalet indelningsdelegerade och ersättare. Lag (2019:834). 4 § De indelningsdelegerade och deras ersättare ska väljas av fullmäktige i ändringsberörda kommuner och regioner inom 30 dagar efter det att kommunen eller regionen fått del av regeringens beslut om indelningsändring, om inte regeringen bestämmer en senare tidpunkt. Lag (2019:834). 5 § De indelningsdelegerade och deras ersättare väljs bland dem som är ledamöter eller ersättare i fullmäktige i ändringsberörda kommuner och regioner. Under de förutsättningar som anges i lagen (2022:629) om proportionella val i kommuner och regioner ska valet vara proportionellt. Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska det vid valet bestämmas i vilken ordning ersättarna ska tjänstgöra. Lag (2022:634). 6 § Om en indelningsdelegerad avgår, ska fyllnadsval hållas. Om den indelningsdelegerade har utsetts vid ett proportionellt val, ska fullmäktige, så långt som det är möjligt, säkerställa att representationen bland de indelningsdelegerade inte förändras. Lag (2022:634). 7 § Sedan fullmäktige har underrättat länsstyrelsen om vilka indelningsdelegerade och ersättare som har valts, ska länsstyrelsen snarast förordna en av de indelningsdelegerade att utfärda kungörelse om det första sammanträdet och leda detta till dess att en ordförande har valts. Om två eller flera länsstyrelser berörs av indelningsändringen, får regeringen utse en av dessa att fatta beslut enligt första stycket. Lag (2016:740). Uppdraget som indelningsdelegerad 8 § Om en indelningsdelegerad eller en ersättare upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. I fråga om de indelningsdelegerade och deras ersättare tillämpas i övrigt bestämmelserna i 4 kap. kommunallagen (2017:725) om 1. upphörande av uppdrag i 6 § och 9 § 2, 2. ledighet från anställning i 11 § första stycket, 3. omröstning och beslut i 24 och 25 §§, och 4. reservation i 27 §. Det som där sägs om en förtroendevald eller ledamot i fullmäktige ska då i stället gälla en indelningsdelegerad eller en ersättare. Det som sägs om fullmäktige i 4 kap. 6 § kommunallagen ska då i stället gälla indelningsdelegerade. Lag (2017:732). 9 § Indelningsdelegerade får besluta att den som är indelningsdelegerad, ledamot i utskott eller ersättare i skälig omfattning ska få 1. ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget, 2. arvode för det arbete som är förenat med uppdraget, 3. pension, och 4. andra ekonomiska förmåner. Lag (2016:740). Organisation 10 § Indelningsdelegerade är enligt 1 kap. 17 § och 2 kap. 7 § första stycket 4 beslutande församling för kommunen eller regionen enligt den nya indelningen. Lag (2019:834). 11 § Indelningsdelegerade ska tillsätta ett arbetsutskott för beredning av ärenden och verkställighet av beslut. Om det behövs för att fullgöra sådana uppgifter, får indelningsdelegerade tillsätta flera utskott eller anlita nämnder och beredningar i ändringsberörda kommuner och regioner. Lag (2019:834). 12 § Om inte något annat följer av lag eller annan författning får ansvaret för beredning, förvaltning och verkställighet inom ett utskotts verksamhetsområde lämnas över till partssammansatta organ. Detta gäller dock endast ärenden som avser förhållandet mellan kommunen eller regionen enligt den nya indelningen som arbetsgivare och dess anställda. Bestämmelserna i 7 kap. 20-25 §§ kommunallagen (2017:725) tillämpas i fråga om partsammansatta organ. Det som där sägs om fullmäktige och nämnd ska då i stället gälla indelningsdelegerade och utskott. Lag (2019:834). Indelningsdelegerades arbetsformer 13 § Indelningsdelegerade bestämmer när och var sammanträden ska hållas. Sammanträde ska också hållas om arbetsutskottet eller minst en tredjedel av de indelningsdelegerade begär det eller om ordföranden anser att det behövs. Lag (2016:740). 14 § Indelningsdelegerade ska besluta i ärenden som har väckts av 1. ett utskott, 2. en indelningsdelegerad genom motion, 3. revisorerna om ärendet avser granskning eller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget, och 4. fullmäktige eller styrelse i ändringsberörda kommuner och regioner. Lag (2019:834). 15 § Indelningsdelegerade får uppdra åt ett utskott att besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Första stycket gäller inte ärenden som anges i 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) och inte heller ärenden som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige. Lag (2017:732). 16 § Indelningsdelegerade får bestämma att ett utskott i sin tur får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos ändringsberörda kommuner och regioner att besluta på utskottets vägnar. Första stycket gäller inte sådana ärenden som anges i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Lag (2019:834). 17 § Indelningsdelegerade samt ledamöter i ett fullmäktige som har utsett indelningsdelegerade får ställa interpellationer och frågor till 1. ordföranden i ett utskott, och 2. ordföranden i en nämnd eller beredning i ändringsberörda kommuner och regioner. Indelningsdelegerade får även besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation eller fråga till någon som har utsetts av fullmäktige för ändringsberörda kommuner och regioner och som är ledamot i styrelsen för en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2- 6 §§ kommunallagen (2017:725) eller till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som ändringsberörda kommuner och regioner är medlemmar i. Lag (2019:834). 18 § I fråga om indelningsdelegerades arbetsformer i övrigt tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om 1. ordförande och vice ordförande i 5 kap. 11 §, 2. tillkännagivande om och kallelse till sammanträden i 5 kap. 13-15 §§, 3. ersättare i 4 kap. 22 § och 5 kap. 17-20 §§, 4. beslutsförhet i 5 kap. 45 och 46 §§, 5. jäv i 5 kap. 47 och 48 §§, 6. rätt och skyldighet för andra än ledamöterna att medverka i 5 kap. 40 och 41 §§, 7. hur ärenden bereds i 5 kap. 26, 28, 29 och 33 §§, 8. bordläggning och återremiss i 5 kap. 50 och 51 §§, 9. offentlighet och ordning vid sammanträdena i 5 kap. 42 och 43 §§, 10. hur ärendena avgörs i 5 kap. 52-57 §§, 11. interpellationer i 5 kap. 59-62 §§, 12. frågor i 5 kap. 64 §, dock inte till den del det i 64 § hänvisas till 63 §, och 13. protokollet i 5 kap. 65-69 §§ och 8 kap. 12 §. Då ska det som där sägs om 1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade, 2. en ledamot i fullmäktige i stället gälla en indelningsdelegerad, 3. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet, 4. nämnd eller fullmäktigeberedning i stället gälla utskott, och 5. kommunens eller regionens anslagstavla i 5 kap. 13 § andra stycket och 8 kap. 12 § kommunallagen avse anslagstavlan i ändringsberörda kommuner och regioner. Vid tillämpningen av 5 kap. 26, 28, 41 och 61 §§ kommunallagen ska dock det som där sägs om nämnd även gälla utskott. Lag (2019:834). 19 § Indelningsdelegerande ska besluta en arbetsordning med de ytterligare bestämmelser som behövs för sammanträdena och handläggningen av ärendena. Lag (2016:740). 20 § Arbetsordningen ska alltid innehålla bestämmelser om 1. indelningsdelegerades säte, 2. var och när sammanträden ska hållas och på vems initiativ, 3. anmälan av hinder att delta i sammanträden, 4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring, 5. vem som ska föra ordet till dess ordförande har utsetts, 6. rätten att delta i indelningsdelegerades överläggningar, 7. förfarandet vid omröstningar, 8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, och 9. formerna för justering av protokollen. Lag (2016:740). Arbetsutskottet och övriga utskott 21 § Ledamöter och ersättare i utskott väljs av indelningsdelegerade för tiden fram till dess att indelningsändringen träder i kraft och till det antal som indelningsdelegerade bestämmer. Antalet ledamöter i arbetsutskottet får dock inte vara mindre än fem. Lag (2016:740). 22 § Valbar som ledamot eller ersättare i utskott är den som vid tidpunkten för ett sådant val 1. är indelningsdelegerad eller ersättare för indelningsdelegerad, eller 2. har rösträtt vid val av fullmäktige i kommunen eller regionen enligt den nya indelningen. I fråga om valbarhet i övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshinder i 7 kap. 3 § och 4 kap. 5 § 1 kommunallagen (2017:725). Det som där sägs om nämnd ska då i stället gälla utskott. Lag (2019:834). 23 § Under de förutsättningar som anges i lagen (2022:629) om proportionella val i kommuner och regioner ska valet till utskott vara proportionellt. Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska indelningsdelegerade bestämma i vilken ordning som de ska tjänstgöra. Lag (2022:634). 24 § För ledamöter och ersättare tillämpas bestämmelserna om uppdragets upphörande i 4 kap. 6 och 7 §§ och 9 § 2 kommunallagen (2017:725). Då ska det som där sägs om 1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade, 2. nämnd i stället gälla utskott, och 3. en förtroendevald i stället gälla en ledamot eller en ersättare i utskott. Lag (2017:732). 25 § Om en ledamot avgår, ska fyllnadsval hållas. Om ledamoten har utsetts vid ett proportionellt val, ska indelnings-delegerade, så långt som det är möjligt, säkerställa att representationen i utskottet inte förändras. Lag (2022:634). 26 § Ledamöter och ersättare i utskott har rätt till ledighet från anställning i den utsträckning som följer av 4 kap. 11 § första stycket kommunallagen (2017:725). Lag (2017:732). 27 § Arbetsutskottet ska upprätta förslag till budget för kommunen eller regionen enligt den nya indelningen. I fråga om tidsfrister tillämpas 11 kap. 8 och 9 §§ kommunallagen (2017:725). Lag (2019:834). 28 § Indelningsdelegerade får besluta att en indelningsdelegerad, en utskottsledamot, en ersättare som inte är ledamot eller ersättare i ett visst utskott eller en revisor ska få närvara vid utskottets sammanträden och delta i överläggningarna, men inte i besluten, samt få sin mening antecknad i protokollet. Lag (2016:740). 29 § I fråga om utskott i övrigt tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om 1. omröstning, beslut och reservation i 4 kap. 24-27 §§, 2. ersättarnas tjänstgöring och rätt att närvara vid sammanträden i 6 kap. 17 §, 3. ordförande och vice ordförande i 6 kap. 21 och 22 §§, 4. tidpunkt för sammanträden i 6 kap. 23 §, 5. offentlighet och närvarorätt i 6 kap. 25 § första och tredje styckena och 26 §, 6. beslutsförhet i 6 kap. 27 §, 7. jäv i 6 kap. 28-32 §§, 8. hur ärendena avgörs i 6 kap. 33 §, 9. protokollet i 6 kap. 35 §, 10. delgivning i 6 kap. 36 §, och 11. personalföreträdare i 7 kap. 10-19 §§. Då ska det som där sägs om 1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade, 2. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet, 3. nämnd i stället gälla utskott, 4. en ledamot eller en ersättare i fullmäktige i stället gälla en indelningsdelegerad eller en ersättare, 5. förtroendevald i stället gälla ledamot i utskott, och 6. anslagstavla avse anslagstavlan i ändringsberörda kommuner och regioner. Lag (2019:834). Ekonomi 30 § Ändringsberörda kommuner och regioner ska tillhandahålla medel för indelningsdelegerades verksamhet. Kostnaderna ska fördelas mellan kommuner och regioner i förhållande till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster som enligt lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. ska ligga till grund för kommunernas bestämmande av skattesatsen för uttag av skatt för det år då beslutet om indelningsändringen meddelas. Om endast en del av en kommun eller en region ingår i kommunen eller regionen enligt den nya indelningen, ska fördelningen ske i förhållande till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för den delen av kommunen eller regionen. Lag (2019:834). 31 § I fråga om förvaltning av de medel som tillhandahålls indelningsdelegerade tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om 1. mål för den ekonomiska förvaltningen i 11 kap. 1 § första meningen, 2. medelsförvaltningen i 11 kap. 2 och 3 §§, 3. avgifter i 2 kap. 5 och 6 §§, 4. utgiftsbeslut under budgetåret i 11 kap. 15 §, och 5. räkenskaper och årsredovisning i 11 kap. 17–19 §§ och 24 §. Då ska det som där sägs om 1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade, 2. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet, och 3. nämnd i stället gälla utskott. Lag (2017:732). 32 § Indelningsdelegerade ska lämna en redovisning till fullmäktige och revisorerna i kommunen eller regionen enligt den nya indelningen. Redovisningen ska lämnas snarast möjligt och senast den 15 april det år indelningsändringen träder i kraft. Lag (2019:834). Revision 33 § Indelningsdelegerade ska välja minst fem revisorer för granskning av utskottens verksamhet. Lag (2016:740). 34 § Valbar som revisor är den som vid tidpunkten för ett sådant val har rösträtt vid val av fullmäktige i kommunen eller regionen enligt den nya indelningen. Den som är indelningsdelegerad eller ersättare för delegerad är inte valbar som revisor. I övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshinder i 7 kap. 3 § och 4 kap. 4 § andra stycket kommunallagen (2017:725). Lag (2019:834). 35 § Under de förutsättningar som anges i lagen (2022:629) om proportionella val i kommuner och regioner ska valet av revisorer vara proportionellt. Lag (2022:634). 36 § I fråga om revisorerna tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om 1. uppdragets upphörande i 4 kap. 6 och 7 §§ och 9 § 2, 2. ledighet från anställning i 4 kap. 11 § första stycket, 3. jäv i 12 kap. 14–17 §§, 4. revisorernas ställning i 12 kap. 7 §, 5. sakkunnigt biträde i 12 kap. 8 §, 6. revisorernas uppgifter i 12 kap. 1 och 3 §§, 7. revisorernas rätt till information i 12 kap. 9 §, och 8. revisorernas förvaltning i 12 kap. 10 och 11 §§. Då ska det som där sägs om 1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade, 2. nämnd i stället gälla utskott, och 3. förtroendevald i stället gälla revisor. Lag (2017:732). 37 § Revisorerna ska det år indelningsändringen träder i kraft till fullmäktige i kommunen eller regionen enligt den nya indelningen lämna en berättelse med redogörelse för resultatet av revisionen av utskottens verksamhet. De sakkunnigas rapporter ska lämnas tillsammans med revisionsberättelsen. I fråga om anmärkningar tillämpas 12 kap. 13 § kommunallagen (2017:725). Det som där sägs om nämnder och förtroendevalda ska då i stället gälla utskott och ledamöter och ersättare i utskott. Lag (2019:834). 38 § Indelningsdelegerade får anta ett reglemente om revisionen. Lag (2016:740). Överklagande 39 § Ändringsberörda kommuner och regioner samt deras medlemmar har rätt att få prövat om ett beslut av indelningsdelegerade, ett utskott eller ett partssammansatt organ är lagligt genom att överklaga beslutet till för- valtningsrätten. Lag (2019:834). 40 § I fråga om överklagande gäller bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen (2017:725) om 1. tillämpningsområde i 3 §, 2. hur besluten överklagas i 4 §, 3. tiden för överklagande i 5 och 6 §§, 4. grunder för upphävande av besluten i 7-9 §§, 5. handläggningen i domstol i 10-13 §§, 6. när beslut får verkställas i 14 §, och 7. rättelse av verkställighet i 15 §. Det som i 13 kap. 13 § andra stycket kommunallagen sägs om rätten att överklaga domstolens beslut ska även gälla ändringsberörda kommuner och regioner samt deras medlemmar. Lag (2019:834). 4 kap. Val 1 § Om en ändrad region- eller kommunindelning ska träda i kraft den 1 januari året efter det år då ordinarie val hålls till region- och kommunfullmäktige, ska redan det valet avse regionen och kommunen enligt den nya indelningen. Lag (2019:834). 2 § Om en ändrad kommunal indelning innebär att en ny kommun bildas, skall de indelningsdelegerade snarast möjligt under året före ikraftträdandet välja ledamöter till valnämnden och ersättare för dessa. Lag (2016:740). Övergångsbestämmelser 1995:46 Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 2017:732 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet. 2022:634 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 2. Bestämmelserna i 3 kap. 6 och 25 §§ i den äldre lydelsen gäller fortfarande för indelningsdelegerade och ledamöter som valts före ikraftträdandet.