Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:363 · Visa register
Förordning (1979:363) om skatteutjämningsbidrag
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1979-05-31
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:494
Upphävd: 1988-07-01 överg.best.
1 § Riksskatteverket skall meddela närmare föreskrifter för 1. statistiska centralbyråns tillämpning av 8 och 9 §§ lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag, 2. länsskattemyndigheternas tillämpning av samma lag. Förordning (1986:1368). 2 § Statistiska centralbyrån skall året före bidragsåret 1. för varje landstingskommun och kommun beräkna tillägg till eller avdrag från grundgarantin på grund av kostnader för åldersstruktur enligt 7 § lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag. Tillägg för befolkningsminskning görs för kommun enligt 7 § samma lag. Tilläggen och avdragen skall anges i procent av medelskattekraften och avrundas till närmast hela tal, 2. tillställa respektive länsskattemyndighet uppgift om tillförsäkrad skattekraft enligt 7 och 8 §§ samma lag senast den 25 augusti, 3. tillställa länsskattemyndigheterna preliminär uppgift om medelskattekraften enligt 2 § samma lag senast den 25 augusti. Statistiska centralbyrån skall tidigast möjligt offentliggöra sitt beslut enligt 12 § samma lag och underrätta länsskattemyndigheterna om beslutet. Förordning (1986:1368). 3 § Statistiska centralbyråns beräkning av kostnader för åldersstruktur m. m. för kommunerna enligt 2 § punkt 1 skall 1. för följande verksamheter utgå från angivna kostnader per enhet och från antalet invånare i kommunen i respektive åldersklass vid ingången av året före bidragsåret samt från antalet platser i den kommunala barnomsorgen i kommunen högst två år före bidragsåret varefter i fråga om barnomsorg kommunens kostnader för antal platser och antal barn adderas och summan divideras med två, --------------------------------------------------------------------- Verksamhet Enhet Kostnad per enhet --------------------------------------------------------------------- Service till varje invånare 70 år 8 300 kr. i 1984 års priser pensionärer och däröver Grundskola a) låg- och mel varje invånare 7-12 år 5 300 kr. i 1976 års priser lanstadiet b) högstadiet varje invånare 13-15 år 7 200 kr. i 1976 års priser --------------------------------------------------------------------- Verksamhet Enhet Kostnad per enhet --------------------------------------------------------------------- Förskolans del- varje invånare 6 år 10 500 kr. i 1982 års priser tidsgrupper Barnomsorg efter antal inskrivna platser a) daghem varje inskrivet barn 19 900 kr. i 1984 års priser under 7 år b) familjedaghem varje inskrivet barn 17 200 kr. i 1984 års priser under 7 år i den kom- munala barnomsorgen varje inskrivet barn 13 800 kr. i 1984 års priser 7-12 år i den kommunala barnomsorgen c) fritidshem varje inskrivet barn 21 800 kr. i 1984 års priser 7-12 år Barnomsorg efter antal barn a) daghem varje invånare under produkten av antalet 7 år inskrivna barn under 7 år i riket och enhets- kostnaden 19900 kr. divi derad med antalet invånare under 7 år i riket b) familjedaghem varje invånare under produkten av antalet 7 år inskrivna barn under 7 år i den kommunala barnomsorgen i riket och enhets- kostnaden 17200 kr. divi derad med antalet invå nare under 7 år i riket varje invånare 7-12 år produkten av antalet inskrivna barn 7-12 år i den kommunala barnomsorgen i riket och enhets- kostnaden 13800 kr. divi derad med antalet invå nare 7-12 år i riket c) fritidshem varje invånare 7-12 år produkten av antalet inskrivna barn 7-12 år i riket och enhets- kostnaden 21800 kr. divi derad med antalet invå nare 7-12 år i riket --------------------------------------------------------------------- 2. för kommunala bostadstillägg till folkpension i kommunen utgå från riksförsäkringsverkets utbetalningar två år före bidragsåret minskat med utgående statsbidrag till den del utbetalningarna avser bostadstillägg som är statsbidragsgrundande, 3. för statskommunala bostadsbidrag utgå från kommunens faktiska nettokostnader för bostadsbidrag två år före bidragsåret till den del bostadsbidragen är statsbidragsgrundande, 4. i fråga om befolkningsminskning i kommunen utgå från 770 kr. i 1976 års priser per person. Förordning (1985:337). 4 § Statistiska centralbyråns beräkning av åldersstrukturens inverkan på kostnaderna för sjukvården enligt 2 § punkt 1 skall utgå från den genomsnittliga nettokostnaden per år för varje invånare 70 år och däröver till den del den överstiger nettokostnaden för invånare under 70 år. Nettokostnaderna skall hämtas från senaste tillgängliga räkenskaper och motsvarande redovisning av antal vårddagar för samtliga landstingskommuner och kommuner som inte ingår i landstingskommun. 5 § De kostnader per enhet som följer av 3 och 4 §§ skall i förekommande fall omräknas i förhållande till förändringen i konsumentprisindex. 6 § Riksförsäkringsverket och länsbostadsnämnderna skall senast den 1 juni året före bidragsåret lämna statistiska centralbyrån de uppgifter som behövs för beräkningarna enligt 3 § punkt 2 respektive 3. Motsvarande uppgiftsskyldighet åligger socialstyrelsen i fråga om uppgifter för beräkningarna enligt 3 § punkt 1 i fråga om antal inskrivna barn i barnomsorg. Förordning (1985:337). 7 § Länsskattemyndigheterna skall årligen till regeringen och statistiska centralbyrån utan dröjsmål sända avskrifter av preliminära uppgifter och slutliga beslut om tillskott av skatteunderlag. Förordning (1986:1368). 8 § Länsstyrelserna skall årligen till regeringen senast den 30 april med eget yttrande sända inkomna ansökningar om extra skatteutjämningsbidrag enligt 13 § lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag. 9 § Skatteutjämningsnämnden, som har inrättats med stöd av 21 § förordningen (1965:268) om skatteutjämningsbidrag, skall vara råd givande organ åt regeringen i frågor om extra skatteutjämningsbidrag enligt 13 § lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag. Övergångsbestämmelser 1985:337 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1986. 1988:494 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988 och tillämpas först gången i fråga om bidragsåret 1989. Vid beräkningarna av indextal för bostadsbidrag enligt 4 § andra stycket tillämpas för bidragsåren 1989 och 1990 förordningen (1976:262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:363) om skatteutjämningsbidrag. Den upphävda förordningen tillämpas dock alltjämt i fråga om skatteutjämningsbidrag för år 1988 och tidigare år.