Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:287 · Visa register
Djurskyddsförordning (1979:287)
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1979-05-17
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:539
Upphävd: 1988-07-01
Avlivning av djur 1 § Lantbruksstyrelsen meddelar föreskrifter om avlivning av djur i de fall som avses i 7 § andra stycket lagen (1944:219) om djurskydd. Användning av hästar i ridskoleverksamhet 2 § Den som yrkesmässigt eller på annat sätt i större omfattning upplåter hästar eller använder hästar i ridskoleverksamhet skall göra anmälan om verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt de närmare föreskrifter som meddelas av lantbruksstyrelsen. Förordning (1983:629). 3 § har upphävts genom förordning (1985:344). Transport av djur 4 § Lantbruksstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om transport av djur. Styrelsen skall därvid samråda med trafiksäkerhetsverket i fråga om transporter med motorfordon och släpvagn, statens järnvägar i fråga om transporter på järnväg, sjöfartsverket i fråga om transporter med fartyg samt luftfartsverket i fråga om transporter med luftfartyg. Förordning (1981:272). Ansvar m.m. 5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 § eller mot föreskrift som lantbruksstyrelsen har meddelat med stöd av denna förordning döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken. Förordning (1985:344). 6 § har upphävts genom förordning (1985:344).