Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:163 · Visa register
Förordning (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 1979-04-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:141
Inledande bestämmelser 1 § Lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet ska tillämpas i förhållande till följande stater som har tillträtt den europeiska konventionen den 30 november 1964 rörande övervakning av villkorligt dömda eller villkorligt frigivna personer (övervakningskonventionen): Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Estland, Frankrike, Italien, Kroatien, Luxemburg, Makedonien, Montenegro, Nederländerna, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ukraina och Österrike. Har en stat som anges i första stycket ställt upp begränsningar för tillämpningen av konventionen ska motsvarande förbehåll tillämpas i förhållande till den staten. Lagen om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet ska med tillämpning av överenskommelsen den 26 september 1989 mellan Sverige och Thailand om samarbete rörande verkställighet av straffrättsliga påföljder gälla även i förhållande till Thailand. Förordning (2008:1308). 2 § Vad som föreskrivs i denna förordning om utländsk brottsmålsdom gäller även i fråga om annat avgörande i främmande stat som har meddelats efter rättegång i brottmål. Verkställighet i Sverige 3 § Framställning från främmande stat om verkställighet i Sverige av utländsk brottmålsdom som avses i 2 § första stycket 1 lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet skall göras skriftligen och vara åtföljd, i original eller bestyrkt avskrift, av domen jämte intyg om att den får verkställas. I den mån det inte framgår av domen skall framställningen innehålla uppgift beträffande 1. den dömdes namn, födelsetid, nationalitet och hemvist, 2. det brott som har föranlett domen med angivande av tid och plats för brottet och övriga omständigheter kring detta samt en redogörelse för tillämpade lagrum, 3. arten och varaktigheten av den påföljd som har ådömts genom domen med angivande av de skäl som föranleder övervakningen och de föreskrifter som har meddelats rörande den dömdes åligganden, 4. om domen avser frihetsberövande påföljd och villkorlig frigivning eller annat överförande till vård utom anstalt ännu ej har ägt rum, beräknad tidpunkt härför, 5. de begärda övervakningsåtgärdernas art och varaktighet samt upplysningar angående den dömdes personliga förhållanden. Handling från främmande stat som är avfattad på annat språk än danska, engelska, norska eller svenska skall vara åtföljd av översättning till engelska eller svenska i den mån det behövs för att prövning skall kunna ske här i landet. 4 § Överlämnas framställning om begränsad verkställighet till Kriminalvården, skall Kriminalvården underrätta den främmande staten om de åtgärder som Kriminalvården vidtar på grund av framställningen. Sedan beslut enligt 10 § lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet har vunnit laga kraft, skall särskild underrättelse härom lämnas. Är den dömde inte medborgare i Sverige, skall Kriminalvården före ärendets avgörande inhämta yttrande från Migrationsverket, om det inte är uppenbart obehövligt. Finner Kriminalvården innan ärendet har avgjorts att sådan omständighet föreligger som avses i 4 § andra stycket 7, 8 eller 10 eller 5 § 5 lagen om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet, skall Kriminalvården omedelbart med eget yttrande hänskjuta ärendet till regeringen. Förordning (2005:998). 5 § Överlämnas framställning om fullständig verkställighet till riksåklagaren, gäller vad som i 4 § föreskrivs om Kriminalvården i tillämpliga delar i stället riksåklagaren. Denne skall även underrätta den främmande staten om rättens avgörande i mål som avses i 16 § lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet. Sedan domen har vunnit laga kraft, skall särskild underrättelse härom lämnas. Förordning (2005:998). Verkställighet utomlands 6 § Framställning om verkställighet i främmande stat av svensk dom som avses i 2 § första stycket 2 lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet skall vara åtföljd av domen i bestyrkt avskrift jämte lagakraftbevis. Bestämmelserna i 3 § första stycket 1-5 gäller i tillämpliga delar även beträffande sådan framställning. 7 § Finner en övervakningsnämnd vid handläggningen av ett ärende, att förutsättningar finns för framställning om verkställighet utomlands enligt lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet, ska det anmälas till Kriminalvården. Meddelar en domstol eller en övervakningsnämnd dom eller beslut om någon åtgärd som avses i 24 § andra stycket lagen om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet, ska en avskrift av domen eller beslutet sändas till Kriminalvården. Myndigheten ska se till att den främmande staten underrättas om domen eller beslutet. Förordning (2011:141). Särskilda bestämmelser 8 § Riksåklagaren får förordna allmän åklagare att fullgöra uppgift som enligt lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet eller denna förordning skall utföras av Riksåklagaren och som avser 1. ansökan och utförande av talan hos domstol, 2. underrättelse eller annat meddelande till främmande stat. Förordning (2001:859). 9 § Skall underrättelse eller annat meddelande enligt lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet sändas till Danmark, Finland, Island eller Norge, sänds handlingen direkt till behörig myndighet i respektive stat. I annat fall överlämnas handlingen till Justitiedepartementet som vidarebefordrar den till behörig myndighet i den främmande staten. Förordning (2000:716). 10 § Översättning av framställning, underrättelse och annat meddelande till främmande stat enligt lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet ombesörjs i den mån det behövs av Justitiedepartementet. Förordning (2000:716).