Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:146 · Visa register
Förordning (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare;
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1979-03-22
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:99
Upphävd: 1994-07-01
1 § Anordning som leverantör använder för att mäta 1. lågspänningsabonnenters förbrukning av elektrisk energi (elmätare), 2. hushållsförbrukning av vatten (vattenmätare) eller 3. hushållsförbrukning av värmeenergi (värmemätare) skall ha en mätnoggrannhet som kan anses rimlig med hänsyn till kostnader och teknisk utveckling samt vara lätt att avläsa. I fråga om elmätare får Elsäkerhetsverkets meddela de föreskrifter om utförande, beskaffenhet eller egenskaper som är påkallade för att tillvarata abonnenternas intressen. Beträffande vatten- eller värmemätare gäller detsamma för Boverket. Förordning (1992:1236). 2 § Genom provning eller kontroll skall undersökas om mätare till sin typ uppfyller föreskrivna krav beträffande utförande, beskaffenhet eller egenskaper (typkontroll). Uppfyller mätare dessa krav, skall typgodkännande utfärdas. I fråga om mätare som har blivit typgodkänd skall genom stickprov undersökas om enskilda exemplar av mätaren överensstämmer med den godkända typen (typefterkontroll). 3 § Mätare får användas endast om den är typgodkänd och överensstämmer med den godkända typen. Om särskilda skäl föreligger, får Elsäkerhetsverkets i fråga om viss typ av elmätare medge undantag från bestämmelsen i första stycket. Beträffande vatten- eller värmemätare gäller detsamma för statens planverk. Förordning (1992:1236). 4 § Det åligger leverantör av elektrisk energi, vatten eller värmeenergi att tillse att mätare, som har tagits i drift, uppfyller föreskrivna krav i fråga om utförande, beskaffenhet eller egenskaper. 5 § Genom stickprovsundersökningar skall kontrolleras att leverantörerna använder mätare som uppfyller föreskrivna krav. Undersökningarna skall huvudsakligen avse leverantörernas egenkontroll. Förordning (1981:1353). 6 § Leverantör skall med vissa tidsintervall se över mätare. Närmare föreskrifter härom meddelas i fråga om elmätare av Elsäkerhetsverket och i fråga om vatten- och värmemätare av statens planverk. Underlåter leverantör att se över mätare inom föreskriven tid, har abonnenten rätt att på leverantörens bekostnad få den utbytt. Förordning (1992:1236). 7 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. använder mätare som inte uppfyller vad som har föreskrivits i fråga om utförande, beskaffenhet eller egenskaper, 2. använder mätare som inte är typgodkänd eller som inte överensstämmer med den godkända typen såvitt inte undantag har medgivits enligt 3 § andra stycket eller 3. bryter mot föreskrift om översyn av mätare. 8 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas i fråga om elmätare av Elsäkerhetsverket och i fråga om vatten- och värmemätare av Boverket. Förordning (1983:544).