Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:126 · Visa register
Förordning (1979:126) om kriskoppling
Departement: Bostadsdepartementet
Utfärdad: 1979-03-29
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:169
Upphävd: 1987-07-01
1 § Byggnadsnämnden utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen (1976:296) om kriskoppling och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 2 § Byggnadsnämnden får medge undantag från kravet på regleringsanordning i 1 § lagen (1976:296) om kriskoppling, om kostnaden för ensådan anordning är oskäligt hög med hänsyn till byggnadens återstående användningstid eller om det på grund av varmvattensystemets konstruktion inte kan krävas att sådan regleringsanordning skall installeras. Byggnadsnämnden får också medge undantag från detta krav för en viss tid, om regleringsanordningen lämpligen bör installeras i samband med någon annan förestående åtgärd som rör fastighetens uppvärmningsanordning. En sådan åtgärd kan till exempel bestå i att fastigheten skall anslutas till en fjärrvärmeanläggning eller att fastighetens rörinstallationer skall ändras eller kompletteras. 3 § Föreskrifter om konstruktion och utförande av sådana regleringsanordningar som avses i 1 § lagen (1976:296) om kriskoppling samt deytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen och denna förordning meddelas av statens planverk efter samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar. 4 § Byggnadsnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen genom besvär. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Beslut av statens planverk enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär.