Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:785 · Visa register
Förordning (1979:785) om yrkestrafikregister
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1979-09-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:787
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:650
Upphävd: 2001-10-01
1 § Denna förordning gäller registrering av tillståndsinnehav enligt yrkestrafiklagen (1998:490), lagen (1998:492) om biluthyrning och förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i ett för landet gemensamt register (yrkestrafikregistret). Förordning (1998:787). 2 § Yrkestrafikregistret förs av Vägverket genom automatisk databehandling. Vägverket är central registreringsmyndighet. Länsstyrelserna är regionala registreringsmyndigheter. Förordning (1992:1393). 3 § I yrkestrafikregistret förs in uppgifter om tillståndshavaren, den myndighet som har meddelat tillståndet, slag av tillstånd. Vidare antecknas i förekommande fall uppgift om den eller dem som har ansvaret för trafikutövningen eller uthyrningsverksamheten och övriga prövade som avses i 2 kap. 6, 7 och 15 §§ yrkestrafiklagen (1998:490) eller i 8-10 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning, villkor och begränsningar i tillståndet, varning, återkallelse eller annat upphörande av tillståndet. Förordning (1998:787). 4 § Den länsstyrelse som är prövningsmyndighet svarar för att det i yrkestrafikregistret förs in uppgifter om trafiktillstånd och tillstånd till biluthyrning. Vägverket svarar för att åtgärder som har vidtagits av verket förs in i registret. Förordning (1998:787). 5 § har upphävts genom förordning (1988:1506). 6 § Utdrag ur yrkestrafikregistret får innehålla de uppgifter som enligt 3 § förs in i registret. Ett sådant utdrag begärs hos prövningsmyndigheten. Förordning (1998:787). 7 § har upphävts genom förordning (1988:1506). 8 § Sedan fem år har förflutit från det att ett tillstånd har upphört att gälla skall uppgifterna om tillståndet gallras ut. Förordning (1998:787). 9 § har upphävts genom förordning (1988:1506). 10 § Föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning beslutas av Vägverket efter samråd med länsstyrelserna. Förordning (1992:1393). Övergångsbestämmelser 1988:1506 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. I fråga om taxitrafik gäller till utgången av juni 1990, utöver vad som föreskrivs i den nya förordningen, att anteckning om antal fordon och trafikområde i förekommande fall skall ske i yrkestrafikregistret.