Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:728 · Visa register
Förordning (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1979-07-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:975
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:654
Upphävd: 2000-08-01
Inledande bestämmelser 1 § Det skall finnas en elektorsförsamling för vart och ett av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, medicinska forskningsrådet, naturvetenskapliga forskningsrådet, socialvetenskapliga forskningsrådet, skogs- och jordbrukets forskningsråd samt teknikvetenskapliga forskningsrådet. Varje elektorsförsamling skall genom val utse de ledamöter och personliga ersättare i respektive forskningsråd vilka inte utses av regeringen. Förordning (1990:820). 2 § Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets elektorsförsamling skall bestå av 38 elektorer, medicinska forskningsrådets av 37 elektorer, naturvetenskapliga forskningsrådets av 45 elektorer, socialvetenskapliga forskningsrådets av 44 elektorer, skogs- och jordbrukets forskningsråds av 43 elektorer och teknikvetenskapliga forskningsrådets av 45 elektorer. Elektorerna skall utses genom val. Förordning (1990:820). Val av elektorer 3 § Val av elektorer skall beredas och förrättas vid var och en av de fakulteter som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) och 3 kap. 1 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet. Är det till ett universitet eller en högskola knuten en medicinsk fakultet och en odontologisk eller farmaceutisk fakultet, skall valet beredas och förrättas vid dessa fakulteter gemensamt. Förordning (1993:857). 4 § Vid sådant val inom en fakultet, som är knuten till ett universitet eller en högskola inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde, är de personer röstberättigade som enligt 3 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) tillhör fakulteten. Dessutom är den röstberättigad som den 1 november året före valåret 1. dels innehar eller uppehåller en tjänst som ligger inom fakultetens vetenskaps- och verksamhetsområde och bekostas med externa medel som förvaltas för forskningsändamål av ett lärosäte inom fakultetens verksamhetsområde eller 2. dels innehar eller uppehåller en främst för forskning avsedd tjänst vid en sådan forskningsinstitution, som anges i bilagan, dels är verksam inom ett sådant ämne som hör till fakulteten i fråga eller som motsvarar ett ämne inom fakulteten. Röstberättigad enligt andra stycket 1 och 2 är dock endast den som dels har avlagt lägst doktorsexamen eller har förvärvat motsvarande kompetens, dels har förordnande på en tjänst eller ett vikariat som avser minst två år och omfattar minst halvtidstjänstgöring. Förordning (1993:857). 5 § Vid val av elektorer inom en fakultet vid Sveriges lantbruks- universitet är de personer röstberättigade som enligt 3 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet tillhör fakulteten. Förordning (1993:857). 6 § Styrelsen för det universitet eller den högskola, till vilken en fakultet är knuten, avgör vilka personer som enligt 4 eller 5 § skall vara röstberättigade. Förordning (1993:857). 7 § De elektorer som skall ingå i Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets elektorsförsamling skall väljas enligt följande tabell. Fakultet Universitet eller Antal högskola elektorer Humanistisk Universiteten i: Uppsala 3 Lund 3 Göteborg 3 Stockholm 3 Umeå 3 Teologisk Universiteten i: Uppsala 1 Lund 1 Juridisk Universiteten i: Uppsala 1 Lund 1 Stockholm 1 Samhällsveten- Universiteten i: skaplig Uppsala 3 Lund 3 Göteborg 3 Stockholm 3 Umeå 3 Filosofisk Universitetet i Linköping 2 Teknisk Högskolan i Luleå 1 Förordning (1993:857). 8 § De elektorer som skall ingå i Medicinska forskningsrådets elektorsförsamling skall väljas enligt följande tabell. Fakultet Universitet eller Antal högskola elektorer Medicinsk och Uppsala farmaceutisk universitet 5 Medicinsk och Universiteten i: odontologisk Lund 5 Göteborg 5 Umeå 5 Karolinska institutet 5 Fakultet Universitet eller Antal högskola elektorer Medicinsk Universitetet i Linköping 5 Matematisk-natur- Universiteten i: vetenskaplig Lund 1 Göteborg 1 Stockholm 1 Umeå 1 Teknisk-natur- Uppsala vetenskaplig universitet 1 Filosofisk Universitetet i Linköping 1 Veterinärmedicinsk Sveriges lant- bruksuniversitet 1 Förordning (1993:857). 9 § De elektorer som skall ingå i Naturvetenskapliga forsknings- rådets elektorsförsamling skall väljas enligt följande tabell. Fakultet Universitet eller Antal högskola elektorer Matematisk-natur- Universiteten i: vetenskaplig Lund 5 Göteborg 5 Stockholm 5 Umeå 5 Teknisk-natur- Uppsala vetenskaplig universitet 5 Filosofisk Universitetet i Linköping 2 Medicinsk och Uppsala farmaceutisk universitet 1 Medicinsk och Universiteten i : odontologisk Lund 1 Göteborg 1 Umeå 1 Karolinska institutet 1 Medicinsk Universitetet i Linköping 1 Teknisk Universiteten i: Lund 2 Linköping 2 Kungl. Tekniska högskolan 2 Fakultet Universitet eller Antal högskola elektorer Chalmers tekniska högskola 2 Högskolan i Luleå 2 Lantbruksveten- Sveriges lantbruks- skaplig universitet 1 Skogsvetenskaplig Sveriges lantbruks- universitet 1 Förordning (1993:857). 9 a § De elektorer som skall ingå i Socialvetenskapliga forsknings- rådets elektorsförsamling skall väljas enligt följande tabell. Fakultet Universitet eller Antal högskola elektorer Humanistisk Universiteten i: Uppsala 1 Lund 1 Göteborg 1 Stockholm 1 Umeå 1 Teologisk Universiteten i: Uppsala 1 Lund 1 Juridisk Universiteten i: Uppsala 1 Lund 1 Stockholm 1 Samhällsveten- Universiteten i: skaplig Uppsala 5 Lund 5 Göteborg 5 Stockholm 5 Umeå 5 Filosofisk Universitetet i Linköping 3 Medicinsk och Uppsala farmaceutisk universitet 1 Medicinsk och Universiteten i: odontologisk Lund 1 Göteborg 1 Umeå 1 Karolinska institutet 1 Fakultet Universitet eller Antal högskola elektorer Medicinsk Universitetet i Linköping 1 Förordning (1993:857). 9 b § De elektorer som skall ingå i Skogs- och jordbrukets forsknings- råds elektorsförsamling skall väljas enligt följande tabell. Fakultet Universitet eller Antal högskola elektorer Samhällsveten- Universiteten i: skaplig Uppsala 1 Lund 1 Göteborg 1 Stockholm 1 Umeå 1 Matematisk-natur- Universiteten i: vetenskaplig Lund 1 Göteborg 1 Stockholm 1 Umeå 1 Teknisk-natur- Uppsala vetenskaplig universitet 1 Teknisk Universiteten i: Lund 1 Linköping 1 Kungl. Tekniska högskolan 1 Chalmers tekniska högskola 1 Högskolan i Luleå 1 Medicinsk och Uppsala farmaceutisk universitet 1 Medicinsk och Universitetet i odontologisk Göteborg 1 Karolinska institutet 1 Filosofisk Universitetet i Linköping 1 Lantbruksveten- Sveriges lantbruks- skaplig universitet 8 Veterinärmedicinsk Sveriges lantbruks- universitet 8 Skogsvetenskaplig Sveriges lantbruks- universitet 8 Förordning (1993:857). 9 c § De elektorer som skall ingå i Teknikvetenskapliga forsknings- rådets elektorsförsamling skall väljas enligt följande tabell. Fakultet Universitet eller Antal högskola elektorer Teknisk Universiteten i: Lund 5 Linköping 5 Kungl. Tekniska högskolan 5 Chalmers tekniska högskola 5 Högskolan i Luleå 5 Matematisk-natur- Universiteten i: vetenskaplig Lund 2 Göteborg 2 Stockholm 2 Umeå 2 Teknisk-natur- Uppsala vetenskaplig universitet 3 Medicinsk och Uppsala farmaceutisk universitet 1 Medicinsk och Universiteten i: odontologisk Lund 1 Göteborg 1 Umeå 1 Karolinska institutet 1 Medicinsk Universitetet i Linköping 1 Filosofisk Universitetet i Linköping 1 Lantbruksveten- Sveriges lantbruks- skaplig universitet 1 Skogsvetenskaplig Sveriges lantbruks- universitet 1 Förordning (1993:857). 10 § För varje elektor skall finnas en personlig suppleant. 11 § Valbar som elektor och suppleant är den som är röstberättigad när valet förrättas. Förordning (1993:857). 12 § Val av elektor skall ske med slutna sedlar. En giltig valsedel skall uppta lika många namn på valbara personer som det antal elektorer som skall utses av fakulteten. Vid en fakultet där mer än en elektor skall utses skall de röstande rangordna namnen genom att för varje namn ange en platssiffra från 1 till och med det tal som motsvarar det antal elektorer som skall utses. Förordning (1993:857). 13 § Vid en fakultet där endast en elektor skall utses räknas varje godkänd valsedel som en röst för det på valsedeln upptagna namnet. Vid en fakultet där mer än en elektor skall utses räknas varje godkänd valsedel som en hel röst för namnet med platssiffra 1. Vart och ett av de övriga upptagna namnen får den röstandel som erhålls vid division av en hel röst med platssiffran. Till elektor är den vald som har fått det högsta röstetalet. Skall två eller flera elektorer utses är de personer valda som har fått de högsta röstetalen. Vid lika röstetal skiljer lotten, i den mån så fordras för att bestämma vilka som skall väljas. Förordning (1993:857). 14 § Sedan valet av elektorer förrättats skall de röstberättigade vid fakulteten för varje elektor välja en personlig suppleant. Valet av suppleant kan ske med acklamation eller genom omröstning. Omröstning skall förrättas med slutna sedlar. En giltig valsedel skall uppta ett namn. Den som erhållit flest antal röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten. Förordning (1993:857). 15 § På förslag av eller efter hörande av de röstberättigade vid en fakultet får styrelsen för det universitet eller den högskola till vilken fakulteten är knuten besluta att elektorer och suppleanter skall väljas på annat sätt än vid ett sammanträde med de röstberät- tigade. Styrelsen för universitetet eller högskolan meddelar närmare föreskrifter om ett sådant val. Förordning (1993:857). 16 § Över valet vid en fakultet skall föras protokoll. I protokollet skall upptagas namnen på de valda elektorerna och suppleanterna. Utdrag ur protokollet skall sändas till var och en av de valda elektorerna och suppleanterna samt till det forskningsråd som berörs av valet. Förordning (1993:857). 17 § Val av elektorer och suppleanter skall förrättas före utgången av juni månad valåret. Förordning (1997:975). 18 § Val av elektorer och suppleanter får ej överklagas. Elektorsförsamlingen 19 § Elektorsförsamlingen skall sammanträda på tid och plats som be stäms av det forskningsråd till vilket församlingen hör. Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde skall han anmäla detta till forskningsrådet, som anmodar suppleanten att träda in i elektorns ställe. 20 § Elektorsförsamlingen skall inom sig utse en ordförande. Vid ett valsammanträde skall församlingen utse två justeringsmän. 21 § Elektorsförsamlingen skall vid ett särskilt sammanträde utse en valberedning. Valberedningen skall senast två veckor före valet upprätta förslag till de ledamöter och suppleanter som skall väljas till forskningsrådet. Elektorerna och deras suppleanter skall genast underrättas om förslaget. 22 § Vid valsammanträdet skall valberedningens förslag läsas upp. Varje ledamot av elektorsförsamlingen får föreslå ledamöter och suppleanter i forskningsrådet. Sedan valet av ledamöter har förrättats får varje ledamot av elektorsförsamlingen lämna ytterligare förslag på suppleanter. Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedningens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet. 23 § Valet av ledamöter i forskningsrådet skall ske med slutna sedlar. En giltig valsedel skall uppta sju namn. Till ledamöter är de sju personer valda vilkas namn förekommer på de flesta valsedlarna. Om två eller flera namn förekommer på lika många valsedlar skiljer lotten, i den mån det fordras för att bestämma vilka som skall väljas till ledamöter. 24 § Sedan valet av ledamöter i forskningsrådet har förrättats skall för var och en av ledamöterna väljas en personlig suppleant. Valet av suppleanter kan ske med acklamation eller genom omröstning. Omröstning skall förrättas med slutna sedlar. En giltig valsedel skall uppta ett namn. Den som erhållit flest antal röster är vald. Vid lika röstetal skiljer lotten. 25 § Över elektorsförsamlingens val skall föras ett protokoll. I protokollet skall upptagas namnen på de valda ledamöterna och suppleanterna. Protokollet skall skrivas under av ordföranden och de två justeringsmännen. Utdrag ur protokollet skall sändas till var och en av de valda ledamöterna och suppleanterna, till forskningsrådet samt till regeringen. 26 § Val av ledamöter och suppleanter i forskningsråd får ej överklagas. Övergångsbestämmelser 1990:820 Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1990. För socialvetenskapliga forskningsrådet, skogs- och jordbrukets forskningsråd och för teknikvetenskapliga forskningsrådet skall vid första valtillfället val av elektorer och suppleanter förrättas senast den 10 september 1990. Bilaga Till fakulteten vid Stockholms universitet hänförs innehavare av i 4 § andra stycket 2 berörda tjänster vid: Handelshögskolan i Stockholm Nordiska institutet för samhällsplanering Till fakulteten vid Uppsala universitet hänförs innehavare av i 4 § andra stycket 2 berörda tjänster vid: Institutet för rymdfysik, såvitt avser röstberättigad som är stationerad i Uppsala Nordiska Afrikainstitutet Till fakulteten vid Universitetet i Umeå hänförs innehavare av i 4 § andra stycket 2 berörda tjänster vid: Institutet för rymdfysik, såvitt avser röstberättigad som är stationerad i Kiruna. Förordning (1993:857).