Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:293 · Visa register
Förordning (1979:293) om befrielse från eller återbetalning av viss stämpelskatt
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1979-05-31
Omtryck: SFS 1984:408
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1355
1 § Kammarkollegiet prövar frågor som avses i 42 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, med undantag av stämpelskatt för förvärv av skepp och inteckning i skepp eller luftfartyg. Kammarkollegiets beslut enligt första stycket får överklagas till regeringen. Förordning (2006:1355). 2 § har upphävts genom förordning (1984:408). 3 § Om en fråga som avses i 1 § är av principiell betydelse, skall kammarkollegiet överlämna ärendet med eget yttrande till regeringen för avgörande. Förordning (1984:408).