Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:963 · Visa register
Förordning (1978:963) om ändring av livräntor enligt äldre statliga tjänstepensionsbestämmelser
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1978-12-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1656
1 § Denna förordning gäller egen- och familjelivräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse före år 1974 och tjänste- och familjelivräntor enligt äldre statliga pensionsbestämmelser. Med egenlivränta enligt SPR avses bruttobelopp inräknat höjning enligt förordningen (1977:13) om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse före år 1974. 2 § Livränta ändras i samma grad som prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken har ändrats från juli månad året före det år då livräntan har börjat betalas ut. Förordning (2010:1656). 3 § Vid avvägning enligt 4 § 1 mom. förordningen (1959:420) med tillläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente av livränta med hänsyn till socialförsäkringsförmåner skall sådan förmån anses utgå med så stor del av det gällande beloppet som framkommer om detta multipliceras med kvoten mellan prisbasbeloppet vid avgångsårets ingång och prisbasbeloppet för juli månad året före det år då livräntan har börjat betalas ut. Förordning (2002:867).