Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:500 · Visa register
Förordning (1978:500) med instruktion för centrala studiestödsnämnden
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1978-06-08
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:502
Upphävd: 1988-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på centrala studiestödsnämnden. Uppgifter 2 § Nämnden är central förvaltningsmyndighet för ärenden om studiesocial verksamhet och därmed sammanhängande frågor i den mån sådana ärenden ej ankommer på annan myndighet. Nämnden är chefsmyndighet för studiemedelsnämnderna och vuxenutbildningsnämnderna. 3 § Det åligger nämnden särskilt att verka för enhetlig tillämpning av gällande bestämmelser om studiesocialt stöd samt tillse att de studerande erhåller kännedom om dessa bestämmelser, öva tillsyn över studiemedelsnämnderna och vuxenutbildningsnämnderna samt andra lokala myndigheters handläggning av studiesociala ärenden. Tillsyn enligt första stycket avser ej allmän försäkringskassa. 4 § Inom sitt verksamhetsområde företräder nämnden staten såväl vid som utom domstol, om annat inte föreskrivs. Organisation 5 § Nämnden leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och högst elva andra ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. För ledamöterna finns ersättare till det antal som regeringen bestämmer. Förordning (1984:230). 6 § Generaldirektören är chef för nämnden. Inom nämnden finns tre byråer, en för studiestödsfrågor, en för återbetalningsfrågor och en för administrativa frågor. Varje byrå leds av en byråchef. Förordning (1984:230). 7 § Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag. 8 § Hos nämnden finns en delegation för utländska studerande med uppgift att handlägga ärenden om rätt till studiehjälp och studiemedel för den som inte är svensk medborgare. Delegationen består av ordförande och fyra andra ledamöter. Delegationen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1982:443). Ärendenas handläggning 9 § Av styrelsen avgörs, i den mån frågorna ej ankommer på delegationen för utländska studerande, 1. viktigare författningsfrågor, 2. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer, 3. frågor om förslag till anslagsframställningar till riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse, 4. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 21 eller, vid tillsättning av tjänst i högstlönegrad, frågor om inplacering i lägst lönegrad F 21, 5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning, 6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1984:230). 10 § Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst sex andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:919) 11 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan generaldirektören och minst sex andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1984:230). 12 § Delegationen för utländska studerande är beslutför, när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:919). 13 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller av delegationen för utländska studerande avgörs av generaldirektören ensam. Ärenden eller grupper av ärenden som inte är sådana att de behöver prövas av generaldirektören får avgöras av annan tjänsteman i den omfattning som framgår av arbetsordningen eller särskilda beslut. Delegationen för utländska studerande får överlämna åt ordföranden eller åt generaldirektören eller annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som inte är sådana att de behöver prövas av delegationen. Förordning (1984:230). 14 § Uppkommer hinder för generaldirektören, fullgörs dennes åligganden av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer. Förordning (1984:230). 15 § I generaldirektörens frånvaro får inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Åtgärder, som rubbar eller ändrar av styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder, får inte heller vidtagas utan hans medgivande. Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat. Förordning (1984:230). 16 § Ärendena avgörs efter föredragning. Denna ankommer på chefen för den byrå dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 13 § andra eller tredje styckena avgörs utan föredragning. Generaldirektören får övertaga beredning och föredragning av ärenden som skall avgöras av styrelsen. Ordföranden i delegationen för utländska studerande får övertaga beredning och föredragning av ärenden som skall avgöras av delegationen. Byråchef får närvara när ett ärende som hör till hans byrå föredras av annan. Förordning (1984:230). 17 § har upphävts genom förordning (1986:919). 18 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig. Förordning (1984:230). 19 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos myndigheten. Tjänstetillsättning m.m. 20 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år. Tjänst som byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Annan tjänst tillsätts och annan personal antages av nämnden. Förordning (1984:230). 21 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören, ersättarna för styrelseledamöterna samt ledamöterna i delegationen för utländska studerande förordnas av regeringen för högst tre år. Förordning (1984:230). Övriga bestämmelser 22 § Information och besked enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om byråchef.