Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:250 · Visa register
Förordning (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1978-05-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:232
Inledande bestämmelser 1 § Statligt stöd lämnas enligt denna förordning för att främja jordbrukets rationalisering. Förordning (1987:607). 2 § Stöd lämnas i form av statlig garanti för lån (lånegaranti) och statsbidrag. Förordning (1988:999). 3 § I denna förordning avses med utvecklade och utvecklingsbara företag, företag som har eller beräknas få förutsättningar för en effektiv drift på både lång och kort sikt, begränsat utvecklingsbara företag, företag med förutsättningar för en effektiv drift på kort sikt, yttre rationalisering, sådan ändring av brukningsenhets areal eller ägoanordning som utgör ett lämpligt led i företags uppbyggnad och medför rationaliseringseffekter, inre rationalisering, varaktig åtgärd som avser ekonomibyggnad, markanläggning eller jord och som medför rationaliseringseffekter, samverkansrationalisering, övergång till ändamålsenlig gemensam drift av enskilt drivna verksamheter. Allmänna bestämmelser 4 § Stöd lämnas endast om brukaren bedöms få sin huvudsakliga sysselsättning i och inkomst från det företag som stödet avser. Stöd lämnas endast om inkomsten från företaget ensamt eller tillsammans med annan bestående förtjänstmöjlighet utgör tillfredsställande försörjningsunderlag för brukaren och hans familj. 5 § Stöd lämnas endast till den som bedöms ha sådana yrkeskunskaper som behövs för att driva lantbruksföretaget ändamålsenligt. 6 § har upphävts genom förordning (1988:999). 7 § Stöd lämnas till utvecklade företag i samband med nyetablering och till åtgärder som innebär en rationalisering inom ramen för befintliga resurser eller medför jämnare och stabilare sysselsättning för företagets arbetskraft. Stöd lämnas till utvecklingsbara företag i samband med nyetablering och för att genomföra rationaliseringsåtgärder. Stöd lämnas till begränsat utvecklingsbara företag för åtgärder av begränsad omfattning som medför ett effektivare resursutnyttjande. 8 § Stöd lämnas endast till företag som kan antas få godtagbar lönsamhet och likviditet. 9 § Stöd lämnas endast till åtgärder som är lämpliga från allmän synpunkt. Har företaget anställda, skall vid bedömningen även beaktas vikten av att de tillförsäkras en tillfredsställande arbetsmiljö. */k/ Förordning (1983:131). 10 § Stöd lämnas ej till investeringar i företag med mer omfattande produktion av svin, ägg eller broiler. 11 § har upphävts genom förordning (1988:999). 12 § Bestämmelserna i 4 § första stycket, 7 och 8 §§ gäller inte i fråga om fastighetsreglering eller gemensamt företag för markavvattning eller vattenreglering i samband med bevattning, om åtgärden berör ett större antal brukningsenheter och dess genomförande är av allmänt intresse. Lånegaranti 13 § Garanti får lämnas för lån som tas upp för 1. yttre rationalisering, 2. inre rationalisering, 3. förvärv av jordbruksfastighet (jordförvärvslån), 4. anskaffning av jordbruksinventarier och rörelsekapital (driftslån), 5. förvärv av jordbruksmaskin med tillbehör som skall användas gemensamt för flera jordbruksföretag, förvärv av maskinbestånd för yrkesmässig maskinhållning för jordbruket, förvärv av byggnad för sådan maskinhållning, kostnad för ny- eller ombyggnad av byggnad för sådan maskinhållning, kostnad för anskaffning av rörelsekapital vid igångsättning av rörelse för sådan maskinhållning och kostnad för övertagande eller större utvidgning av rörelse för sådan maskinhållning (maskinlån), 6. insats i sambruksförening och förvärv eller lösen av andel i sådan förening, 7. insats i sammanslutning för gemensam jordbruksproduktion eller för gemensam lagring eller hantering av jordbruksprodukter, om sammanslutningens bildande innebär samverkansrationalisering, samt förvärv eller lösen av andel i sådan sammanslutning. 14 § Lånegaranti lämnas endast för den del av kostnaden för åtgärden som inte täcks av statsbidrag. Förordning (1988:999). 15 § Lånegaranti för varaktiga markanläggningar på bestående åker och för tillskottsförvärv av skogsmark som medför en påtaglig och från allmän synpunkt angelägen arronderingsförbättring får lämnas utan hinder av 4 § första stycket, 7 och 8 §§. 16 § har upphävts genom förordning (1988:999). 17 § har upphävts genom förordning (1985:641). Statsbidrag 18 § Statsbidrag får lämnas i samband med yttre rationalisering till 1. kostnad för överloppsbyggnad, 2. lantmäterikostnader, 3. andra kostnader i samband med yttre rationalisering, om särskilda skäl föreligger. Bidrag lämnas med högst ett belopp som motsvarar godkänd kostnad för åtgärden. 19 § har upphävts genom förordning (1992:437). 20 § har upphävts genom förordning (1992:437). 21 och 22 §§ har upphävts genom förordning (1987:607). Särskilda bestämmelser om lånegaranti 23--30 §§ har upphävts genom förordning (1988:999). 31 § I samband med att lånegaranti beviljas skall en amorteringsplan upprättas. Därvid skall sökandens betalningsförmåga och den sannolika avkastningen av företaget beaktas. Plan får ej ta upp längre amorteringstid än 10 år för maskinlån, 15 år eller, om särskilda skäl föreligger, 20 år för driftslån och för lån till insats, förvärv eller lösen av andel som avses i 13 § 6 och 7, 35 år för jordförvärvslån, 30 år för övriga lån. Amorteringen skall börja, räknat från första lyftningsdagen, senast efter ett år beträffande maskinlån och fem år beträffande övriga garantilån. Förordning (1988:999). 32 § Ränta för garantilån erläggs från och med lyftningsdagen. Om särskilda skäl föreligger, får anstånd med räntebetalning medges för maskinlån under högst ett år och för övriga garantilån under högst två år efter lyftningsdagen. Sålunda upplupen ränta skall vid anståndstidens slut läggas till lånebeloppet. 33--37 a §§ har upphävts genom förordning (1985:641). Särskilda bestämmelser om statsbidrag 38 § Statsbidrag lämnas som avskrivningslån. Om det med hänsyn till bidragets ändamål, bidragsbeloppets storlek eller annat förhållande inte är nödvändigt att lämna bidraget som avskrivningslån, får det betalas ut som ett direkt bidrag. Förordning (1988:999). 39 § har upphävts genom förordning (1988:999). 40 § Avskrivningslån skall avskrivas tio år efter det att lånet helt har betalats ut, om inte annat följer av 46 §. Annan avskrivningstid får bestämmas, om det finns särskilda skäl. Förordning (1988:999). 41 och 42 §§ har upphävts genom förordning (1988:999). Förfarandet m m 43 § Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller även vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Frågor om statsbidrag prövas av länsstyrelsen. Förordning (2011:232). 44 § Finner länsstyrelsen eller Statens jordbruksverk i något fall att statsbidrag av särskilda skäl bör lämnas med högre belopp eller under andra villkor än som anges i denna förordning, kan länsstyrelsen eller verket begära regeringens medgivande till detta. Förordning (1997:1009). 45 § Ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning meddelas av Jordbruksverket. Föreskrifter om lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret. Förordning (1997:1009). 46 § Statens rätt i fråga om lånegarantier bevakas av Riksgäldskontoret eller den myndighet kontoret bestämmer. Statens rätt i fråga om statsbidrag bevakas av Jordbruksverket. För sådant stöd gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet, med undantag för 4 och 8 §§. Vid tillämpning av 25 § nämnda förordning har Jordbruksverket rätt att efterge statens rätt även i fråga om kapitalbelopp som överstiger 1 000 000 kr, men som inte överstiger 3 000 000 kr. Förordning (2001:49) 47 § Länsstyrelsens beslut om statsbidrag får överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1997:1009). 48 § För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form. Förordning (1991:1446). Övergångsbestämmelser 1978:250 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1978. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1967:453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m m, kungörelsen (1971:420) om rationaliseringsstöd till vissa jordbruk, kungörelsen (1972:247) om rationaliseringsstöd till vissa jordbruk med mjölkproduktion. Äldre bestämmelser gäller i fråga om lån och bidrag som beviljats före den 1 juli 1978 och statsbidrag, om utfästelse om bidraget gjorts före den 1 juli 1978 och den åtgärd bidraget avser slutförts eller kan antagas bli slutförd senast den 31 december 1982. 1983:209 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lånegaranti som har lämnats före ikraftträdandet. 1985:641 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Äldre föreskrifter om lån med uppskjuten ränta gäller fortfarande i fråga om lån som har beviljats före ikraftträdandet. 1987:607 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Äldre föreskrifter om stöd gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet. 1988:999 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988. 2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som har beviljats före ikraftträdandet. Bestämmelserna i 46 och 47 §§ denna förordning och i 20 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet skall dock gälla även för sådant stöd. Förordning (1989:805). 1992:437 De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före den 1 juli 1992.