Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:234 · Visa register
Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 1978-04-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:731
1 § I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer har överlåtit åt en kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 nämnda lag, ska denna uppgift inom kommunen fullgöras av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att pröva frågor om undantag från föreskrifter enligt första stycket eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter ska även denna uppgift fullgöras av nämnden. Lag (2017:731). 2 § har upphävts genom lag (1991:1675). 3 § har upphävts genom lag (1991:902). 4 § I ärenden som avses i 1 § andra stycket får trafiknämnden ta ut avgifter av sökandena dock inte i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Lag (1992:1721). 5 § Grunderna för beräkningen av avgifter enligt 4 § skall anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. En avgift får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnader i ärenden av det slag som avgiften gäller. Avgifterna får tas ut i förskott. Lag (1991:355). 6 § En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens beslut får inte överklagas. De statliga väghållningsmyndigheterna och Polismyndigheten får överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §. Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut enligt 1 §. En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:721). Övergångsbestämmelser 1986:1247 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 1991:355 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och gäller ärenden där ansökan har gjorts efter ikraftträdandet. 1995:43 Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.