Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:567 · Visa register
Familjebidragsförordning (1978:567);
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1978-06-08
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1492
Upphävd: 1992-01-01 överg.best.
1 § Försvarets civilförvaltning skall följa länsstyrelsernas och familjebidragsnämndernas handläggning av ärenden enligt familjebidragslagen (1978:520) och verka för en riktig och enhetlig tillämpning av gällande bestämmelser. Civilförvaltningen skall fastställa formulär till blanketter för verksamheten med familjebidrag samt utarbeta information om möjligheterna att få familjebidrag. 2 § Försvarets civilförvaltning skall se till att den tjänstepliktige genom försorg av utbildningsredovisande eller inkallande myndighet i god tid före tjänstgöringens början får information om möjligheterna att få familjebidrag. Blanketter för ansökan om familjebidrag skall finnas hos familjebidragsnämnder och myndigheter som svarar för tjänstepliktigas tjänstgöring. 3 § Truppregistreringsmyndighet skall snarast efter det att tjänstepliktiga har ryckt in till grundutbildning enligt värnpliktslagen (1941:967) till den familjebidragsnämnd som kan ha att utge familjebidrag med anledning av utbildningen sända en förteckning över de tjänstepliktiga med uppgifter om in och utryckningsdagar. Truppregistreringsmyndighet och annan myndighet som svarar för tjänstepliktigs tjänstgöring skall, enligt föreskrifter som försvarets civilförvaltning meddelar, till familjebidragsnämnden anmäla förhållanden som inverkar på rätten till familjebidrag. 4 § Tjänstepliktig och annan för vilken familjebidrag söks skall lämna de uppgifter om behovet av familjebidrag som begärs av familjebidragsnämnden eller annan myndighet som prövar ärendet. Tjänstepliktig och annan som uppbär familjebidrag skall i den utsträckning som föreskrivs av försvarets civilförvaltning lämna den familjebidragsnämnd som utbetalar bidraget upplysningar angående ny omständighet som har betydelse för rätten till bidrag. Tjänstepliktig skall dock alltid anmäla när han avbryter tjänstgöringen eller när han eller maka som avses i 6 § familjebidragslagen (1978:520) får högre inkomst eller bryter sammanlevnaden. 4 a § Med normal hyra på orten enligt 10 § familjebidragslagen (1978:520) avses hyran för nyproducerade lägenheter på orten i allmännyttiga bostadsföretag eller motsvarande. På större orter förstås med ort ett bostadsområde. Förordning (1983:459). 5 § Familjebidragsnämnd skall utbetala familjebidrag på ett ändamålsenligt sätt med iakttagande av bestämmelser som försvarets civilförvaltning meddelar. Om bidragsförskott enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott utgår för barn för vilket familjepenning har beviljats, skall denna familjepenning betalas för den tjänstepliktiges räkning till den försäkringskassa hos vilken den tjänstepliktige är inskriven. 6 § Ansökan om statsbidrag görs på särskild blankett och skall avse kvartal eller efter länsstyrelsens medgivande annan period. Ansökan skall ha inkommit till länsstyrelsen senast den tjugonde dagen i påföljande månad. Länsstyrelse skall avgöra ärende om statsbidrag inom en månad efter det att ansökan har inkommit. 7 § Familjebidragsnämnd får efter ansökan på särskild blankett erhålla stående förskott med belopp som högst motsvarar beräknat behov av statsbidrag för fyra månader. 8 § Beslut som innebär att familjebidrag kommer att utges skall anmälas till socialregistret. 9 § Kammarrätt som har meddelat beslut i ärende enligt familjebidragslagen (1978:520) skall skyndsamt översända avskrift av beslutet till försvarets civilförvaltning. 10 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av familjebidragslagen (1978:520) meddelas av försvarets civilförvaltning.