Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:559 · Visa register
Förordning (1978:559) med instruktion för riksvärderingsnämnden
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1978-06-08
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1042
Upphävd: 1988-12-01
Uppgifter 1 § Bestämmelser om riksvärderingsnämndens uppgifter finns i förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) och förfogandeförordningen (1978:558). 2 § Inom sitt verksamhetsområde skall nämnden skaffa sig kännedom om förhållanden av betydelse för verksamheten och med uppmärksamhet följa utvecklingen. Nämnden skall hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som är påkallade eller i övrigt lämpliga. 3 § Nämnden skall inom ramen för sin verksamhet på begäran lämna andra myndigheter upplysningar och biträde. Av andra myndigheter har nämnden rätt att få de upplysningar och det biträde som behövs för verksamheten och som kan lämnas av myndigheterna. Organisation 4 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 19 och 20 §§ förfogandelagen (1978:262). 5 § Hos nämnden finns en sekreterare. I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita ytterligare arbetsbiträde. Ärendenas handläggning 6 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut finns i 23 § förfogandelagen (1978:262). Bestämmelserna i 23 § förfogandelagen gäller också vid avgörande av administrativt ärende, om inte annat följer av 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller 26 § anställningsförordningen (1965:601). I arbetsordning eller genom särskilt beslut får nämnden överlämna åt ordföranden eller sekreteraren att avgöra administrativt ärende, om ärendet inte gäller frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning eller eljest är av sådan beskaffenhet att det bör avgöras enligt 23 § förfogandelagen. 7 § Nämnden sammanträder så ofta ordföranden anser att det behövs eller när någon av nämndens övriga ledamöter begär det. 8 § Sammanträde med nämnden hålls i Stockholm, om inte särskilda skäl föranleder att det hålls på annan ort. 9 § Ärende enligt förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) eller förfogandeförordningen (1978:558) avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning. Annat ärende avgörs efter föredragning. Föredragning ankommer på sekreteraren eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handläggs enligt 6 § tredje stycket avgörs utan föredragning. Ordföranden får själv överta beredning och föredragning av ärende. 10 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid muntlig förhandling skall innehålla uppgift om nämndens sammansättning, parterna, kort redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som förebringas vid förhandlingen. I protokollet skall också antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av sakkunniga. Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av sekreteraren. Protokoll vid föredragning förs och undertecknas av föredraganden. Protokollförare kan också vara annan som ordföranden förordnar. När protokollet är uppsatt gör ordföranden anteckning därom på protokollet med angivande av dagen för anteckningen och utsättande av namn eller signatur. I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och andra styckena om protokoll vid muntlig förhandling i tillämpliga delar. 11 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:896). 12 § Ordföranden eller sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och överklagande av nämndens beslut. Förordning (1986:896). Tjänstetillsättning 13 § Om förordnande av nämndens ledamöter och ersättare för dem föreskrivs i 20 § förfogandelagen (1978:262). 14 § Sekreterare och annan personal antas av nämnden. Övriga bestämmelser 15 § Hos nämnden förs diarier över ärenden och inkommande handlingar. 16 § Ordföranden skall övervaka att nämndens arbete bedrivs i föreskriven ordning och med största möjliga skyndsamhet. 17 § I skrivelse till regeringen eller chef för departement skall anges vem som har fattat det beslut som skrivelsen avser och vem som har varit föredragande. Har skiljaktig mening förekommit i ärendet, skall den anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas. 18 § har upphävts genom förordning (1987:533).