Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:555 · Visa register
Förordning (1978:555) med instruktion för statens haverikommission
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1978-06-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1114
Upphävd: 1989-01-01
Inledande bestämmelse 1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 11 § andra stycket, tillämpas på statens haverikommission. Uppgifter 2 § Statens haverikommission utreder allvarlig luftfartsolycka och tillbud till sådan inom civil och militär flygverksamhet enligt bestämmelser i luftfartslagen (1957:297), luftfartsförordningen (1986:171) och kungörelsen (1966:436) om undersökning av militära luftfartsolyckor. Vidare skall haverikommissionen följa den nationella och internationella utvecklingen på de områden som omfattas av kommissionens verksamhet och samarbeta med berörda säkerhetsmyndigheter i deras haveriförebyggande verksamhet. Förordning (1986:173). Organisation 3 § Statens haverikommission består av en generaldirektör och tre haveriutredare. Generaldirektören är chef för haverikommissionen. En av haveriutredarna är generaldirektörens ställföreträdare. Generaldirektören skall vara eller ha varit innehavare av domarämbete. Av haveriutredarna skall en vara lagfaren och erfaren i domarvärv, en äga flygoperativ sakkunskap och en flygteknisk sakkunskap. 4 § Hos statens haverikommission finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. För uppdrag att biträda med utredning av luftfartsolycka anlitar haverikommissionen experter och sakkunniga. 5 § Generaldirektören leder och övervakar arbetet hos statens haverikommission efter de riktlinjer som kommissionen bestämmer. Ärendenas handläggning 6 § Då luftfartsolycka eller tillbud till sådan har inträffat tillkallar generaldirektören efter samråd med berörd myndighet genast experter och sakkunniga som behövs för utredningen. Sådant beslut om anlitande av experter och sakkunniga anmäls därefter av generaldirektören till haveriutredarna. Haveriutredning leds av generaldirektören eller av den haveriutredare som är lagfaren och erfaren i domarvärv. 7 § Statens haverikommission är vid haveriutredning beslutför när en tjänsteman som avses i 6 § andra stycket och den flygoperativt eller den flygtekniskt sakkunnige haveriutredaren är närvarande. I övrigt är kommissionen beslutför när generaldirektören eller ställföreträdaren för denne samt minst en haveriutredare är närvarande. Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Vad som sägs om ordföranden skall därvid gälla generaldirektören eller dennes ställföreträdare eller, i fråga om haveriutredning, den tjänsteman som leder utredningen. I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 § anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om omröstning i vissa frågor. Förordning (1986:1075). 8 § I arbetsordning eller särskilda beslut får överlämnas åt generaldirektören eller annan tjänsteman att avgöra ärenden eller grupper av ärenden, som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ske enligt 7 §. 9 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Haveriutredning får dock ledas endast av tjänsteman som avses i 6 § andra stycket. 10 § Ärende avgörs efter föredragning av generaldirektören eller annan tjänsteman som generaldirektören bestämmer. I arbetsordning eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 8 § avgörs utan föredragning. 11 § I ett ärende förs protokoll när sammanträde hålls eller när statens haverikommission i annat fall finner att protokoll behövs. I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1075). Tjänstetillsättning 12 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år. Tjänst som haveriutredare tillsätts av regeringen. Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av statens haverikommission. Förordnande för haveriutredare att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen tills vidare, dock längst till viss tidpunkt. Övriga bestämmelser 13 § Statens haverikommission skall varje år före den 1 november till chefen för kommunikationsdepartementet och chefen för försvarsdepartementet avge berättelse om sin verksamhet under det senaste budgetåret.