Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:827 · Visa register
Kungörandeförordning (1977:827)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1977-11-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:639
1 § Kungörelsen bör vara kortfattad och enkelt och klart skriven. 2 § Myndigheten för press, radio och tv tillhandahåller berörda myndigheter sådana uppgifter om dagstidningars spridning som behövs för tillämpningen av 3 § lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. Förordning (2015:639). 3 § Skall kungörande enligt 4 § lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m. m. ske i lokal dagstidning, skall alltid prövas om det med hänsyn till informationsbehovet är påkallat att kungörelsen införs i samtliga lokala dagstidningar. Innan beslut fattas om kungörande enligt 4 § nämnda lag, bör vid behov den för vars räkning kungörandet sker ges tillfälle att yttra sig. Förordning (1983:1040). 4 § Skall kungörelse enligt författning anslås på myndighets anslags tavla, skall kungörelsen förses med uppgift om den dag då kungörelsen har anslagits. 5 § Har upphävts genom förordning (1981:976).