Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:622 · Visa register
Förordning (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1977-06-30
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1191
Upphävd: 1993-01-01
Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning meddelas bestämmelser om utbetalning av ersättning som enligt 21 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd skall utgå av statsmedel. Utbetalning av ersättning vid sjukdom 2 § Om ej annat följer av andra stycket eller av 3 eller 4 §, betalas ersättning på grund av arbetsskadeförsäkringen vid sjukdom ut av den myndighet som vid sjukdom betalar ut lön eller arvode till den skadade. Samma myndighet betalar ut sådan förebyggande ersättning som avses i 6 kap. 4 och 5 §§ lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och sådan ersättning för läkarutlåtande m.m. som avses i 20 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Riksförsäkringsverket eller annan central förvaltningsmyndighet efter samråd med riksförsäkringsverket får föreskriva att utbetalning skall ske på annat sätt än som följer av första stycket. 3 § Har den som skadats icke rätt att vid sjukdom få lön eller arvode från arbetsgivaren eller den myndighet som har anordnat utbildning i vilken skadan har ådragits, skall ersättning som avses i 2 § första stycket betalas ut av den allmänna försäkringskassan. 4 § Upphör anställning hos staten för arbetstagare som har rätt till ersättning som avses i 2 § första stycket, skall den allmänna försäkringskassan ta över utbetalningen av ersättningen. Utbetalning av ersättning vid bestående nedsättning av arbetsförmågan 5 § Livränta m.m. enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring betalas ut av den allmänna försäkringskassan, om annat icke följer av 2 § förordningen (1977:110) om utbetalning av statliga tjänstepensionsförmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, m.m. eller av beslut som statens personalpensionsverk har fattat med stöd av 3 § nämnda förordning. Utbetalning av ersättning vid dödsfall 6 § Begravningshjälp enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring betalas ut av den allmänna försäkringskassan. 7 § Föreskrifterna i 5 § skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om sådan livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring som skall utgå till efterlevande. Avslutande bestämmelser 8 § Föreskrifterna i 23-26 §§ förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om utbetalning som avses i 2-7 §§ ovan. 9 § har upphävts genom förordning (1984:787).