Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:577 · Visa register
Förordning (1977:577) om grundutbildning och övning inom civilförsvaret
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1977-06-16
Omtryck: SFS 1986:1048
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:238
Upphävd: 1995-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning gäller civilförsvarspliktiga som enligt 17 § första stycket civilförsvarslagen (1960:74) har skrivits in i civilförsvarsorganisationen. Vad som i förordningen föreskrivs om civilförsvarspliktiga skall också tillämpas på den som frivilligt skrivits in enligt 17 § tredje stycket civilförsvarslagen. Förordning (1986:1048). 2 § Regeringen fastställer årligen på förslag av statens räddningsverk 1. det högsta antal tjänstgöringsdagar som i mån av tillgång på medel får tagas i anspråk för grundutbildning och övning inom civilförsvarsorganisationen, 2. det högsta antal civilförsvarspliktiga som i mån av tillgång på medel får grundutbildas och övas inom civilförsvarsorganisationen, 3. fördelning av de civilförsvarspliktiga till grundutbildning och övning med hänsyn till krigsorganisationens behov. Förordning (1986:1048). Grundutbildning 3 § För grundutbildning tas sådana civilförsvarspliktiga ut som är avsedda för befälsbefattningar i civilförsvarsorganisationen utom verkskyddet. Statens räddningsverk bestämmer vilka utbildningslinjer som grundutbildningen skall avse. Räddningsverket får också bestämma att även civilförsvarspliktiga som är avsedda för manskapsbefattningar får tas ut till grundutbildning. Förordning (1986:1048). 4 § har upphävts genom förordning (1986:1048). 5 § har upphävts genom förordning (1986:1048). 6 § Grundutbildningstiderna för befattningar i civilförsvarsorganisationen utom verkskyddet skall vara högst tjugofem dagar eller, i fråga om högre befälsbefattningar eller andra befattningar som kräver särskilda insikter eller färdigheter, högst femtio dagar. Förordning (1989:453). 7 § För verkskyddets personal gäller den indelning i utbildningskategorier och typbefattningar samt de grundutbildningstider som framgår av nedanstående tabell. Utbildnings- Typbefattning Grundutbildnings- kategori tid A verkskyddsledare högst 40 dagar B gruppchef högst 30 dagar ställföreträdande gruppchef C annan personal än verkskydds- högst 10 dagar chefer och den som tillhör kategorierna A och B Förordning (1986:1048). 8 § har upphävts genom förordning (1986:1048). Övning 9 § Inom civilförsvarsorganisationen utom verkskyddet skall civilförsvarspliktiga fullgöra övning i den enhet eller i den befattning där han är krigsplacerad eller är avsedd att krigsplaceras. Förordning (1986:1048). 10 § Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om övningarnas omfattning och genomförande. Förordning (1989:1063). 11 § har upphävts genom förordning (1989:1063). 12 § har upphävts genom förordning (1989:1063). Övriga bestämmelser 13 § Dag för inryckning eller utryckning i samband med grundutbildning och övning skall räknas som tjänstgöringsdag, om tjänstgöringen påbörjas eller avslutas under denna dag. Tid som utöver in- och utryckningsdag tages i anspråk för resa till och från utbildnings- och övningsplats skall ej inräknas i utbildnings- och övningstiden men jämställas med in- och utryckningsdag när det gäller rätt till förmåner enligt förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga. 14 § Har den som är skyldig att undergå civilförsvarsutbildning genom tidigare sådan utbildning eller på annat sätt förvärvat kunskaper och färdigheter, som kan antagas vara i huvudsak likvärdiga med dem, till vilka den avsedda civilförsvarsutbildningen syftar, skall han helt eller delvis befrias från skyldighet att deltaga i denna. Befrielse meddelas av statens räddningsverk eller, enligt dess bestämmande, av länsstyrelsen. Förordning (1986:1048). 15 § Anstånd med eller ledighet från tjänstgöring som avses i 12 § 2 och 3 mom. civilförsvarslagen (1960:74) kan beviljas civilförsvarspliktiga efter samma grunder som gäller i fråga om anstånd med eller ledighet från värnpliktstjänstgöring. Frågor om anstånd och ledighet prövas av statens räddningsverk eller, enligt dess bestämmande, av länsstyrelsen. Civilförsvarspliktiga som visar särskilda skäl för anstånd med tjänstgöring som avses i 12 § 1 mom. civilförsvarslagen kan erhålla ledighet under den tid som är nödvändig med hänsyn till skälet för ledigheten. Frågor om sådan ledighet prövas av civilförsvarschefen. Beslut i ärenden om anstånd får överklagas hos totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Skrivelsen med överklagandet skall ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den skall ha kommit in dit inom två veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tjänstepliktsnämndens beslut får inte överklagas. Om ansökan om anstånd med att påbörja tjänstgöring avslås av statens räddningsverk eller länsstyrelsen, skall den civilförsvarspliktige inställa sig till tjänstgöring även om han överklagat beslutet, om inte tjänstepliktsnämnden bestämmer annat. Beslut i ärende om ledighet enligt första stycket får inte överklagas. Beslut i ärende om ledighet enligt andra stycket får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning (1989:761). 16 § Länsstyrelsen skall, i den omfattning som statens räddningsverk bestämmer, 1. anskaffa lokaler för civilförsvarsutbildningen i länet, 2. ta ut och kalla dem som skall utbildas, 3. administrera utbildningsverksamheten inom länet, 4. hos verket göra de framställningar i fråga om utbildningen som länsstyrelsen anser nödvändiga. Förordning (1986:1048). 17 § I fråga om utbildning av civilförsvarspersonal vid anläggningar och byggnader, som avses i 84 § civilförsvarslagen (1960:74), och om tjänstgöringsskyldighet för reservofficerare som har överförts till civilförsvarsorganisationen gäller vad som särskilt föreskrivs om detta. Förordning (1986:1048). 18 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens räddningsverk. Förordning (1986:1048). Övergångsbestämmelser 1986:1048 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller 15 § i sin äldre lydelse.