Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:486 · Visa register
Förordning (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1977-06-02
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:1814
Upphävd: 1999-01-01
1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till central verksamhet hos vissa organisationer som bedriver nykterhetsarbete. Till vissa andra sådana organisationer lämnas statsbidrag i annan ordning. Förordning (1984:369). 2 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till 1. De kristna samfundens nykterhetsrörelse, Förbundet mot droger, IOGT-NTO-rörelsen, Järnvägsanställdas helnykterhetsförbund, Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté i alkohol- och narkotikafrågor, MHF-rörelsen, Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk, Sveriges akademikers nykterhetsförbund, Blåbandsrörelsen, Sveriges lärares nykterhetsförbund, Sveriges polismäns helnykterhetsförbund, Svenska frisksportförbundet och Vita bandet samt 2. andra organisationer om regeringen bestämmer det. Statsbidrag får även lämnas till Föreningen Fruktdrycker. Förordning (1991:547). 3 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av en samarbetsnämnd. Förordning (1984:369). 4 § Samarbetsnämnden består av fem ledamöter. För varje ledamot skall finnas en personlig ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för tre år i sänder och efter förslag som avges av de organisationer som anges i 2 § 1. Förordning (1984:369). 5 § Samarbetsnämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande. 6 § Samarbetsnämnden får besluta om sekreterare och annat arbetsbiträde. 7 § Ansökan om statsbidrag görs hos samarbetsnämnden. Förordning (1984:369). 8 § Samarbetsnämnden är beslutför när mer än halva antalet ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. 9 § Nämndens ordförande eller den som han utser får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller överklagande av nämndens beslut. Förordning (1986:883). 10 § Vid sammanträden med samarbetsnämnden förs protokoll. Förordning (1986:883). 11 § Samarbetsnämndens beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas. Samarbetsnämndens beslut i ärenden om resekostnadsersättning och traktamentsersättning enligt denna förordning får inte överklagas. Samarbetsnämndens beslut i andra frågor än sådana som avses i första och andra styckena får överklagas hos regeringen, utom såvitt avser frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Förordning (1998:1060). Övergångsbestämmelser 1995:279 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1998:1060 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.