Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:461 · Visa register
Förordning (1977:461) om statsbidrag till kontakttolkutbildning m.m.
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1977-05-26
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1065
Upphävd: 1991-07-01
1 § För kontakttolkutbildning gäller de övergripande mål som fastställs av tolk- och översättarinstitutet vid universitetet i Stockholm. För kontakttolkutbildningen utgår statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (1986:278). 2 § Statsbidrag utgår till utbildning av kontakttolkar inom huvudområdena socialtolkning, sjukvårdstolkning, arbetsmarknadstolkning, arbetsplatstolkning och rättstolkning. 3 § Kontakttolkutbildning kan anordnas enligt förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m. eller enligt föreskrifterna om utbildning vid folkhögskolorna. Förordning (1981:523). 4 § För kontakttolkutbildningen utgår ett särskilt statsbidrag med 65 kronor per studietimme för undervisning i studiecirklar utöver schablonbidrag som utgår för studiecirklar enligt 20 § förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. Förordning (1990:231). 5 § För kontakttolkutbildningen utgår ett särskilt statsbidrag för undervisning i folkhögskolekurs. Bidraget lämnas på motsvarande sätt som förhöjt bidrag till musikutbildning enligt 86 § folkhögskoleförordningen (1977:551). Förordning (1987:737). 6 § Utbildningen av tolkar för arbetsplatstolkning bör bestämmas så att det sammanlagda antalet studietimmar för denna undervisning varje läsår utgör högst 40 procent av det sammanlagda antalet studietimmar för kontakttolkutbildning. Förordning (1982:294). 7 § Kontakttolkutbildningen skall stå under skolöverstyrelsens tillsyn. Skolöverstyrelsen skall utfärda de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.