Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:440 · Visa register
Förordning (1977:440) om kommunal energiplanering
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 1977-06-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:883
Ikraft: 1977-07-01
1 § Kommunernas skyldigheter att lämna uppgifter enligt 7 § lagen (1977:439) om kommunal energiplanering skall fullgöras då Statens energimyndighet begär det. Uppgifterna skall lämnas på det sätt som energimyndigheten bestämmer efter samråd med berörda myndigheter och organisationer. Energimyndigheten får endast efter tillstånd av regeringen i varje särskilt fall fordra in mer omfattande uppgifter om kommunernas energiplanering. Förordning (1997:883). 2 § Uppgift som begäres enligt 1 § skall vara av väsentlig betydelse för statlig central eller regional planering och avse 1. rådande förhållanden av väsentlig betydelse för energiförbrukningen, energitillförseln eller energihushållningen, 2. kommunens bedömning av utvecklingen på energiområdet, 3. de åtgärder som kommunen avser att vidtaga och som i väsentlig mån påverkar energiförbrukningen, energitillförseln eller energihushållningen. 3 § Statens energimyndighet skall underrätta kommunerna om innehållet i de riktlinjer för energipolitiken som statsmakterna fastställer samt bistå dem med råd och upplysningar i frågor som gäller tillämpningen av lagen (1977:439) om kommunal energiplanering. Förordning (1997:883). 4 § Statens energimyndighet skall delge berörd länsstyrelse uppgift som har inhämtats enligt 1 §. Förordning (1997:883). 5 § Mot beslut varigenom kommun har ålagts att lämna uppgifter enligt 7 § lagen (1977:439) om kommunal energiplanering föres talan hos regeringen genom besvär.