Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:34 · Visa register
Förordning (1977:34) med instruktion för forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1977-02-03
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1198
Upphävd: 1989-01-01
Inledande föreskrifter 1 § Denna förordning gäller för humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, medicinska forskningsrådet och naturvetenskapliga forskningsrådet. 2 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 16 §, tillämpas på forskningsråd. Med chefen förstås vid tillämpningen av allmänna verksstadgan ordföranden i rådet. Uppgifter 3 § Forskningsråd har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja och stödja vetenskapligt betydelsefull forskning. Härvid skall rådet även uppmärksamma behovet av forskning inom områden som är angelägna från samhällets synpunkt. Forskningsråd skall verka för att information om forskning och forskningsresultat sprides. Forskningsråd skall samverka med myndigheter och organ inom forsk ningens område. 4 § Det åligger forskningsråd särskilt att 1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet, 2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel har begärts hos rådet samt utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel, 3. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna inom olika forsknings- och samhällsområden, redovisa resultaten av dessa undersökningar samt taga initiativ till och främja forskning som behövs för att tillgodose sådana behov, 4. i samverkan med andra forskningsstödjande organ dels undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse dels besluta om avgränsningen mellan rådet och övriga forskningsstödjande organ i fråga om sådana forskningsuppgifter, 5. främja och taga initiativ till internationellt forskningssamarbete och 6. främja publicering av vetenskapliga resultat. Forskningsråds beslut om beviljande av anslag får avse högst tre år. Forskningsråd kan besluta att anslag som rådet har beviljat inte längre skall utgå, om den verksamhet som anslaget avser inte uppfyller de krav som bör ställas. Förordning (1987:501). Organisation 5 § Forskningsråd består av en ordförande och tio andra ledamöter. Ordföranden och tre av de övriga ledamöterna utses av regeringen. Återstående ledamöter utses enligt föreskrifter i förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd. För varje ledamot utom ordföranden utses en personlig suppleant i samma ordning som för ledamoten. Uppstår i forskningsråd vakans för ledamot eller suppleant, utses för den återstående delen av mandatperioden en ny ledamot eller suppleant av regeringen efter förslag av rådet. Forskningsråd utser vice ordförande bland sina ledamöter. Förordning (1979:729). 6 § Inom forskningsråd finns de beredande och rådgivande organ som rådet bestämmer. I den mån två eller flera forskningsråd eller forskningsråd och forsk ningsrådsnämnden i samråd förordnar det, skall beredande eller rådgivande organ som avses i första stycket vara gemensamt för flera råd eller för nämnden och ett eller flera av råden. 7 § Hos varje forskningsråd är anställda tjänstemän samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. I mån av behov och tillgång på medel får forskningsråd anlita experter och sakkunniga. Ärendenas handläggning 8 § Ärende som ankommer på forskningsråd avgöres av rådet i plenum. 9 § Ett forskningsråd är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara. En suppleant har även i fall, där han inte har kallats in i ledamots ställe, rätt att närvara vid sammanträde med rådet. Förordning (1986:948). 10 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får forskningsråd överlämna åt ordföranden, organ som avses i 6 § eller åt tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på rådet i plenum. Överlämnande enligt första stycket får ej avse fråga som anges i 15 kap. 1 eller 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller i 22 eller 24 § anställningsförordningen (1965:601). 11 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges av ordföranden eller tjänsteman enligt 10 § första stycket avgöres utan föredragning. Ordföranden i forskningsråd får själv övertaga beredning och föredragning av ärende. 12 § har upphävts genom förordning (1986:948). 13 § Ordföranden eller, efter beslut av denne, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos rådet. Tjänstetillsättning m.m. 14 § Ordföranden och övriga ledamöter samt suppleanter i forskningsråd utses för tre år. Ledamot av forskningsråd får ej utses för mer än två mandatperioder i följd. 15 § Huvudsekreteraren förordnas av forskningsrådet för högst sex år. Förordnandet får förlängas utöver sex år endast om det finns särskilda skäl för detta. Tjänsten som kanslichef tillsätts av regeringen. De övriga tjänsterna vid forskningsrådet tillsätts och den övriga personalen antas av rådet. Förordning (1982:1265). Särskilda föreskrifter 16 § Forskningsråd skall efter samråd med forskningsrådsnämnden och de myndigheter som förvaltar av rådet anvisade anslag meddela föreskrifter i fråga om anslag som beviljas av rådet. Föreskrifterna skall upptaga bestämmelser om de uppgifter som skall lämnas vid ansökan om anslag och om villkor för disposition och redovisning av anslag samt om skyldighet för anslagsmottagare att till rådet lämna redogörelse för den verksamhet för vilken anslag utgår. 17 § Forskningsråds beslut att bevilja anslag för visst ändamål skall underställas regeringen för godkännande, om det beviljade anslaget för sig eller sammanlagt med anslag för samma ändamål från annan forskningsstödjande myndighet överstiger tre miljoner kronor. Förordning (1985:545). 18 § Över forskningsråds beslut att bevilja anslag eller att avslå ansökan om anslag får talan ej föras.