Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:1016 · Visa register
Lag (1977:1016) med vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens område
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1977-12-15
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1559
Upphävd: 1992-01-01
1 § Bestämmelse i denna lag som avser tryckt skrift eller tryckning av skrift äger motsvarande tillämpning på annan skrift, på vilken tryckfrihetsförordningen är tillämplig, eller på mångfaldigande av sådan skrift genom stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande. 2 § Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott som avses i 7 kap. 4 § 1--10 eller 5 § 3 tryckfrihetsförordningen får väckas endast efter regeringens medgivande. Lag (1988:1449). 3 § I fall som avses i 10 kap. 11 § andra stycket tryckfrihetsförordningen får befattningshavare av lägst fänriks grad taga tryckt skrift i förvar. 4 § Den som här i riket framställer tryckt skrift är skyldig att under ett år, räknat från det skriften utgavs, bevara och efter anmodan av justitiekanslern tillhandahålla denne ett exemplar av skriften för granskning. Motsvarande skyldighet föreligger beträffande sådan utom riket framställd tryckt skrift som anges nedan under 1 eller 2 och som införes till riket. Skyldigheten åvilar 1. i fråga om periodisk skrift, för vilken utgivningsbevis finnes eller skall finnas, den som här i riket är utgivare av skriften, 2. i fråga om skrift, som ej är periodisk och vilken är helt eller delvis avfattad på svenska språket, skriftens förläggare här i riket eller, om sådan förläggare ej finnes, den som har låtit utlämna skriften för spridning här. I fall som avses i andra stycket 2 inträder ej skyldighet som där sägs, så länge endast enstaka exemplar av skriften har införts till riket. Det åligger polismyndighet att på begäran biträda justitiekanslern vid anmodan enligt denna paragraf. 5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 § dömes till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall skall ej dömas till ansvar. I mål om ansvar för brott som sägs i första stycket är justitiekanslern åklagare. 6 § Utlänning får vara ägare till periodisk skrift som trycks här i riket, om han har hemvist här. På de villkor som gäller för svensk medborgare får utlänning vara utgivare av periodisk skrift, för vilken utgivningsbevis finnes eller skall finnas. 7 § Patent- och registreringsverket prövar ärenden rörande utgivningsbevis för periodisk skrift samt mottager anmälningar beträffande utgivare av sådan skrift eller ställföreträdare för utgivare. Uppfyller ansökan om utgivningsbevis icke vad som är föreskrivet om sådan ansökan och efterkommer sökanden ej föreläggande att inom viss tid avhjälpa bristen, får ansökningen avvisas. Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgift för ansökan i ärende rörande utgivningsbevis för periodisk skrift samt om avgift för utdrag ur register över periodiska skrifter. 8 § Ett slutligt beslut av patent- och registreringsverket i ärende rörande utgivningsbevis får överklagas till patentbesvärsrätten genom besvär inom två månader från beslutets dag. Ett slutligt beslut av patentbesvärsrätten får överklagas till regeringsrätten genom besvär inom två månader från beslutets dag. Därvid tillämpas bestämmelserna i 35--37 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) om besvär över kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning av besvär till regeringsrätten och om de grunder på vilka sådant tillstånd meddelas. Lag (1986:236). Övergångsbestämmelser 1986:236 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. 2. I fråga om överklagande av beslut som patentbesvärsrätten har meddelat före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter fortfarande tillämpas.