Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1977:1005 · Visa register
Förordning (1977:1005) om nordisk verkställighet på privaträttens område
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1977-12-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:765
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning avser verkställighet med stöd av konventionen den 11 oktober 1977 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. 2 § Kronofogdemyndigheten för förteckning över verkställighetsmyndigheter i de nordiska länderna. Myndigheten lämnar på begäran upplysning om behörig verkställighetsmyndighet och om vad sökanden skall iakttaga vid ansökan om verkställighet. Kronofogdemyndigheten underrättar justitiedepartementen i de övriga nordiska länderna om ändringar i fråga om tingsrätternas behörighet. Förordning (2006:757). Verkställighet i Sverige 3 § Ansökan om verkställighet enligt lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område görs skriftligen hos Kronofogdemyndigheten eller den tingsrätt som är behörig att pröva ansökningen. Förordning (2006:757). 4 § Kronofogdemyndigheten för en förteckning över vilka myndigheter i de nordiska länderna som utfärdar bevis om att en exekutionstitel får verkställas eller att den kan utgöra grund för verkställighet i ursprungsstaten. Kronofogdemyndigheten lämnar på begäran upplysningar om vilken myndighet i ursprungsstaten som är behörig att utfärda sådana bevis. Förordning (2015:765). Verkställighet i annat nordiskt land 5 § En ansökan om verkställighet av svensk exekutionstitel görs i Danmark hos fogedrett, i Finland hos tingsrätt och i Norge hos tingsrett. Förordning (2007:66). 6 § Bevis, som vid verkställighet i annat nordiskt land krävs om att exekutionstitel får verkställas eller kan utgöra grund för verkställighet i Sverige, utfärdas av Kronofogdemyndigheten. (Förordning (2006:757).