Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:834 · Visa register
Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1976-11-04
Omtryck: SFS 1981:674
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:977
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1296
Upphävd: 2018-09-01
1 § Om det i en annan stat har meddelats ett beslut om adoption av en svensk medborgare eller av någon som hade hemvist i Sverige, prövar Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd frågor om godkännande enligt 3 § första stycket lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption. Myndigheten prövar även frågor om förordnande att ett utomlands meddelat beslut om adoption i annat fall än som avses i 3 § första stycket nämnda lag ska gälla i Sverige. Förordning (2015:977). 2 § Myndighetens beslut överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (2004:1146). 3 § Om Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har godkänt ett beslut om adoption som har meddelats i en annan stat eller om myndigheten har förordnat att ett sådant beslut ska gälla i Sverige, ska meddelande om beslutet sändas i enlighet med vad som gäller för domstol enligt 2 § förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m. Förordning (2015:977).