Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:725 · Visa register
Författningssamlingsförordning (1976:725)
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1976-09-02
Omtryck: SFS 2006:66
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:845
Övrigt: Rättelseblad 2008:354 och 2009:1538 har iakttagits.
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning förstås med författningar: lagar, förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter, allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Förordning (1984:212). 2 § Denna förordning gäller ej för riksdagen och dess myndigheter. Förordning (1982:1256). Svensk författningssamling 3 § I förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet finns bestämmelser om vem som är utgivare av Svensk författningssamling (SFS). Frågor om kungörande av författningar i SFS i fall som avses i 6 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar avgörs av utgivaren av SFS. Förordning (2011:433). 3 a § En författning som ska kungöras i SFS ska föras in i den författningssamlingen i ett elektroniskt dokumentformat som innebär att författningen till form och innehåll stämmer överens med vad som har beslutats. Förordning (2018:98). 3 b § Regeringskansliet ska ansvara för säkerheten på den särskilda webbplats som avses i 5 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar och i det elektroniska system som används för kungörande i SFS. Förordning (2018:98). 4 § Författningar kan kungöras i SFS alla dagar på året. Förordning (2018:98). 5 § Har en författning som regeringen utfärdat kungjorts i någon annan författningssamling än SFS eller i någon annan publikation, skall en notis om detta införas i SFS så snart det lämpligen kan ske. I en notis enligt första stycket anges 1. författningens rubrik, 2. när författningen har utfärdats, 3. i vilken författningssamling eller annan publikation kungörandet har skett och 4. för en författning som har kungjorts i en författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning. Förordning (1980:154). 6 § Webbplatsen för SFS ska, utöver sådana notiser som avses i 5 §, även innehålla uppgifter om 1. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har låtit ge ut en författningssamling, 2. vilka andra myndigheter under regeringen som under året har låtit föra in författningar eller allmänna råd i en sådan författningssamling, 3. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har kungjort författningar på något annat sätt än i en författningssamling eller publicerat allmänna råd enligt 28 §, 4. vilka författningssamlingar som under året har getts ut av riksdagsförvaltningen och av förvaltningsmyndigheter under riksdagen, samt 5. vilka andra myndigheter under riksdagen som under året har låtit föra in författningar i en sådan författningssamling. På webbplatsen ska det också anges att det finns en författningssamling för varje län. En myndighet som avses i första stycket 1–3 ska senast den 15 januari varje år lämna utgivaren de uppgifter som ska framgå av informationen på webbplatsen. Förordning (2018:98). 7 § Statliga myndigheter ska se till att de har tillgång till SFS i den utsträckning som behövs. Förordning (2018:98). 8 § Har upphävts genom förordning (1996:1307). 8 a § Har upphävts genom förordning (1999:908). Författningssamlingar för centrala myndigheter under regeringen 9 § De centrala myndigheter som anges i bilaga 1 till denna förordning skall låta utge författningssamling. I den utsträckning som framgår av bilagan skall författningssamlingen vara gemensam för den myndighet som låter utge författningssamlingen och en eller flera andra myndigheter. Författningssamling som avses i första stycket skall, om ej annat följer av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, utnyttjas av annan central myndighet i enlighet med vad som anges i bilaga 1. De centrala myndigheter som är upptagna i bilaga 2 till denna förordning får under tid som anges i bilagan kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i denna förordning. Hur kungörandet sker framgår av bilagan. Regeringskansliet och chefen för Utrikesdepartementet får tills vidare kungöra författningar i publikationen Föreskrifter för utrikesförvaltningen. Förordning (1996:1516). 10 § Det åligger central myndighet som låter utge författningssamling enligt denna förordning att utse utgivare för författningssamlingen. 11 § En författningssamling som en central myndighet låter ge ut ska ha samma format och likartad typografisk utformning som SFS senast hade när den gavs ut i tryckt form. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet ska lämnas till regeringen. Förordning (2018:98). 12 § Brukar central myndighet kungöra sina författningar i central myndighets författningssamling men har viss författning kungjorts i SFS, författningssamling för län eller på annat sätt än i författningssamling, skall en notis om kungörandet införas i förstnämnda författningssamling så snart det lämpligen kan ske. I notis enligt första stycket anges 1. författningens rubrik, 2. när och av vilken myndighet författningen har utfärdats, 3. hur kungörandet har skett och 4. för författning som har kungjorts i författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning. Första stycket gäller ej, om författningen bekantgöres i andra hand genom införande i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet kungöres. 13 § Statliga myndigheter ska se till att de har tillgång till andra myndigheters författningssamlingar i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, region och kommunbibliotek som begär det ska det kostnadsfritt sändas ett exemplar av en författningssamling som en central myndighet låter ge ut. Förordning (2019:1001). 14 § Kostnaden för gemensam författningssamling skall fördelas mellan myndigheterna. Myndighet som utnyttjar en annan myndighets författningssamling skall svara för därav uppkommande trycknings- och distributionskostnader. Länens författningssamlingar 15 § Det åligger länsstyrelse att utse utgivare för länets författningssamling. 16 § Länets författningssamling ska ha samma format och likartad typografisk utformning som SFS senast hade när den gavs ut i tryckt form. Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen besluta om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet ska lämnas till regeringen. Förordning (2018:98). 17 § Statliga myndigheter ska se till att de har tillgång till länens författningssamling i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, region och kommunbibliotek inom länet ska det kostnadsfritt sändas ett exemplar av länets författningssamling. Förordning (2019:1001). 18 § Kostnaden för tryckning och distribution av länets författningssamling betalas av länsstyrelsen, om ej annat är särskilt föreskrivet. Övriga bestämmelser 18 a § Om en ny eller ändrad författning helt eller delvis genomför ett EU-direktiv, ska en hänvisning till direktivet göras i den författningssamling där författningen kungörs. Om en ny eller ändrad författning har anmälts till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, ska en hänvisning till detta direktiv göras i den författningssamling där författningen kungörs. Förordning (2015:678). 18 b § När en myndighet under regeringen beslutar en författning skall rubriken till denna innehålla myndighetens namn och ordet "föreskrifter". I ingressen till författningen skall uppgift lämnas om det bemyndigande på vilket myndighetens beslutanderätt grundar sig. Termen anvisningar får inte användas i rubriken till en författning. Förordning (1985:819). 18 c § Hos varje myndighet under regeringen skall det finnas en förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av myndigheten eller någon föregångare till denna. Detta gäller oavsett vilken rubrik författningarna eller råden har. I fråga om författningar eller råd som förtecknas enligt särskilda bestämmelser räcker det dock med en hänvisning till den särskilda förteckningen. Myndighetens arbetsordning behöver inte tas med i förteckningen. Förteckningen skall i skilda delar ange de regler som har publicerats i en författningssamling och andra regler. Den del av förteckningen som avser regler av det förra slaget skall utformas i enlighet med föreskrifterna i bilaga 3. Förteckningen skall vid lämpliga tidpunkter tryckas eller mångfaldigas på annat sätt och tillhandahållas allmänheten. Ett exemplar av förteckningen skall varje år lämnas till regeringen i samband med att myndigheten lämnar sitt budgetunderlag. Om förteckningen förs med hjälp av automatiserad behandling skall den lämnas också på diskett eller annat datorläsbart medium. Förordning (2002:32). 19 § Tillstånd till tryckning av en författning som ska tas in i en författningssamling meddelas av utgivaren eller den som han eller hon bestämmer. Tillstånd till elektronisk publicering av SFS meddelas av utgivaren eller den som han eller hon bestämmer. I fråga om författning som utfärdas av regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas sedan en chefstjänsteman inom det departement där ärendet har handlagts, eller den som han eller hon bestämmer, har godkänt att författningen trycks eller publiceras. I fråga om författning som utfärdas av någon annan än regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas, sedan den som är behörig har godkänt att författningen trycks eller publiceras. Förordning (2018:98). 20 § I SFS ska varje författning kungöras för sig. Det ska för varje författning framgå vilken dag den har publicerats i SFS. I fråga om andra författningssamlingar får endast en författning tryckas på samma blad. Detta gäller dock inte när författningarna förs samman i bokband. För varje författning anges på bladets första sida dagen då den har kommit ut från trycket. Varje författning i en författningssamling ska tilldelas ett löpnummer, som består av årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskiljs från årtalet genom kolon. En författning kan dessutom ges en sakbeteckning som visar dess ämnestillhörighet. Tredje stycket ska tillämpas även på en sådan notis som avses i 5 eller 12 §. Notisnumreringen ska utgöra en serie för sig. Förordning (2018:98). 21 § När en författning i en författningssamling kan bli svåröverskådlig till följd av ändringar, bör den föras in i sin helhet i författningssamlingen. Ett sådant införande kan ske 1. i samband med en ändring av författningen, och 2. i fråga om författningar i andra författningssamlingar än SFS även vid något annat lämpligt tillfälle. Förordning (2018:98). 22 § En författning som kungörs i en tryckt författningssamling ska om möjligt ges ut så att den är författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan den träder i kraft. Förordning (2018:98). 23 § Införes i författningssamling författning, som med stöd av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar har kungjorts i annan författningssamling eller på annat sätt än i författningssamling eller som har bekantgjorts på annat sätt än genom kungörande, skall det vid införandet anges att fråga är om ett bekantgörande i andra hand. Om en författning som har kungjorts i en författningssamling ändras eller upphävs, skall ändringen eller upphävandet om möjligt kungöras i den författningssamling där författningen ursprungligen kungjordes. Förordning (1984:212). 24 § Författningssamling skall förses med register. För underlättande av registerframställningen kan sakord utsättas i anslutning till rubriken till författning. 24 a § Bestämmelser om skyldigheten att göra författningar tillgängliga elektroniskt i ett offentligt rättsinformationssystem finns i rättsinformationsförordningen (1999:175). Förordning (2018:98). 24 b § Har upphävts genom förordning (1999:182). 25 § Författningar som ingår i en tryckt författningssamling ska kunna köpas såväl årgångsvis som var och en för sig. Årsabonnemang bör om möjligt kunna begränsas till en viss ämnesgrupp av författningar. Förordning (2018:98). 26 § I fråga om författningar som med stöd av 4, 7 eller 9 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar kungörs i någon annan publikation än den som avses i denna förordning ska 17, 18, 19, 21, 22 och, om det inte finns något hinder mot det, 25 §§ tillämpas. Förordning (2018:98). 27 § Allmänna råd ska tryckas eller på annat sätt mångfaldigas och tillhandahållas allmänheten. Oavsett om de är sammanförda med en författning eller upprättas fristående kan de tas in i en författningssamling. Är de sammanförda med en författning, ska det tydligt märkas ut vilka regler som är författningsföreskrifter och vilka regler som är allmänna råd. I fråga om allmänna råd som har tagits in i en författningssamling ska det som sägs om författning i 13 §, 19 § första och tredje styckena, 20 § andra och tredje styckena samt 21, 24 och 25 §§ tillämpas. Förordning (2018:98). 28 § Allmänna råd som ej intages i författningssamling bör numreras löpande för kalenderår i en serie som är gemensam för myndigheten. De kan dessutom ges sakbeteckning som visar deras ämnestillhörighet. Serien bör förses med register. I fråga om allmänna råd som avses i första stycket äger 19 § första och tredje styckena samt 21 § och, i den mån ej hinder däremot möter, 25 § motsvarande tillämpning. Första stycket gäller ej för myndighet som anges i bilaga 2. 29 § I en författningssamling får det inte föras in något annat än 1. sådana författningar som ska kungöras i författningssamlingen, 2. sådana notiser som avses i 5 § första stycket och 12 § första stycket, 3. sådana bekantgöranden i andra hand som avses i 12 § tredje stycket, 4. bekantgöranden i andra hand av sådana författningar som har kungjorts enligt 4 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, 5. sådant införande av en författning i sin helhet som avses i 21 §, 6. allmänna råd, 7. sådant som ska föras in i författningssamlingen enligt särskilda bestämmelser. Trots första stycket får det i en författningssamling föras in kortare meddelanden som bör komma till allmän kännedom och som inte lämpligen kan lämnas i någon annan form, förutsatt att författningssamlingen inte därigenom upphör att vara huvudsakligen en regelsamling. En myndighet som har utfärdat en sådan författning som avses i 2 § första stycket 2 lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar får också föra in författningen i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet kungörs. Rättsfallsreferat får inte tas in i en författningssamling. Förordning (2018:98). 30 § Mot beslut enligt denna förordning får talan ej föras. Bilaga 1 Författningssamlingar för centrala myndigheter Utgivande myndighet Benämning Förkortning Särskild föreskrift Affärsverket svenska kraftnät Svenska kraftnäts SvKF författningssamling Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens författningssamling AFFS Arbetsgivarverket Arbetsgivarverkets författningssamling AGVFS Utnyttjas också av Statens tjänstepensionsverk Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS Bolagsverket Bolagsverkets författningssamling BOLFS Utnyttjas också av Patentombudsnämnden Boverket Boverkets BFS författningssamling Centrala studiestödsnämnden Centrala studiestödsnämndens CSNFS författningssamling Domstolsverket Domstolsverkets DVFS Utnyttjas också av författningssamling Notarienämnden Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverkets ELSÄK-FS författningssamling Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS Finansinspektionen Finansinspektionens FFFS författningssamling Försvarsmakten Försvarets författningssamling FFS Utnyttjas också av Fortifikationsverket, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk Försäkringskassan Försäkringskassans författningssamling FKFS Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Inspektionen för IAFFS arbetslöshetsförsäkringens författningssamling Integritetsskyddsmyndigheten Integritetsskyddsmyndighetens författningssamling IMYFS Kammarkollegiet Kammarkollegiets författningssamling KAMFS Utnyttjas också av Fastighetsmäklarinspektionen, Myndigheten för stöd till trossamfund och Trafikanalys Kemikalieinspektionen Kemikalieinspektionens KIFS författningssamling Kommerskollegium Kommerskollegiums KFS författningssamling Konkurrensverket Konkurrensverkets KKVFS författningssamling Konsumentverket Konsumentverkets KOVFS Utnyttjas också av författningssamling Allmänna reklamationsnämnden Kriminalvården Kriminalvårdens KVFS författningssamling Kronofogdemyndigheten Kronofogdemyndighetens KFMFS författningssamling Kustbevakningen Kustbevakningens KBVFS författningssamling Lantmäteriet Lantmäteriets LMFS författningssamling Livsmedelsverket Livsmedelsverkets LIVSFS författningssamling Mediemyndigheten Mediemyndighetens MEMYFS författningssamling Migrationsverket Migrationsverkets MIGRFS författningssamling Myndigheten för digital förvaltning Myndigheten för digital MDFFS förvaltnings författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för MSBFS Utnyttjas också av samhällsskydd och beredskaps Riksvärderingsnämnden författningssamling Myndigheten för tillväxtpolitiska uvärderingar och analyser Myndigheten för MTFS tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för MYHFS yrkeshögskolans författningssamling Naturvårdsverket Naturvårdsverkets NFS Utnyttjas också av författningssamling Kustbevakningen Patent- och registreringsverket Patent- och registreringsverkets PRVFS författningssamling Pensionsmyndigheten Pensionsmyndighetens författningssamling PFS Polismyndigheten Polismyndighetens författningssamling PMFS Utnyttjas också av Säkerhetspolisen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsens PTFS författningssamling Revisorsinspektionen Revisorsinspektionens RIFS författningssamling Riksarkivet Riksarkivets RA-FS författningssamling Riksgäldskontoret Riksgäldskontorets RGKFS författningssamling Sametinget Sametingets författningssamling STFS Sjöfartsverket Sjöfartsverkets SJÖFS Utnyttjas också av författningssamling Rederinämnden Skatteverket Skatteverkets SKVFS författningssamling Skogsstyrelsen Skogsstyrelsens SKSFS författningssamling Socialstyrelsen Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. HSLF-FS Utnyttjas av E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Spelinspektionen Spelinspektionens författningssamling SIFS Statens energimyndighet Statens energimyndighets författningssamling STEMFS Statens institutionsstyrelse Statens institutionsstyrelses författningssamling SiSFS Statens jordbruksverk Statens jordbruksverks författningssamling SJVFS Utnyttjas också av Centrala försöksdjursnämnden Statens kulturråd Statens kulturråds författningssamling KRFS Utnyttjas också av Institutet för språk och folkminnen, Konstnärsnämnden, Kungl. biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier, Riksantikvarieämbetet, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima och transporthistoriska museer, Statens musikverk och styrelsen för Sveriges författarfond Statens skolverk Statens skolverks författningssamling SKOLFS Utnyttjas också av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyråns SCB-FS Utnyttjas också av författningssamling Konjunkturinstitutet, Medlingsinstitutet och Myndigheten för kulturanalys Strålsäkerhetsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndighetens SSMFS författningssamling Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Styrelsens för STAFS ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Sveriges geologiska undersökning Sveriges geologiska SGU-FS undersöknings författningssamling Tillväxtverket Tillväxtverkets TVFS Utnyttjas också av författningssamling Verket för innovationssystem och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Totalförsvarets plikt- och prövningsverk Totalförsvarets plikt- och prövningsverks författningssamling TPPVFS Trafikverket Trafikverkets författningssamling TRVFS Transportstyrelsen Transportstyrelsens TSFS Utnyttjas också av författningssamling Luftfartsverket och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Tullverket Tullverkets TFS Utnyttjas också av författningssamling Inspektionen för strategiska produkter Universitets- och högskolerådet Universitets- och UHRFS högskolerådets författningssamling Upphandlingsmyndigheten Upphandlingsmyndighetens UFS författningssamling Utbetalningsmyndigheten Utbetalningsmyndighetens UBMFS författningssamling Valmyndigheten Valmyndighetens VALFS författningssamling Vetenskapsrådet Vetenskapsrådets VRFS Utnyttjas också av författningssamling Etikprövningsmyndigheten Åklagarmyndigheten Åklagarmyndighetens ÅFS författningssamling Förordning (2023:845). Bilaga 2 Centrala myndigheter som får kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i författningssamlingsförordningen Myndighet Hur kungörande får ske Särskild föreskrift Arbetsgivarverket AGV cirkulär Medgivandet gäller t.v. Finansinspektionen Föreskrifterna Medgivandet gäller publiceras elektroniskt t.v. och endast och hålls tillgängliga bilagor till hos myndigheten föreskrifter om kapitaltäckning och stora exponeringar samt föreskrifter om positionslimiter Havs- och Föreskrifterna Medgivandet gäller vattenmyndigheten publiceras elektroniskt t.v. och endast och hålls tillgängliga föreskrifter om hos myndigheten realtidsstängning av fiskevatten och fiskeförbud vid uppfiskad fiskekvot Konsumentverket Konsumentverkets Medgivandet gäller t.v. tekniska föreskrifter och endast föreskrifter om analysmetoder Riksarkivet Riksarkivets Medgivandet gäller t.v. myndighetsspecifika och endast föreskrifter föreskrifter om om gallring och annan gallring och annan arkivhantering som arkivhantering avser en viss myndighet eller myndighetskategori Skatteverket Föreskrifterna hålls Medgivandet gäller t.v. tillgängliga hos och endast föreskrifter Skatteverket om indelning i värdeområden och provvärderingsområden samt föreskrifter om indelning i prisutvecklingsområden och omräkningstal Socialstyrelsen Läkarnas Medgivandet gäller t.v. specialiserings- och endast föreskrifter tjänstgöring om kunskaper, färdigheter Målbeskrivningar och förhållningssätt för specialistkompetens (målbeskrivningar) Styrelsen för Utbildningsplaner Medgivandet gäller t.v. Sveriges och endast för lantbruksuniversitet utbildningsplaner Förordning (2017:709). Bilaga 3 Utformningen av myndigheternas regelförteckningar enligt 18 c § I denna bilaga anges vilka uppgifter som ska tas in i myndigheternas regelförteckningar. Vad som sägs om författningar gäller också allmänna råd. 1 Grundförfattningar och ändringsförfattningar I sina förteckningar ska myndigheterna skilja mellan grundförfattningar och ändringsförfattningar. En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan författning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts i kraft eller upphävs. Andra författningar är grundförfattningar. En ny författning som innehåller övergångsbestämmelser enligt vilka en äldre författning upphävs ska förtecknas både som en grundförfattning och en ändringsförfattning. Grundförfattningarna ska tas upp i löpnummerordning. I förteckningen får de delas upp på skilda serier. Varje ändringsförfattning ska redovisas i anslutning till den grundförfattning som den hör till. 2 Förteckningar över grundförfattningar Förteckningar över grundförfattningar Exempel på redaktionell ska innehålla följande uppgifter: utformning: - Fullständig rubrik i senaste Sjöfartsverkets föreskrifter lydelse med årtal och (2007:1) om hamnskydd löpnummer i författningssamlingen. - För författningar vars ingress Bemyndigande: ska innehålla en sådan uppgift om 6 § förordningen (2006:1213) bemyndigande som avses i 18 b §: om hamnskydd bemyndigandet. - För författningar som genomför 32005L0065 EU-direktiv eller kompletterar EU-förordningar: EU-reglernas Celexnummer. 3 Förteckningar över ändringsförfattningar Förteckningar över Exempel på redaktionell ändringsförfattningar ska innehålla utformning: följande uppgifter: – Förkortningen för DIFS 1998:3 författningssamlingens namn samt årtal och löpnummer i författningssamlingen. – Vilka bestämmelser i Upph. 6–8 §§; grundförfattningen som upphävs, nuvarande 2 § betecknas 6 §; ändrar beteckning, ändrar lydelse ändr. 1, 3 §§; nya 4, 5, 9 §§ eller införs. – För författningar vars ingress Bemyndigande: ska innehålla en sådan uppgift om 8 § personuppgiftsförordningen bemyndigande som avses i 18 b §: (1998:1191) bemyndigandet. – För författningar som genomför 388L0576 EU-direktiv eller kompletterar EU-förordningar: EU-reglernas Celexnummer. Förordning (2020:1113). Övergångsbestämmelser 1984:212 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. 2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Förteckningar enligt 18 c § behöver inte vara upprättade förrän den 1 juli 1986, eller den senare dag som regeringen bestämmer för viss myndighet. Författningar och allmänna råd som har beslutats dessförinnan upphör att gälla, om de inte den dagen finns upptagna i sådan förteckning. Detta gäller dock inte författningar som förtecknas enligt särskilda bestämmelser. 1994:454 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. 2. Förordningen tillämpas också på sådana regler som före ikraftträdandet har tagits upp i en regelförteckning eller registrerats i ett register som förs med hjälp av automatisk databehandling. 3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Myndigheter som före ikraftträdandet av denna förordning har använt en ämnesindelning när de förtecknat grundförfattniningar får även efter den 1 juli 1994 använda denna indelning i stället för att förteckna grundförfattningarna kronologiskt. 2008:354 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008 men tillämpas i fråga om Lantmäteriet först från och med den 1 september 2008.