Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:357 · Visa register
Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1976-05-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:667
1 § Motortävlingsförsäkring skall finnas vid tävling med motordrivet fordon inom inhägnat tävlingsområde. Försäkringsplikten fullgöres av den som anordnar tävlingen. Finns ej sådan anordnare, fullgöres försäkringsplikten i stället av tävlingsområdets ägare eller, om området har upplåtits till annan för tävling, av denne. Med tävling likställes träning, övningskörning, uppvisning eller liknande användning av motordrivet fordon inom inhägnat tävlingsområde. 2 § Motortävlingsförsäkring får bara meddelas av en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det av regeringen samt av en EES-försäkringsgivare som är verksam här i landet enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. En försäkringsgivare som får meddela motortävlingsförsäkring är skyldig att på begäran meddela motortävlingsförsäkring och att utfärda bevis därom enligt formulär som Finansinspektionen fastställer. Lag (2005:1127). 3 § Från motortävlingsförsäkring utgår ersättning för person- eller sakskada som orsakas genom motordrivet fordon när det användes inom inhägnat tävlingsområde för ändamål som avses i 1 §. Ersättning utgår dock ej för 1. person- eller sakskada som tillfogas den som framför eller medföljer motordrivet fordon när det användes inom inhägnat tävlingsområde för ändamål som nyss nämnts. 2. skada på motordrivet fordon inom inhägnat tävlingsområde eller egendom i sådant fordon, vare sig fordonet användes vid skadetillfället eller ej, 3. sakskada som tillfogas försäkringstagaren eller tävlingsområdets ägare eller nyttjanderättshavare. 4 § I fråga om ersättning från motortävlingsförsäkring äger 5 kap. och 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) samt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor motsvarande tillämpning. 5 § Från en motortävlingsförsäkring betalas ersättning med anledning av en och samma händelse med högst 100 miljoner kronor, exklusive ränta och ersättning för rättegångskostnader. Om beloppet inte räcker till gottgörelse åt var och en som har rätt till ersättning ur beloppet, betalas i första hand ersättning för personskada. Ersättning till dem som inte kan ges full gottgörelse sätts ned med samma kvotdel för var och en. Om det efter ett inträffat skadefall kan befaras att en sådan nedsättning blir nödvändig, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta att ersättning tills vidare ska betalas endast med en viss kvotdel. Lag (2023:667). 6 § Saknas motortävlingsförsäkring vid ett skadetillfälle, svarar samtliga försäkringsanstalter, som vid detta tillfälle hade tillstånd att meddela sådan försäkring, solidariskt för den ersättning som skulle ha utgått, om försäkring hade funnits. Försäkringsanstalternas inbördes ersättningsansvar fördelas efter förhållandet mellan beloppen av de premier för direkt tecknade motortävlingsförsäkringar som för var och en av dem belöper på näst föregående kalenderår. 7 § I fråga om rätt för försäkringsanstalt som har utgett ersättning från motortävlingsförsäkring att kräva ersättningen åter från annan äger 20 § första stycket och 21 § trafikskadelagen (1975:1410) motsvarande tillämpning. I fråga om rätt för försäkringsanstalter som har utgett ersättning enligt 6 § att kräva ersättningen åter från den som var skyldig att taga motortävlingsförsäkring äger 24 § andra stycket första punkten trafikskadelagen (1975:1410) motsvarande tillämpning. Den som har utgett ersättning på grund av återkrav enligt första eller andra stycket får efter vad som är skäligt kräva ersättningen åter från annan som är ansvarig för skadan på sätt som anges i 20 § första stycket trafikskadelagen (1975:1410). 8 § Ersättning som har utgetts enligt denna lag får utöver vad som följer av 7 § krävas åter endast på grund av åtagande av annan än försäkringstagaren. 9 § Så snart den som har tagit motortävlingsförsäkring har fått kännedom om händelse som kan medföra försäkringsfall enligt denna lag skall han underrätta försäkringsanstalten om händelsen. Han är vidare skyldig att på begäran lämna försäkringsanstalten behövliga upplysningar och handlingar. 10 § I fråga om motortävlingsförsäkring tillämpas i övrigt 17–19 och 31–32 §§ trafikskadelagen (1975:1410). Det som sägs om avtal om trafikförsäkring och trafikskadeersättning ska i stället avse avtal om motortävlingsförsäkring respektive ersättning från sådan försäkring. Lag (2013:1090). 11 § Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet att taga motortävlingsförsäkring dömes till böter.